ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα αναβάθμισης αλιευτικών υποδομών

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, καθώς και Καινοτομία στην αλιεία. ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ “Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες” με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36 εκατ. ευρώ και, “Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές […]

4 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, καθώς και Καινοτομία στην αλιεία.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

  1. “Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες” με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36 εκατ. ευρώ και,
  2. “Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες” με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5 εκατ. ευρώ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

  • Περιφέρειες της χώρας
  • Δήμους
  • Λιμενικά Ταμεία

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).

β) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.

γ) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η λήξη υποβολής των προτάσεων είναι 30-10-2017 (για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες) και 31-12-2018 (για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες).

  1. “Καινοτομία στην Αλιεία» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση απευθύνεται προς Ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς), σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016, όπως ισχύουν.

Περιλαμβάνουν δράσεις, που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή :

  • νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού,
  • νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών,
  • νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 24-07-2017 και η λήξη με την οριστική εξάντληση των πόρων της Πρόσκλησης, ή όπως αλλιώς κρίνει η ΕΥΔΕΠΑλΘ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

30 Σεπτεμβρίου 2023