Με νέες δράσεις το πρόγραμμα μελισσοκομίας 2017-2018

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο πρόγραμμα μελισσοκομίας 2017-2018, που εγκρίθηκε με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την επιδότηση κυψελών,νέες δράσεις όπως είναι η κάλυψη δαπανών καταπολέμησης της βαρρόας και τη σύνταξη φακέλων για αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ μελισσοκομικών προϊόντων. Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την απόφαση […]

14 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο πρόγραμμα μελισσοκομίας 2017-2018, που εγκρίθηκε με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την επιδότηση κυψελών,νέες δράσεις όπως είναι η κάλυψη δαπανών καταπολέμησης της βαρρόας και τη σύνταξη φακέλων για αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ μελισσοκομικών προϊόντων.

Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 14.530.000 ευρώ.

Αναλυτικά η περιγραφή των μέτρων και δράσεων του προγράμματος έχουν ως εξής:

α) 1ο ΜΕΤΡΟ: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 1.1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.

Τα έξοδα των κέντρων Μελισσοκομίας περιλαμβάνουν ιδίως δαπάνες για μετακινήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και δαπάνες για την τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων με εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων.

ββ) Δράση 1.2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας Melinet. Κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας, http://www.melinet.gr.

Η εισαγωγή στοιχείων, ιδίως άρθρα σχετικά με τη μελισσοκομία, μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικές υπουργικές αποφάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων των επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος.

γγ) Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις – Έντυπα.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την εκπαίδευση των μελισσοκόμων της χώρας σε συγκεκριμένα πρακτικά ή τεχνικά θέματα, καθώς και δαπάνες έκδοσης έντυπου ενημερωτικού υλικού.

δδ) Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για τη διοργάνωση ημερίδων και εκθέσεων ή τη συμμετοχή σε αυτές, δαπάνες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να αναδείξουν την ποιότητα του ελληνικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης, καθώς επίσης, δαπάνες για την επιμέλεια και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων μελισσοκομικού περιεχομένου.

β) 2ο ΜΕΤΡΟ: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 2.1: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εισβολών στις κυψέλες, καθώς και την αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων για την καταπολέμησή τους.

γ) 3ο ΜΕΤΡΟ: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και των μελιτοεκκρίσεων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού. Το ποσοστό αντικατάστασης των παλαιών και φθαρμένων κυψελών ανέρχεται μέχρι και στο 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

ββ) Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

Η δράση αφορά στην οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.

δ) 4ο ΜΕΤΡΟ: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με σκοπό την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και διευκόλυνση της εμπορίας τους.

ββ) Δράση 4.2: Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, με σκοπό τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων.

ε) 6ο ΜΕΤΡΟ: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και τη γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην εφαρμοσμένη έρευνα γίνεται με ειδικούς δείκτες απόδοσης. Ειδικότερα, οι ερευνητικοί φορείς οφείλουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι η έρευνα ωφέλησε τον τομέα της μελισσοκομίας.

στ) 8ο ΜΕΤΡΟ: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 8.1: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ).

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου για την αναγνώριση του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ.

Δικαιούχοι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος

  1. Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α’/205) που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013.

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας, (μελισσοκόμοι ή/και ιδιώτες τυποποιητές – συσκευαστές μελιού).

  1. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κάθε δράσης ενημερώνονται αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος μέσω των αρμόδιων αρχών του άρθρου 5, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, με τοιχοκόλληση, με δημοσίευση στον τύπο και με ανάρτηση στο διαδίκτυο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

11 Ιουλίου 2024