Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση για το νοσοκομείο Καρπενησίου

Στην πρόσληψη συνολικά επτά ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου ώστε να καλύψει τις ανάγκες του έως και το τέλος του ’18. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Νοσοκομείου», με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση, από την υπογραφή της […]

17 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Στην πρόσληψη συνολικά επτά ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου ώστε να καλύψει τις ανάγκες του έως και το τέλος του ’18.

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Νοσοκομείου», με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ. 36100 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κας Δήμητρας Καρκάνη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Καρπενησίου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22373-50204, καθώς και να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Ιουλίου 2024