Τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους παρουσίασε ο Δήμος Δελφών

Δημοσιεύθηκε η εκ του νόμου υποχρεωτική απολογία της Δημοτικής Αρχής ΔΕΛΦΩΝ για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους. Η αποτελούμενη από 61 σελίδες παρουσίαση των πεπραγμένων του Δημάρχου του Δήμου Δελφών, αναδημοσιεύουμε και είναι δυνατή η ανάγνωση της πιο κάτω. Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αιτήσεις χρηματοδότησης-εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – […]

6 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Δημοσιεύθηκε η εκ του νόμου υποχρεωτική απολογία της Δημοτικής Αρχής ΔΕΛΦΩΝ για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους.

Η αποτελούμενη από 61 σελίδες παρουσίαση των πεπραγμένων του Δημάρχου του Δήμου Δελφών, αναδημοσιεύουμε και είναι δυνατή η ανάγνωση της πιο κάτω.

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αιτήσεις χρηματοδότησης-εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

1.1.1 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ»

Η πράξη είχε ενταχθεί αρχικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τις αρ.πρωτ. 5061/20-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ) & 123796/27-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-88Ψ) αποφάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».  Από το πρόγραμμα αυτό πληρώθηκε μόνο η μελέτη του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» το κόστος της οποίας ανήλθε σε 728.057,44€.Μετά την λήξη του προγράμματος αυτού η πράξη χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, ως τμηματοποιημένη. To Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 1465 (ΑΔΑ:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων».  Τη με αρ.πρ.17296/15-7-2016 αίτηση χρηματοδότηση του Δήμου Δελφών ζητήθηκε η χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν. Φωκίδας – Β’ Φάση» από το προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με την αρ. πρωτ. 15147/9-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ054653Ο7-14Ω) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό πράξης  8.401.683,03€.

Η πράξη αυτή περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 15397/19.06.2015 (ΑΔΑ:6ΑΚΝΩ9Θ-ΔΡΚ) σύμβαση κατασκευής του, ποσού 6.477.689,51€ χωρίς ΦΠΑ.

Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ, προϋπολογισμού 1.120.712,00€. Το έτος 2016 δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια για την υλοποίηση του.

Υποέργο 3: ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η.),προϋπολογισμού 177.800,00€. Το έτος 2016 δεν υλοποιήθηκε το υποέργο.

Υποέργο 4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ, προϋπολογισμού 231.922,66€. Το έτος 2016 συνεχίστηκε η διαδικασία δημοπράτησής του και τελικά συμβασιοποιήθηκε την12/5/2017 με την αρ. πρωτ. 10494 σύμβαση, ποσού 130.927,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Υποέργο 5: ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε.), προϋπολογισμού 53.327,66€.Το έτος 2016 δεν υλοποιήθηκε το υποέργο.

Υποέργο 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, προϋπολογισμού 340.231,20€. Το υποέργο, ως προμήθεια, παρακολουθείται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών.

1.1.2 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Με την αρ. πρωτ. 22449/20-9-2016 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών υποβλήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση της πράξης, προϋπολογισμού 1.461.522,40 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  κατόπιν τηςαρ. πρωτ. 3028 / 16-09-2016 Πρόσκλησης, με Κωδικό 15,της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,. Η πράξη εντάχθηκε στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με την αρ. πρωτ. 2279/20-4-2017   απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

1.1.3 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ»

Η πράξη είχε ενταχθεί αρχικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την αρ.πρωτ. 2143/29-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΑΟΡ10-6Β) απόφαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013».  Η Πράξη απεντάχθη με την αρ. πρωτ. 1013/15-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013.

Με την αρ. πρωτ. 17215/14-7-2016  αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών υποβλήθηκαν από την Δ.Τ.Υ. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης   σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6074 / 27-05-2016 Πρόσκληση του.  Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 896.339,84€ και αποτελείται από δύο υποέργα, το υποέργο της κατασκευής του έργου και το υποέργο της Αρχαιολογικής Έρευνας και Εργασίας.  Το αίτημα χρηματοδότησης  βρίσκεται στην φάση της αξιολόγησης από την Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ . Σχετικά με το υποέργο της κατασκευής, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπράτησης και μπορεί να συμβασιοποιηθεί αμέσως μετά την τυχόν ένταξή του.

1.1.4 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ»

Η πράξη είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 4984/6-7-2016 με την αρ. πρωτ. 3174/9-3-2012 απόφαση ένταξης. Με την αρ. πρωτ. 4984/6-7-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η πράξη χαρακτηρίστηκε συνεχιζόμενη και μεταφέρθηκε στο Π.Α.Α. 2014-2020 με προϋπολογισμό 317.604,64€.

1.1.5 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»

Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 με την αρ. πρωτ. 169374/24-6-2011 απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων.

Η ένταξη της πράξης ανακλήθηκε με την αρ. πρωτ. 1198/2-2-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης διότι κατόπιν των διαδικασιών της εξυγίανσης του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ βάσει της με αριθμό 17917/14.04.2014 εγκυκλίου,της εξέτασης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης και του χρονοδιαγράμματος του έργου, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ενός μεν την ανάγκη μείωσης της υπερδέσμευσης του προγράμματος, αφ’ ετέρου δε το ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκεμέχρι την 31η/12/2015, μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη διάθεσης εθνικών πόρων.

Με την αρ. πρωτ. 14159/20-6-2017 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών ζητήθηκε η χρηματοδότηση της πράξης από το του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2688 / 24/05/2017 Πρόσκλησης, με Κωδικό 34 του φορέα 2040119-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

1.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Toέτος 2016 η Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απορρέουν από την απόφαση ένταξης των πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ολοκλήρωση τους, σύνταξη τελικών Δελτίων Πράξης, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου και υπέβαλε Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίες διαπίστωσαν την τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου και εξέδωσαν αποφάσεις επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσής τους. Οι πράξεις που έλαβαν απόφαση Ολοκλήρωσης είναι οι εξής:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ». Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 19-12-2016 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1179/10-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ2Ι7ΛΗ-Η7Κ) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.068.755,12€.

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 19-12-2016 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1181/10-02-2017 (ΑΔΑ: 64ΝΝ7ΛΗ-ΒΔΛ) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 221,880,25€.

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ». Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 27-01-2017 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 988/07-02-2017 (ΑΔΑ: 6Ξ6Ο7ΛΗ-ΖΣ3) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 217.328,95€.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ». Αποτελεί πράξη με  «Κύριο του έργου» τον Δήμο Δωρίδας και επιβλέπουσα Υπηρεσία την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών.  Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 29-12-2016 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 753/02-02-2017 (ΑΔΑ:     72Ρ47ΛΗ-1ΣΘ) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 307.248,68€.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ»Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 31-01-2017 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1211/10-02-2017 (ΑΔΑ: 78ΔΔ7ΛΗ-ΕΧΥ) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 367.012,60€.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 31-01-2017 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1361/14-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΞΜ7ΛΗ-Α6Ξ) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 495.488,85€.

«ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 30-01-2017 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1177/10-02-2017 (ΑΔΑ: Ω12Ν7ΛΗ-644) απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 251.850,00€.

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ»Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 29-05-2015 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 382/06-02-2017 (ΑΔΑ: 625Β465ΧΘ7-Ι6Ν) απόφαση ΕΕΤΑΑ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 296.818,72€.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ».Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 30-01-2017(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1854) και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΕΛΦΩΝ». Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 24-01-2017(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1376) και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ».Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 08-02-2017(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2802) και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 22-12-2015 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 528/14-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΞΜ465ΧΘ7-ΛΔΕ) απόφαση ΕΕΤΑΑ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 325.219,41€.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΛΑΙΑΣ»Αποτελεί πράξη με  «Κύριο του έργου» τον Δήμο Δωρίδας και «επιβλέπουσα Υπηρεσία» την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών.Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 21-01-2017(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1315) και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» Η πράξη εντάχθηκε αρχικά στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Ηπείρου –Στερεάς Ελλάδας» το έτος 2011. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης ολοκληρώθηκε την 15-12-2015.Την 24-02-2016 ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης με την Α.Π. 1670/24-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, διότι τα παραγόμενα από την πράξη έσοδα υπερβαίνουν το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο.

ΜΕΛΕΤΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 2-6-2016και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 1782/10-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΦΨΜ465ΧΙ8-ΖΥΝ) απόφαση ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 26.226,37€.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» Υποβλήθηκε η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης την 15-12-2016 και επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωσή της με την Α.Π. 13/03/188547/2375/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΧ94653Π8-5ΗΟ) απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 92.611,40€.

1.3 ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 19/4/2016 ΕΡΓΟ 4,471.54 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 13/5/2016 ΕΡΓΟ 10,000.00 €
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ 7/6/2016 ΕΡΓΟ 4,065.04 €
ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΓ. & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 8/6/2016 ΕΡΓΟ 1,878.08 €
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ – ΚΙΡΡΑ 16/6/2016 ΕΡΓΟ 5,609.76 €
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16/6/2016 ΕΡΓΟ 5,000.00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ 29/6/2016 ΕΡΓΟ 34,012.63 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 26/8/2016 ΕΡΓΟ 9,677.42 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ 12/10/2016 ΕΡΓΟ 1,500.00 €
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΗ¨ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ ¨ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ¨ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 12/10/2016 ΕΡΓΟ 6,401.25 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ 12/10/2016 ΕΡΓΟ 7,112.90 €
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ 16/11/2016 ΕΡΓΟ 14,978.63 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ (ΑΡΜΥΡΟΒΡΥΣΗ) 29/12/2016 ΕΡΓΟ 806.45 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29/12/2016 ΕΡΓΟ 3,951.62 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 29/12/2016 ΕΡΓΟ 4,000.00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29/12/2016 ΕΡΓΟ 10,063.84 €
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 31/12/2015 ΜΕΛΕΤΗ 4,999.55 €
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30/3/2016 ΜΕΛΕΤΗ 5,293.28 €
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 2,847.50 €
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 17/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 3,659.47 €
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 17/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 3,498.92 €
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 14,436.00 €
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 14,436.00 €
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 31/5/2016 ΜΕΛΕΤΗ 4,330.80 €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ), Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΓΡΑΒΙΑ, ΒΑΡΓΙΑΝΗ, ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ), Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΧΡΙΣΣΟΥ), Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 10/6/2016 ΜΕΛΕΤΗ 11,707.32 €
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΚΙΩΝΑΣ 17/6/2016 ΜΕΛΕΤΗ 4,065.04 €
«ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. ΜΗΝΑ» 26/7/2016 ΜΕΛΕΤΗ 5,645.16 €
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ Άμφισσας 14/9/2016 ΜΕΛΕΤΗ 13,887.10 €
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10/6/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 16,000.00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7/7/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 743.95 €

 

 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το σημαντικότερο γεγονός όσο αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου Δελφών για το έτος 2016 είναι η ένταξη μας στο πρόγραμμα ληξιπροθέσμων του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό επιδοτούμενο ποσό 3.817.000 εκ. ευρώ. ‘Ενα μεγάλο τμήμα απ’ αυτό το ποσό αφορά την μεγάλη εκκρεμότητα με τις οφειλές των πρώην Αναπτυξιακών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Καποδιστριακών Δήμων και οι οποίες ουδέποτε είχαν ενσωματωθεί στους προϋπολογισμούς των παρελθόντων ετών. Έτσι επιλύεται ένα κορυφαίο ζήτημα μιάς και μεγάλο τμήμα των υποχρεώσεων είχε να κάνει με ντόπιους προμηθευτές και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά η ρευστότητα της τοπικής οικονομίας.

Η ενίσχυση των τριάντα ‘έξι (36) κοινοτήτων του δήμου μας μέσω του θεσμού της Πάγιας Προκαταβολής συνεχίστηκε και το έτος 2016 με την καταβολή της επί δύο φορές στις 29 εξ αυτών και στις υπόλοιπες 7 επί τρεις φορές (Δημοτικές Κοινότητες Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξειδίου, Δεσφίνας και Τοπικές Κοινότητες Δελφών, Πολυδρόσου, Κίρρας). Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους προέδρους των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στο δίκτυο ύδρευσης κ.α.

Σημαντικό επίσης γεγονός για το ίδιο έτος αποτελεί η καταβολή των υποχρεώσεων του δήμου προς τους προμηθευτές του σε σύντομα χρονικά διαστήματα, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ξεπερνούν τους δύο μήνες. Με αυτόν τον τρόπο ο δήμος καθίσταται αξιόπιστος εταίρος των οικονομικών συναλλαγών ενώ αποφεύγονται διενέξεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων κατέληγαν στις δικαστικές αίθουσες.

Σημαντικό επίσης γεγονός αποτελεί η κατάθεση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του έτους 2012. Έτσι πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο να κλείσει μια ακόμη εκκρεμότητα και να μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας αντικειμενικά στοιχεία για την πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2016-31/12/2016)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)   12.054.348,16 12.770.747,66 11.908.676,18 862.071,48
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 14.967.650,10 2.250.919,14 2.160.665,11 90.254,03
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 4.249.129,73 4.205.068,43 1.213.973,48 2.991.094,95
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 3.196.396,00 2.787.728,82 2.454.907,12 332.821,70
Χρηματικό Υπόλοιπο 3.380.511,03 3.380.511,03 3.380.511,03 0,00
Σύνολο Εσόδων        37.848.035,02 25.394.975,08 21.118.732,92 4.276.242,16

               

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Αναμ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Πληρωτέα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 37.843.192,79 15.759.593,69 15.759.593,69 0,00 22.083.599,10 0,00
Αποθεματικό 4.842,23 0,00 0,00 0,00 4.842,23 0,00
Σύνολο Εξόδων 37.848.035,02 15.759.593,69 15.759.593,69 0,00 22.088.441,33 0,00

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.678.881,64 13.106.004,47 11.819.669,90 2.965.216,21
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 211.748,83 2.824.542,89 2.354.868,60 681.423,12
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.489.880,56 1.807.674,53 1.585.055,19 1.712.499,90
3.380.511,03 17.738.221,89 15.759.593,69 5.359.139,23
 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Η  υπηρεσία εισηγήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και τις αναμορφώσεις αυτού προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να πάρει αποφάσεις για την έγκρισή τους. Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016  εως 31-12-2016 εισηγήθηκε την κατάρτιση του  τεχνικού προγράμματος  2016 και εν συνεχεία εισηγήθηκε εννέα (09) αναμορφώσεις αυτού.

Διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε  όλα τα αιτήματα που αφορούσαν ένταξη διαφόρων δράσεων στο τεχνικο πρόγραμμα από διαφόρους φορείς  όπως τοπικά συμβούλια, αντιδημάρχους ,υπηρεσίες κλπ. και  τα εισηγήθηκε προς την εκτελεστική επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν και να προχωρήσουν προς υλοποίηση  τους

Διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε  όλα τα έγγραφα που απέστειλαν διάφοροι δημόσιοι φορείς όπως υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. που   αφορούσαν προσκλήσεις για συμμετοχή του δήμου σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και ενημέρωσε ολους τους  αρμόδιους φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση για ενέργειες

Διαχειρίστηκε και προώθησε   όλα τα έγγραφα που απεστάλησαν από τις υπηρεσίες του δήμου και αφορούσαν  εντολές  πληρωμής των ενταγμένων έργων στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα

Η υπηρεσία συμμετέχει σε ομάδα εργασίας για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη

Επίσης συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του γραφείου κίνησης οχημάτων του δήμου με την μηχανοργάνωση  και την κατάλληλη εκπαίδευση

Συνέβαλε στην υποστήριξη ,συντήρηση και επέκταση του μηχανογραφικού συστήματος του δήμου  παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων και επιλύοντας προβλήματα για ορθή λειτουργία των εφαρμογών.

Συνέβαλε στην συντήρηση και επέκταση  του τηλεπικοινωνιακού συστήματος  του δήμου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ του δημόσιου τομέα

Αξιοποιήθηκε το δίκτυο οπτικών ινών της Άμφισσας και συνδέθηκαν οι υπηρεσίες του δήμου στο ευρυζωνικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων με συνέπεια την καλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του δήμου

Επίσης συνέβαλε στην συνεχή αναβάθμιση  του περιεχομένου της διαδικτυακής παρουσίας του δήμου στις  δύο ιστοσελίδες  οπου  η μια είναι τουριστικού αντικειμένου και η άλλη πληροφοριακή όλων των δράσεων και των υπηρεσιών του δήμου

Συνέβαλε στην  συνεχή παρακολούθηση και εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου όσον αφορά  στην λειτουργία της γραμμής του δημότη

Συνέβαλε στην παρακολούθηση , εκπαίδευση και  στην υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνέβαλε στην υποστήριξη , εκπαίδευση και ορθή λειτουργία του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 1. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

α.  Γραμματειακή υποστήριξη και αρχείο οικοδομικών αδειών

Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.

Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.

Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.

Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.

Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.

Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.

Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείου φακέλων οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων / αδειών δόμησης για χορήγηση σχετικών αντιγράφων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων / αδειών δόμησης.

β.  Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Εκδίδει εγκρίσεις και άδειες δόμησης ανέγερσης, κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης και πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Αναθεωρεί, τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, σε εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού και εφαρμόζει ηλεκτρονική διεκπεραίωση.

Ελέγχει σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία σχέδια, δικαιολογητικά και στοιχεία, που συνοδεύουν την αίτηση για την έκδοσης της έγκρισης και άδειας δόμησης.

Διαπιστώνει την πληρότητα των στατικών μελετών. Ελέγχει τις στατικές μελέτες των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης, σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά από πορίσματα ελεγκτών δόμησης όπως και σε περίπτωση καταγγελίας., βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων.

Διαπιστώνει την πληρότητα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ΕΝΑΚ, μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Ελέγχει τις Η/Μ, ΕΝΑΚ, μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης, σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά από πορίσματα ελεγκτών δόμησης όπως και σε περίπτωση καταγγελίας, βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων.

Ελέγχει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης.

Τηρεί αρχείο φακέλων οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων / αδειών δόμησης για χορήγηση σχετικών αντιγράφων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων / αδειών δόμησης.

Τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο έργου και ταυτότητας κτιρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χορηγεί βεβαιώσεις για κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955.

Χορηγεί βεβαιώσεις κύριας χρήσης.

Χορηγεί βεβαιώσεις για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και για συντελεστή δόμησης.

Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας και εργασιών του άρθρου 4 παρ. 3 ν. 4067/2012.

Χορηγεί εγκρίσεις δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά.

Χορηγεί εγκρίσεις και άδειες δόμησης και αναθεωρεί οικοδομικές άδειες βιομηχανικών κτιρίων.

Μεριμνά για τις αδειοδοτήσεις ανελκυστήρων σε νέες και υπάρχουσες οικοδομές

Τηρεί αρχείο εγκρίσεων μικρής κλίμακας και ενημερώσεων για εργασίες και αλλαγές χρήσης.

Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών επισκευής.

Αναρτά τις εγκρίσεις, τις άδειες δόμησης, τις αναθεωρήσεις αδειών και τις αποφάσεις στη «Διαύγεια».

Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας για τον ορισμό των ελεγκτών δόμησης. Εκδίδει Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), βάσει των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.

Εισηγείται διακοπή εργασιών και ανάκληση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.

Εισηγείται και γνωμοδοτεί για ημιτελείς κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα της πόλης και παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, που επηρεάζουν σημαντικά το άμεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον.

Παρέχει πληροφορίες ΓΟΚ και ΝΟΚ και εν γένει σε θέματα αρμοδιότητάς του.

γ.  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και γραφείο Επικινδύνων

Εφαρμόζει τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας που άπτονται των αυθαιρέτων κατασκευών και των επικινδύνων από άποψη δομική, στατική και υγιεινής οικοδομών.

Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων και διακίνησής τους στο Τμήμα.

Εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών: Διενεργεί αυτοψίες, επιβάλλει διακοπή οικοδομικών εργασιών, συντάσσει εκθέσεις καθορισμού προστίμων ανέγερσης και διατήρησης και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβιβάζει στο ΣΥΠΟΘΑ προσφυγές και παρίσταται κατά την εκδίκασή τους. Πιστοποιεί συμμορφώσεις και συντάσσει τις σχετικές βεβαιώσεις. Εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.

Εφαρμόζει τις διαδικασίες νομιμοποίησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Διεκπεραιώνει την τελική διαδικασία και ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων των ρυθμίσεων / τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών.

Τηρεί και ενημερώνει αρχείο φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών, επικινδύνων οικοδομών και φακέλων εξαιρέσεων από την κατεδάφιση.

Είναι αρμόδιο για την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Έχει την επιμέλεια σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων.

Επιλαμβάνεται της μετατροπής των προστίμων διατήρησης σε εφάπαξ, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και είναι αρμόδιο να προβαίνει στις απαιτούμενες προς τούτο εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις.

Εφαρμόζει τις διαδικασίες περί επικινδύνων οικοδομών από άποψη δομικής, στατικής και υγιεινής.

Πραγματοποιεί αυτοψίες, συντάσσει εκθέσεις επικινδυνότητας και αναθεωρητικές αυτών σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων.

Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας και πιστοποιεί τη λήψη τους, επιβλέπει κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων επικινδύνων οικοδομών και ακολουθεί διαδικασίες για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη λήψης των επιβεβλημένων μέτρων ασφαλείας.

δ.  Τμήμα Τοπογραφικών εφαρμογών και  Όρων Δόμησης

Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά στην ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις προδιαγραφές συντάξεώς του.

Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσης γης, όρων δόμησης, διατηρητέων κτιρίων, πλάτους στοάς, πλάτους πρασιάς και βεβαιώσεις περί ρυμοτόμησης ή μη ακινήτων ή τμημάτων τους.

Εκδίδει βεβαιώσεις επιτρεπόμενων χρήσεων γης για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίου Γ.Π.Σ..

Μεριμνά για τον καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ-ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, καθώς και σε διαγράμματα της Υπηρεσίας για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων.

Μεριμνά για τον έλεγχο και θεώρηση ΟΓ-ΡΓ και Ο.Δ. (όρων δόμησης) σε τοπογραφικά διαγ/ματα ιδιωτών.

Φροντίζει για τη βεβαίωση ορθότητας ΟΓ-ΡΓ διαγραμμάτων για χρήση φαρμακείου.

Επιλαμβάνεται του καθορισμού προσωρινών οριογραμμών ρέματος σε τοπογραφικό διάγραμμα υποβαλλόμενο από ιδιώτη ή την Υπηρεσία.

Τηρεί Αρχείο: ρυμοτομικών πινακίδων, τεχνικών εκθέσεων – διαγραμμάτων εφαρμογής – τροποποιητικών ρυμοτομικών διαταγμάτων – διαταγμάτων όρων δόμησης – Αποφάσεων Νομάρχη περί αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του 1923.

Μεριμνά για την τήρηση αρχείου υψομετρικών μελετών οδών Δήμου Αθηναίων.

Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών, στοιχεία του υψομετρικού σχεδίου πόλης (βεβαίωση υψομέτρου).

Μεριμνά για τις εφαρμογές μελετών οδών και πλατειών προς κατασκευή.

Μεριμνά για τις εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας μόνο για τις ιδιοκτησίες του Δήμου Αθηναίων.

Είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη για την ορθή υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής και τον έλεγχος εφαρμογής.

Χορηγεί τις βεβαιώσεις περί αποστάσεων κέντρων διασκέδασης, μπαρ, open bar, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών αμιγούς διαδικτύου και αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και σε μικτά καταστήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 1 της 647/26-07-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Χορηγεί βεβαιώσεις περί αποστάσεων οίκου ανοχής που πρόκειται να λειτουργήσει σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99.

Επιβλέπει πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες που εκπονούνται από το Δήμο.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Στα  πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών και δεδομένης της υποστελέχωσής της και του ότι αυτή εξυπηρετεί υποχρεωτικά και τον Δήμο Δωρίδας, καθορίστηκε εφ’ εξής το κάτωθι ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

Γραμματεία:

Πρωτόκολλο: καθημερινά από 8:30 έως 14:00

Αρχείο: καθημερινά από 09:30 έως 13:30

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαργογών

κάθε Τρίτη & Πέμπτη από 9:00 έως 13:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών, λόγω του διακριτού αντικειμένου και της ιδιαιτερότητας των ελέγχων που ασκούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προσφέροντας υπηρεσίες προς τους πολίτες του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδος, τον οποίο και συνεπικουρεί,  κατά τις διατάξεις του  άρθρου  95  Ν.3852/2010, αφού δεν  διαθέτει  Υπηρεσία Δόμησης και με δεδομένη την υποχρέωση των τεχνικών υπαλλήλων της να προβούν σε διατεταγμένες αυτοψίες, για τον έλεγχο που αφορά το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, όπως επίσης και Επίβλεψη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων που εκτελεί ο Δήμος Δωρίδος, εγκρίθηκε σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο Δήμων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη μετακίνησης των υπαλλήλων με μεταφορικά μέσα του Δήμου Δελφών, αφού συνεπεία των ανωτέρω δημιουργούνται έξοδα για τις μετακινήσεις αυτές.

Τα έξοδα αυτών των μετακινήσεων, της παρεχομένης εν προκειμένω υπηρεσίας, προς το Δήμο Δωρίδος, καλύπτει αυτή η Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τα πεπραγμένα του τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, στα μετρήσιμα στοιχεία για το έτος 2016, έχουν ως εξής:

— Έγιναν 144 έλεγχοι πληρότητας φακέλων για χορήγηση Εγκρίσεων Δόμησης, 122 έλεγχοι πληρότητας φακέλων για χορήγηση Εγκρίσεων Εργασιών Μικρής Κλίμακας και 82 έλεγχοι πληρότητας φακέλων για χορήγηση Αδειών Δόμησης.

— Εκδόθηκαν 100 Εγκρίσεις Δόμησης, 127 Άδειες Δόμησης & Αναθεωρήσεις προγενέστερα εκδοθέντων αδειών (80 άδειες και 47 αναθεωρήσεις) και 102 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας, μετά των αντιστοίχων ελέγχων από τους συναρμόδιους υπάλληλους και τις επιβαλλόμενες αναρτήσεις στον ΑΔΑ.

— Επίσης έγιναν 74 ενημερώσεις Εργασιών (άρθρο 4 του ΝΟΚ 2012) μετά των σχετικών γνωστοποιήσεων προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομικά Τμήματα και ΙΚΑ)

— Χορηγήθηκαν 73 σχετικές βεβαιώσεις που αφορούν: χρήσεις γης, όρους δόμησης οικοπέδων και γενικότερα ιδιοκτησιών, οικοδομησιμότητες οικοπέδων και γηπέδων, καταλληλότητας κτιρίων, παλαιότητας οικοδομών, ρυμοτομίας οικοπέδων εντός ρυμοτομικών σχεδίων, κ.λ.π.

— Χορηγήθηκαν 66 θεωρήσεις σχετικών οικοδομικών αδειών ως και αδειών δόμησης για πιστοποίηση ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών για σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

— Διενεργήθηκαν 256 αυτοψίες, και των τριών υπαλλήλων του τμήματος, με σκοπό την διεκπεραίωση-ολοκλήρωση των προαναφερομένων διοικητικών πράξεων ως και όλων των υπολοίπων υποθέσεων του τμήματος μας.

Επισημαίνουμε ότι, πέραν των προαναφερομένων μετρήσιμων στοιχείων, το τμήμα ασχολήθηκε με ελέγχους και χορηγήσεις Εγκρίσεων Εγκαταστάσεων Αναμεταδοτών Ξηράς, Εγκαταστάσεις Φ/Β σταθμών και ανεμογεν-νητριών, έλεγχο αιτημάτων αναφορικά με εφαρμογή γενικών Πολεοδομικών διατάξεων, συμμετοχή σε επιτροπές και επίβλεψη Χωροταξικών Μελετών, συμμετοχή σε επιτροπές  ιδιαίτερου αντικειμένου, και γενικότερα σε αναλύσεις-ερμηνείες-διευκρινήσεις πολεοδομικών διατάξεων προς πολίτες & Ιδιώτες Μηχανικούς, σε ποσοστό 55% έως 60%.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τα εισερχόμενα έγγραφα του έτους 2016 που αφορούν το Τμήμα, είναι 665 και από αυτά έχουν διεκπεραιωθεί εξ’ ολοκλήρου τα 480.

Τα υπόλοιπα χρήζουν ειδικής μεταχείρισης λόγω της φύσης τους, μια και αφορούν είτε σήματα Αστυνομικών Τμημάτων, είτε έγγραφα  Εισαγγελίας  (για τα οποία απαιτείται να γίνει αυτοψία), αλλά και χρόνιες υποθέσεις που ταλανίζουν την Υπηρεσία και απαιτούν εξειδικευμένες ενέργειες σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, με αποστολή στοιχείων σε εισαγγελικές και δικαστικές αρχές κ.λ.π.

Λόγω του μεγάλου όγκου των χρόνιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, τόσο για το 2016, όσο και προγενέστερων ετών, σε συνδυασμό με την μη επάνδρωση της Υπηρεσίας με νέο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την συνεχόμενη αλλαγή – τροποποίηση των πολεοδομικών διατάξεων και νόμων, που επιφέρει διαφορετική αντιμετώπιση και ερμηνεία αυτών έχει ως αποτέλεσμα την χρονοτριβή στην επίλυση αυτών.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή του Ν. 4178/2013, περί αυθαιρέτων κατασκευών σε συνδυασμό με άλλες εμπλεκόμενες αρχές (π.χ. αρχαιολογία κ.λ.π.) δημιουργούν αντιφάσεις και πολυπλοκότητα ενεργειών και ερμηνειών.

Ενδεικτική περίπτωση χρόνιας υπόθεσης και αντιμετώπισης αυτής είναι οι  υποθέσεις που εξελίσσονται στην περιοχή «Τουμπανάρια» και με τις οποίες ασχολείται η Υπηρεσία από το έτος 2003, όπου και συντάχθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων, πρόστιμα σε Δ.Ο.Υ., Αποφάσεις Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κ.λ.π. και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έχοντας περάσει σε ένα άλλο «επίπεδο», με εμπλοκή Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, Γενικού Επιθεωρητή, Προσφυγών και Αγωγών ιδιοκτητών που εκκρεμούν τόσο στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας (ΣΥΠΟΘΑ) όσο και στα αρμόδια δικαστήρια (Εφετεία κ.λ.π.)

Τέλος, στο Τμήμα υπάρχουν εκκρεμότητες παλαιότερων νόμων σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/11 κ.λ.π.), οι οποίες σταδιακά ολοκληρώνονται στον έλεγχο τους και στην αρχειοθέτηση τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το τμήμα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το 2016 ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των θεμάτων του πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΧΟΟΑΠ- ΓΠΣ – Πράξεις Εφαρμογής)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

Το Β στάδιο της μελέτης μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά τον έλεγχο από το ΥΠΑΠΕΝ έγινε επανασύνταξη της  ΣΜΠΕ  και διαβιβάστηκε τον Ιούνιο στο  ΥΠΑΠΕΝ το οποίο την δημοσιοποίησε για διαβούλευση στις 24-1-2017 και διαβιβάστηκε από την υπηρεσία μας σε 25 φορείς. Αναμένεται η Υπουργική Απόφαση.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Το Β στάδιο της μελέτης μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά τον έλεγχο από το ΥΠΑΠΕΝ έγινε επανασύνταξη της  ΣΜΠΕ  και διαβιβάστηκε στο  ΥΠΑΠΕΝ το οποίο μετά την αποστολή από την υπηρεσία μας της μελέτης σε 25 cd θα την δημοσιοποιήσει για διαβούλευση.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ

Το Β στάδιο της μελέτης μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά τον έλεγχο από αυτή διαβιβάστηκε τον Ιούνιο η ΣΜΠΕ στο  ΥΠΑΠΕΝ. Ταυτόχρονα η μελέτη στάλθηκε για έγκριση στο ΚΑΣ. Μετά από επανηλειμένες συσκέψεις μεταξύ Δήμου Υπουργείου Πολιτισμού και ΥΠΕΚΑ η μελέτη εγκρίθηκε από το ΚΑΣ στις 11-10-2016  και η απόφαση της Υπουργού δημοσιοποίηθηκε στις 17-3-2017. Σύμφωνα με την απόφαση έγινε επανασύνταξη της ΣΜΠΕ και διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΠΕΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

Κατόπιν εντολής του ΥΠΑΠΕΝ έγινε διόρθωση της ΣΜΠΕ της μελέτης ( Όρια Οικισμών, Υδατορέμματα, Ανανεώσιμες Πηγές ) και στάλθηκε στην ΔΙΠΕΧΩ ΣΤΕΡΕΑΣ, ελέγχτηκε  και έκανε νέα εισήγηση προς το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΠΕΝ (το οποίο επέβαλλε τις διορθώσεις).

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ελέχθησαν οι διορθώσεις που έγιναν από τον μελετητή και αναρτήθηκε εκ νέου ( 2η ανάρτηση) η πράξη τον 5/2017.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μετά την 95/2015 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η μελέτη διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Έγιναν επαφές κατ΄ επανάληψη στο Υπουργείο και έγγραφη απάντηση δόθηκε τον Μάιο 2017.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ 1,2,3,4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το 2016 κατοχυρώθηκε με δικαστική απόφαση η ανάθεση της μελέτης, ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και υπογράφτηκε η σύμβαση. Τον Ιούλιο και Αύγουστο συγκεντρώθηκαν από την υπηρεσία τριακόσιες (300) δηλώσεις ιδιοκτησίας. Το Δεκέμβριο παραδόθηκε το Α’ στάδιο της μελέτης. Έγινε ανάρτηση του Α’ σταδίου και οκολουθούνται οι διαδικασίες.

Εκτός αυτών το τμήμα διεκπεραίωσε τοπικές τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως (Άμφισσα και Ιτέα) διορθωτικές πράξεις εφαρμογής (επέκταση Ιτέας).

Για το 2017 οι προτεραιότητες του τμήματος είναι η ολοκλήρωση των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πράξεων Εφαρμογής καθώς και η προώθηση των διορθωτικών πράξεων στην επέκταση Ιτέας.

 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (Απολογισμός Ιούνιος 2016- Ιούνιος 2017)

Μέριμνα και βασική προτεραιότητα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών είναι οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας, καθώς και η ευθύνη της ορθολογικής λειτουργίας των υποδομών και των ολοκληρωμένων δικτύων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Βασική αρμοδιότητα της υπηρεσία αποτελεί, επίσης, η διαχείριση των αστικών και των λοιπών ρευμάτων αποβλήτων, η καθαριότητα των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, η φροντίδα του αστικού πρασίνου και των περιαστικών αλσών καθώς και κάθε άλλου είδους δράση σχετική με  την πολιτική προστασία. Βασικά αντικείμενα της υπηρεσίας αποτελούν επίσης οι δράσεις προστασίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η λειτουργία των δημοτικών νεκροταφείων. Τέλος, αντίστοιχο τμήμα της υπηρεσίας μεριμνά για την ημερήσια κίνηση και καλή λειτουργία του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

Οι σημαντικότερες ενέργειες της υπηρεσίας μας κατά την περίοδο Ιουνίου 2016- Ιουνίου 2017 συνοψίζονται στα εξής:

– Ένταξη του ΧΥΤΥ Φωκίδας και της Μονάδας Κομποστοποίησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

– Εντατικοποίηση λειτουργίας συστήματος ανακύκλωσης – μπλε κάδου (Προγραμματική Σύμβαση με ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας).

– Λειτουργία συστήματος αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων – όχημα με αρπάγη.

– Αποκατάσταση λειτουργίας του οχήματος και οργάνωση του συστήματος πλύσης κάδων.

– Καταγραφή και συγκέντρωση παροπλισμένων οχημάτων του Δήμου στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου στην Δ.Κ. Άμφισσας.

– Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την  ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας).

– Εργασίες Αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Διυλιστηρίου Άμφισσας και επισκευή των κλινών του.

– Εξορθολογισμός λειτουργίας των ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου και Δελφών.

– Σύνταξη και ωρίμανση μελέτης για την Αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Άμφισσας.

– Ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και αναβάθμισης της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Γαλαξιδίου.

– Καθαρισμός και απολύμανση των κεντρικών δεξαμενών του Διυλιστηρίου Άμφισσας, καθώς και των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου.

– Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίων Πάντων.

– Τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης στις δεξαμενές του Δήμου (Τ.Κ. Κίρρας, Τ.Κ. Σερνικακίου κ.ά.).

– Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου των σφαγείων Πολυδρόσου από συσσωρευμένα απορρίμματα και αδρανή.

– Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του ΒΙΟΚΑ Άμφισσας από συσσωρευμένα απορρίμματα και αδρανή.

– Προμήθεια και τοποθέτηση λεβητοστασίου στο Κολυμβητήριο Ιτέας.

– Εργασίες Συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, καθώς και ειδικές εργασίες καθαρισμού στο κολυμβητήριο Ιτέας.

– Προμήθεια υλικών φωτισμού για την νησίδα Άγιου Κωνσταντίνου στην Δ.Κ. Ιτέας.

– Προμήθεια οργάνων και συστημάτων παρακολούθησης-μέτρησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων του πόσιμου νερού.

– Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης και στο αντλιοστάσιο της πόλης των Δελφών.

– Αναβάθμιση Οχημάτων και προμήθεια κρουνών στα πλαίσια των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

– Συντήρηση Υποδομών Αθλητικών Χώρων και Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.

– Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

– Προμήθεια ταϊστρών και ποτιστρών για την διεκπεραίωση του προγράμματος σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

– Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα στείρωσης και ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπάρισμα).

 1. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Δήμου Δελφών.

Απολογισμός Πεπραγμένων 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Στις 14.11.2016 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προσκάλεσαν τους Δήμους της χώρας για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στη πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» προκειμένου να υποβληθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δία Βίου Μάθησης», που οι Δήμοι έχουν ιδρύσει σύμφωνα με το ν. 3879/2010.

Στις 7.12.2016 το Αυτοτελές Τμήμα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση. Συνολικά υποβάλλονται 38 εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας και 2 εκπαιδευτικά προγράμματα τοπική εμβέλειας.

Παιδεία

Καθ’ όλη τη χρονιά δεχθήκαμε τα αιτήματα – προβλήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να γίνει σωστότερη διακίνηση, αξιολόγηση των αναγκών και να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με τις άμεσα εμπλεκόμενες  υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Σχολικές Επιτροπές) με απώτερο στόχο την άμεση επίλυση αυτών.

Τον 5ο/2016 στα πλαίσια της ενεργοποίησης της πρόσκλησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τίτλο:  «Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» για υποβολή προτάσεων έργων για έναρξη και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020,  έγινε η χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Στις 26.01.2016 συγκροτείτε επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας προκειμένου να εξεταστεί η προσθήκη πτέρυγας στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.

Δημοτικές Βιβλιοθήκες Δήμου Δελφών

Δημοτική Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου – Άμφισσα.

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των βιβλίων στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 του ΕΚΤ.

Εγκαίνια του Παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας – Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου στις 14 Μαΐου και παρουσίαση του βιβλίου του αείμνηστου δωρητή Γ. Γάτου με τίτλο: Η εθνική αντίσταση στη Φωκίδα.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Συνέδριο «Αλέξανδρος Δελμούζος» Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, συμμετοχή σε παράλληλη εκδήλωση: έκθεση μέρους του αρχείου Αλ. Δελμούζου που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη.

Διοργάνωση καλοκαιρινών δράσεων για παιδιά: Εβδομάδα φιλαναγνωσίας αφιερωμένη στον εορτασμό για το Έτος Αριστοτέλη από 11 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου αποτελούμενη από πέντε (5) δράσεις.

Αφιέρωμα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940: Πέμπτη 27    Οκτωβρίου με  ανάγνωση παραμυθιού – σχολιασμό, γελοιογραφίες της εποχής, σχεδίαση χρονογραμμής,  ζωγραφική και κατασκευή.

Χριστούγεννα 2015:  Συμμετοχή στο χριστουγεννιάτικο εορτασμό  με δράσεις από 24 έως 26 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και καθημερινή αφήγηση παραμυθιού κατά τη διάρκεια του καλικαντζαροχωριού.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας – Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα» συμμετείχε στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2016 με θέμα: «Γίνε Εξερευνητής του Κόσμου». Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουν γίνει οι εξής δράσεις. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας συμμετέχει στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των βιβλίων στο πρόγραμμα Dewey

Εισαγωγή νέων βιβλίων από δωρεές: 180 τόμοι

Συμμετοχή της βιβλιοθήκης στο bookcrossing

Δημοτικά Μουσεία Δήμου Δελφών

Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου (Ν.Ι.Μ.Γ.)

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Ομιλία της Καθηγήτριας Φιλολόγου κας Χρυσαφούλας Μαρδάκη με τίτλο: «Η συμβολή του Γαλαξιδίου στον Επαναστατικό Αγώνα της Φωκίδας», στο πλαίσιο διοργάνωσης επετειακού κύκλου εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Από την κήρυξη του Αγώνα στη Ρούμελη μέχρι την απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ν.Ι.Μ.Γ. στις 3 Απριλίου 2016.

Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση του υλικού (φωτογραφίες και κείμενα) που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με θέμα : «Πίτες». Το Μουσείο μας συμμετείχε με στοιχεία που αφορούσαν το έθιμο της Φανουρόπιτας στο Γαλαξίδι.

Στις 18 Αυγούστου 2016 έγινε εκδήλωση με τίτλο «Βραδιά ποίησης & Μουσικής» στον Κάβο, με τη συμμετοχή της εφηβικής χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου, υπό το φώς του ολόγιομου φεγγαριού. Ο ειδικός επί των ναυτικών θεμάτων του Ν.Ι.Μ.Γ., κ. Γιώργος Κουρέντης και η νεαρά συμπολίτισσα μας Εκπαιδευτικός ειδικής Αγωγής, κα Κων/να Κατσίκη απήγγειλαν ποιήματα με θέμα κυρίως τη θάλασσα, ενώ η χορωδία τραγούδησε διάφορα κομμάτια γνωστών μουσικοσυνθετών με θέμα το φεγγάρι και τη θάλασσα.

Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνελεύσεις, Συνέδρια

Στις 18 Μαρτίου 2016 ο κ. Αναστάσιος Σκιαδάς έλαβε μέρος στην ενημερωτική συνάντηση αναφορικά με την αναγνώριση των Μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το αρ. 45 του Ν. 3028/2002.

Στις 6-8 Μαΐου 2016 διεξήχθη στο Γαλαξίδι το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων με μεγάλη επιτυχία, με θέμα: «Ελληνικές ναυτικές πολιτείες του 16ου-19ου αιώνα», την οργάνωση του οποίου είχε αναλάβει το Ν.Ι.Μ.Γ., υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών.

Εθνολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού, Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου.

Στο νεοσύστατο Μουσείο έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να “δεχτεί επισκέπτες” (ωράριο λειτουργίας σταθερό, απαιτούμενος εξοπλισμός, στοχευμένη διαφήμιση … κλπ).

Πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ανάδειξης του Πολιτιστικού και Ιστορικού αποθέματος του Δήμου Δελφών οι εξής εκδηλώσεις:

Συμμετοχή στον επετειακό κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Από την κήρυξη του αγώνα στη Ρούμελη μέχρι την απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων» με ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στα «Όπλα του Επαναστατικού Αγώνα στη Ρούμελη».

Συμμετοχή κι εκπροσώπηση στην Έκθεση Ιστορικών κειμηλίων που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής το διάστημα  7-13/5/2016.

Εκδήλωση με τη συνεργασία της ΕΦΑ Φωκίδος για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18/5/2016 με θέμα «Μουσεία & Πολιτιστικά Τοπία».

Παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Σταφιδά με θέμα «Θύμησες από το ιστορικό Χρισσό».

Διάλεξη της Βιολέττας Δαραδήμου-Ράπτη, Φιλολόγου, Ιστορικού και Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Προχριστιανική Κρίσα και Μεταχριστιανικό Χρισσό, μια διαρκής Ιστορία 4000 χρόνων”.

Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του Μουσείου με ομιλία της της Άννας Π. Παναγιωτοπούλου, Διδάκτορος Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «“Περί της Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της Φωκίδας».

Έκανε αποδοχή του πονήματος της πρώην Δημαρχεύουσας και μέλους της Επιτροπής Μέριμνας κ Λέλας Κόζαρη Μπακολουκά με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ  – Το βάρος της κληρονομιάς ΣΤΟ ΧΡΙΣΣΟ, ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΣΟΘΕΗ ΚΡΙΣΣΑ»

Μουσείο “Δελφικών Εορτών Άγγελου και Εύας Σικελιανού”

Το μουσείο ήδη λειτουργεί με την παράλληλη απασχόληση της υπαλλήλου κ. Δέσποινας Γιαγκιλίτση, την συνδρομή εθελοντών και σπουδαστών του ΙΕΚ Άμφισσας που διεξάγουν εκεί την πρακτική τους στην ειδικότητα φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Δημοτικά Ωδεία – Φιλαρμονικές Δήμου Δελφών

Τα δημοτικά ωδεία της Άμφισσας και της Ιτέας συνεχίζουν την ομαλή λειτουργία τους παράγοντας εκπαιδευτικό έργο υψηλής ποιότητας.

 

Δημοτικές Φιλαρμονικές Δελφών, Ιτέας και Άμφισσας

Οι φιλαρμονικές του Δήμους μας συμμετείχαν σε όλες τις εκδηλώσεις, θρησκευτικές, ιστορικές και τοπικές σε συνεργασία με τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

Αθλητισμός

Υλοποίησης Προγραμμάτων  «Άθλησης για Όλους» 2015-2016.

1ος/2016 έως 7ος/2016: Έγκριση γενικών προγραμμάτων  Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015-2016. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού & Διατροφής, Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ενέκρινε δέκα οκτώ (18) τμήματα.

Τον Ιανουάριο του 2016 ολοκληρώνεται  η διαδικασία πρόσληψης των  τεσσάρων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και του γίνεται η κατανομή των 18 τμημάτων τα οποία υλοποιούνται από το Φεβρουάριο έως των Ιούλιο του 2016.

Τον 8ο/2016 υποβάλλει το Αυτοτελές Τμήμα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αίτηση αποπληρωμής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Τον 12ο/2016, μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, εκδίδεται απόφαση επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους 2015-2016» και γίνεται εκταμίευση με δικαιούχο τον φορέα μας ποσό ύψους 4.876,80 €.

Υποβολή πρότασης για προγράμματα Άθλησης για Όλους 2016-02017.

Μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τον 2ο/2016 υποβάλλουμε και εγκρίνεται (3ος/2016) η πρόταση του Αυτοτελούς Τμήματος για υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. για την περίοδο 2016-2017.

Τον 4ο/2016 ανακαλείται η συμμετοχή μας στα προγράμματα «Άθλησης για Όλους 2016-2017» με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εξαιτίας της οικονομικής δυστοκίας και της δύσκολης περιόδου που διένυε ο Δήμος μας.

Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών

Η χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και η παραχώρησης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς/ ιδιώτες έγινε σύμφωνα με τον Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (συλλογή αιτήσεων, παραχωρήσεις, κοστολόγηση κλπ).

Πολιτισμός

Ο Δήμος Δελφών, προσπάθησε να διατηρήσει και να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων και των δράσεων που λάμβαναν χώρα κατά τα προηγούμενα χρόνια και μερικές εξ αυτών εμπλουτίστηκαν. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα της κάθε Δημοτικής Ενότητας, μειώνοντας το κόστος αυτών χωρίς να αλλάξουμε το ύφος, την ποιότητα και τη δυναμική της κάθε εκδήλωσης. Συνολικά έγιναν σαράντα πέντε εκδηλώσεις.

 1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας συστήθηκε με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΦΕΚ 2185/29-09-2011 τ. Β΄).

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων όπως: χορήγηση επιδομάτων σε ΑμεΑ, έκδοση αποφάσεων για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφαλίστους, λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η., συνεργασία με το ΙΑΚ για τους αθίγγανους, ιδιωτικοί παιδικοί-βρεφονηπιακοί Σταθμοί, φιλανθρωπικοί σύλλογοι και σωματεία.

Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016 πραγματοποιήθηκαν  τα παρακάτω:

1/ Εκδόθηκαν  40  αποφάσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφαλίστους  πολίτες του Δήμου Δελφών, που ήταν κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου.

2/ Χορηγήθηκαν προνοιακά επιδόματα σε τριακόσιους  δέκα επτά  (317) πολίτες Α.με.Α. του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας.

3/ Χορηγήθηκαν 5 πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας σε ισάριθμους πολίτες, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

4/   Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Η Υπηρεσία μας μέχρι σήμερα έχει στην εποπτεία της συνολικά επτά (8) Π.Σ. ήτοι: Άμφισσα, Δελφοί, Δεσφίνα, Ιτέα (2), Καστέλλια, Γαλαξίδι και Πολύδροσο. Κατά το σχολικό έτος 2016-2017  φιλοξενήθηκαν στους Σταθμούς συνολικά  186 νήπια, εκ των οποίων τα 86 μέσω του Προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής(ΕΣΠΑ)» Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 επαναλειτούργησε το Βρεφικό τμήμα στον Παιδικό σταθμό Άμφισσας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου λειτουργούν με μόνιμο και προσωπικό ΙΔΟΧ και προσφέρουν        όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό παροχές (φαγητό, εποπτικό υλικό, εορταστικές εκδηλώσεις κλπ).

5/    Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

ΚΑΠΗ λειτουργούν στην Άμφισσα, Ιτέα και Χρισσό και αποτελούν  παραρτήματα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

Τα ΚΑΠΗ Δήμου Δελφών κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησαν διάφορες επετειακές εκδηλώσεις, όπως για την 1η  Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων με ομιλίες, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με κοινωνικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο, κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και συμμετείχαν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ παρακολούθησαν  θεατρικές παραστάσεις και έκαναν οκταήμερες καλοκαιρινές διακοπές στην Αιδηψό.

Πραγματοποιήθηκαν  μονοήμερες εκδρομές με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια κλπ και δυο (2) διήμερες, καθώς και απογευματινούς περίπατους σε κοντινούς προορισμούς.. Επί πλέον  πραγματοποιήθηκαν  ψυχαγωγικές εκδηλώσεις-συνεστιάσεις.

Για τα μέλη του ΚΑΠΗ  η παιδαγωγική επιστημονική ομάδα του ΚΠΕ Άμφισσας πραγματοποίησε  ημερίδες με  θέματα υγείας και προστασίας περιβάλλοντος.

Επίσης οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες ιατρικού περιεχομένου από  ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης.

Τέλος, μέλη των ΚΑΠΗ συμμετείχαν στην «Ρουμελιώτικη κουζίνα 2016».

6/   Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δελφών

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  οι δικαιούχοι εγγράφονται μετά από αίτηση τους και κατά κρίση της Αρμόδιας  Επιτροπής.

Συνολικά είναι εγγεγραμμένα 466  ωφελούμενα νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 1329 δικαιούχους  και αναλυτικά κατά Δ. Ενότητα :

Δ.Ε Άμφισσας          108 νοικοκυριά                    311  άτομα  

Δ.Ε. Ιτέας                   335            

Δ.Ε. Γαλαξιδίου         22                                            56

Δ.Ε. Δεσφίνας             16                                            29

Δ.Ε. Δελφών                17                                           28

Δ.Ε. Γραβιάς               40                                            88

Δ.Ε. Παρνασσού        44                                          118  

Δ.Ε. Καλλιέων              9                                            11         

Δ.Ε. Άμφισσας         101                                          333    (Ρομά)  

Οι εταιρείες – χορηγοί, στις οποίες απευθυνθήκαμε και προσέφεραν προϊόντα τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά την διάρκεια του έτους 2016, είναι:

 1. ΓΑΛΑΞΙΔΙ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
 2. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
 3. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. ( ένα ψυγείο συντήρησης νωπών προϊόντων )
 4. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
 5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Μ.Ε. ( 20 δωροεπιταγές των 250,00 ερώ)

Επίσης καταστήματα σε Άμφισσα και Ιτέα (Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία, Κρεοπωλεία, Ελαιοτριβεία) προσέφεραν από τα προϊόντα τους σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016  οι σχολικές κοινότητες του Δήμου, ο Σύλλογος φοιτητών του ΤΕΙ Άμφισσας, το Σύστημα Ελληνίδων Οδηγών, ο Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών στις εκδηλώσεις ¨Σκαρίμπεια¨ ανώνυμοι συμπολίτες μας, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιτέας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ιτέας προσέφεραν προϊόντα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  Πρέπει να αναφέρουμε την συνεχή και πολύ σημαντική προσφορά του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ο οποίος σε κάθε αιμοδοσία που διοργανώνει, συγκεντρώνει ποσότητες τροφίμων και ενισχύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο..

Επίσης ο Δήμος Δελφών συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή  για τους Απόρους  (ΤΕΒΑ/ FEAD)»  ως Κοινωνικός Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο αριθμός ωφελουμένων του ΤΕΒΑ είναι 352 (συνολικά με τα μέλη 841). Στους αναφερόμενους το 2016 μοιράστηκαν τα προϊόντα, που προέβλεπε το πρόγραμμα καθώς και  φρούτα που προέρχονταν από το πρόγραμμα  Δωρεάν Διανομής αποσυρομένων προϊόντων.

 1. Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί

Η υπηρεσία άσκησε εποπτεία στους τρεις Ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως εξής: δύο (2) στην Δ.Ε. Άμφισσας και ένας (1) στην Δ.Ε. Ιτέας και προέβη στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε ιδιωτικό Βρεφικό Σταθμό.

 1. Βοήθεια στο Σπίτι

Στον Δήμο Δελφών λειτουργούν 8 δομές του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις ισάριθμές Δ.Ε.

Κάθε δομή στελεχώνεται από τις ειδικότητες Κοινωνικού Λειτουργού, Κοιωνιολόγου, Νοσηλευτή και Οικογενειακού Βοηθού. Πραγματοποιούνται επισκέψεις στα σπίτια των ωφελουμένων, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα  το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες των ωφελουμένων,  καθώς και στις ιδιαιτερότητες κάθε Δ.Ε.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα είναι:

Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, κοινωνική στήριξη οικογένειας, επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα για αντιμετώπιση προβλημάτων ηλικιωμένων, συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας  διασύνδεση και παραπομπή, όταν απαιτείται.

Νοσηλευτική φροντίδα, μετρήσεις ζωτικών σημείων, ενεσοθεραπεία, μέτρηση σακχάρου, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, εκπαίδευση στην καθημερινή υγιεινή, ραντεβού για εξετάσεις.

Μεταφορά και συνοδεία στο Νοσοκομείο ατόμων με κινητικά προβλήματα, αγορές τροφίμων και προϊόντων καθημερινής ανάγκης, ατομική υγιεινή και φροντίδα εμφάνισης, οικιακή καθαριότητα, προετοιμασία για την παρασκευή φαγητού, πληρωμή λογαριασμών (Τράπεζες, ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ)

Οι εργαζόμενοι όλων των δομών έχουν αναλάβει την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δελφών (καταγραφή αναγκών, κοινωνική έρευνα, συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων για την συγκέντρωση ειδών, διανομή τροφίμων κλπ) καθώς και την διανομή τροφίμων του Προγράμματος «επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή  για τους Απόρους  (ΤΕΒΑ/ FEAD)».

 1. Φιλανθρωπικά Σωματεία-Σύλλογοι

Η υπηρεσία άσκησε εποπτεία στους δύο (2) συλλόγους-σωματεία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως εξής: «ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» στην Δ.Ε. Άμφισσας και «ο Άγιος Στυλιανός» στη Δ.Ε. Ιτέας.

 1. Εφαρμογή προγραμμάτων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Ρομά)

Συγκεκριμένα  εξυπηρετούνται περίπου 450 άτομα Ρομά που διαβιούν στο Δήμο Δελφών:

Α. Παιδεία – Σχολική ένταξη

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εγράφησαν συνολικά 55  μαθητές

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Εγράφησαν συνολικά 20 μαθητές

Β.  Ένταξη στην αγορά εργασίας Απασχόληση

Εγγραφή των ανέργων Ρομά  στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Διεκπεραίωση αιτήσεων για απασχόληση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Δελφών.

Γ. Φροντίδα σε ζητήματα  υγείας

Συνεργασία με Κινητή Μονάδα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Δρομοκαιτειο, ΟΚΑΝΑ Λειβαδιάς και Πάτρας, Κέντρο Πρόληψης Φωκίδας

Διεκπεραίωση Εισηγητικών φακέλων για ΚΕΠΑ (5)

Κλείσιμο ιατρικών Ραντεβού στο Νοσοκομείο & συνεργασία με Γυναικολόγο του Νοσοκομείου & Πρόνοια, για αντισυλληπτική προστασία και οικογενειακό προγραμματισμό

Συνεργασία με το Τμήμα Ευπαθών Ομάδων του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ομάδας εργασίας που σκοπό έχει τη διευθέτηση θεμάτων σχετικών με τους Έλληνες Ρομά, (αρμοδιότητας του Υ.Υ.Κ.Α.), για την εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά» και το ΕΚΚΑ.

Δ. Πρακτικές Ενσωμάτωσης και πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες:

Ενίσχυση της δημιουργίας συλλόγου από γυναίκες Ρομά.

Βοήθεια στη ρύθμιση νομικών εκκρεμοτήτων.

Ορισμός του Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή ως Συνοδού στο σχολικό λεωφορείο.

Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης  επικοινωνία για την εκπαίδευση των ανηλίκων μέσα στις φυλακές, το σωφρονισμό τους καθώς και την “ομαλή” μετάβαση στην κοινωνία.

Συνεργασία με Φιλόπτωχο Ταμείο Ιτέας, Σύλλογο Κιβωτό,  Χριστοδούλειο Ίδρυμα, Ωνίσιμο (Σύλλογος Αποφυλακισμένων ) & Χαμόγελο του Παιδιού.

Εξυπηρέτηση 80 νοικοκυριών ωφελουμένων μέσω Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ενημέρωση των Ρομά για τη διανομή των προϊόντων.

Συνεργασία με φορείς ενίσχυσης οικογενειών, συγκεκριμένα το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ε. Διεκπεραίωση σε  θέματα Αστικοδημοτικής κατάστασης

Πρόκειται για το διαμεσολαβητικό ρόλο που επιτελείται μεταξύ τοπικής κοινωνίας και κοινότητας Ρομά. Αναφέρονται  αιτήματα των Ρομά όπως έκδοση απόφασης για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους.

Ενθάρρυνση ζευγαριών να προβούν σε νόμιμο γάμο και συμβουλευτική σε γυναίκες μητέρες Ρομά, σε θέματα άσκησης βίας και ισότητας, αγωγή υγείας, οικογενειακός προγραμματισμός.

ΣΤ. Θέματα Στέγασης

Συμμετοχή στη διαμόρφωση του νέου χώρου, που προορίζεται για τη μετεγκατάσταση των σκηνιτών Ρομά (κοινωνικές παράμετροι).

 1. Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας, από τη σύσταση του έως και σήμερα καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διευθετηθούν θέματα τα οποία απασχολούν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού του Δήμου Δελφών, αφού πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.

Μέλημα μας είναι να στηρίζουμε τους κατοίκους μας που κατά κύριο λόγο απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα  και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας το Τμήμα έχει συνεχή επικοινωνία και άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διότι οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα είναι ραγδαίες.

Με γνώμονα όλα τα προαναφερθέντα για το προηγούμενο έτος το Τ. Α.Α.Α.& Κ υλοποίησε τα ακόλουθα :

6.1 Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης του Ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών .

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης του Ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ελαιώνας της Άμφισσας, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας, αλλά επίσης ένα ίσως το  σημαντικότερο μνημείο ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας μας, πρέπει να προστατευτεί ώστε αφενός να μην χάσει την ταυτότητα του και αφετέρου να προβούμε σε παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση των παραγομένων προϊόντων.

Η παραγωγή ελαιοκάρπου και ελαιολάδου είναι ο βασικός κλάδος του αγροτικού τομέα της περιοχής μας. Η ελιά και το ελαιόλαδο, που ταυτίστηκε στη διάρκεια του χρόνου με τον μείζονος πολιτιστικής σημασίας αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, διατίθεται ως προϊόν προβολής της περιοχής μας.

Η ορθή διαχείριση του Ελαιώνα της Άμφισσας αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής μας.

Η μελέτη αποτελεί ένα οδικό χάρτη δράσεων και ενεργειών που διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τον ελαιώνα του Δήμου Δελφών και των όμορων περιοχών. Με την παρούσα μελέτη αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου. Της ευρύτερης περιοχής του ελαιώνα.

6.2 Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συμμετέχουμε ενεργά στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Αντιδήμαρχος Δελφών κ. Τριανταφυλλια Πιλάλα – Τσακίρη, είναι Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την Αγροδιατροφική αλυσίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Μέσα σε αυτήν την κοινοπραξία συμμετέχουν φορείς όπως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμοι, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όραμα της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός παράθυρου για τον κόσμο να εξερευνήσει και ανακαλύψει τα ποικίλα εξαιρετικά Αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία έχει να προσφέρει ο τόπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αποστολή της εταιρείας είναι  η παροχή στους παραγωγούς μας ενός συμπληρωματικού και ενοποιημένου μηχανισμού για την προώθηση των προϊόντων τους στην τοπική και παγκόσμια αγορά. Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας  απέναντι στο καταναλωτικό κοινό του Αγροδιατροφικού συμπλέγματος και των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος είναι η  ανάδειξη και διάδοση της Τοπικής και Μεσογειακής κουζίνας.Η διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Αγροδιατροφικού μας τομέα, του Τουρισμού και της Εστίασης. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού μας τομέα.

6.3 Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων.

Με το νόμο 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 164/4-12-2015) επήλθαν αλλαγές σε όλα όσα μέχρι και σήμερα εφαρμόζονταν.

Τα νέα δεδομένα που εισάγονται με την εφαρμογή του νόμου είναι  τα εξής:

η διαδικασία κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω ειδικής εφαρμογής που παρέχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατανομή προϋποθέτει τη συνεργασία των οικείων Δήμων με τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ορθή διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών αμβλύνονται οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των κατανεμημένων βοσκήσιμων γαιών μεταξύ των κτηνοτρόφων, χωρίς να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής τηρούνται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταλογισμών εις βάρος της χώρας μας αποφεύγονται μη ρεαλιστικές λύσεις όπως είναι μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των τιμών των κατανεμημένων εκτάσεων σε νέα δεδομένα, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στη συνέχεια με την εκπόνηση και έγκριση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την υιοθέτηση των τοπικών παραδοσιακών πρακτικών βόσκησης, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και ανακοινωθεί από το Υπουργείο στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.

Να σημειωθεί πως από την κατανομή των βοσκοτόπων και από την έκτασή τους, καθορίζεται ως ένα βαθμό και η εξισωτική αποζημίωση, δηλαδή η επιδότηση που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι.

Το τμήμα μας στην προσπάθεια να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας πραγματοποίησε ανοικτές συζητήσεις με κτηνοτρόφους και υπηρεσίες. Οι ενημερωτικές συναντήσεις έγιναν σε Δελφούς, Αγ. Πάντες , Μαυρολιθάρι και Άμφισσα. Στην Άμφισσα υπήρχαν εκπρόσωποι από το Δασαρχείο και από την ΔΑΟΚ και εκτός από τα θέματα της διαχείρισης των βοσκοτόπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν και θέματα γενικότερου περιεχομένου που αφορούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας.

Ως τμήμα έχουμε συνεχή επικοινωνία και άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διότι οι εξελίξεις στην κτηνοτροφία είναι ραγδαίες .

Κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών.

Το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών, μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τους φοίνικες, έχει έντονα απασχολήσει πολίτες και φορείς τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά καταρτήσαμε και ολοκληρώσαμε (Νοέμβριος 2016) Σχέδιο Δράση με  λήψη μέτρων για την πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus.

Το σχέδιο δράσης εφαρμόστηκε, κατά προτεραιότητα, στις περιοχές όπου έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό δένδρων:  Ιτέα, Κίρρα, Γαλαξείδι , Άμφισσα Χρισσό.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ήταν :

Απομάκρυνση όλων των προσβεβλημένων δένδρων και ταφή αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Κλάδεμα σε όλα τα δένδρα, που ανήκουν στην δικαιοδοσία του Δήμου Δελφών .

Εφαρμογή δενδροχειρουργικής  σε όλους τους προσβεβλημένους  φοίνικες.

Ολοκληρωθήκαν  οι  προληπτικοί ψεκασμοί που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης.

Τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα για την διατήρηση των φοινίκων ιδιοκτησίας του Δήμου μας αφού καταφέραμε να περιορίσουμε την εξάπλωση της ασθένειας.

Το σχέδιο δράσης συνεχίζεται και για  το έτος 2017 .

Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)

Καταρτίσαμε σχέδιο δράσης για την Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa). Το σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθεί στο  τέλος φθινοπώρου του 2017.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι καταπολέμησης της κάμπιας του πεύκου, που συγχρόνως είναι φιλικές προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Χαρτογράφηση αγροτικών δρόμων εντός ελαιώνα:

Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των  αγροτικών δρόμων εντός ελαιώνα. Αυτό προέκυψε από τη διαπίστωση ότι το σημερινό οδικό δίκτυο εντός του ελαιώνα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελαιώνα και δεν αναδεικνύει την εικόνα του αξιοθέτο τοπίου ενώ παράλληλα δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, πυρκαγιές).

Ο στόχος που έχει τεθεί για φέτος είναι  η συντήρηση των  αγροτικών δρόμων εντός ελαιώνα, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνετε με ασφάλεια και να είναι εύκολη πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου στις καλλιέργειές τους.

 1. Απολογισμός Τμήματος Εμπορίου, Καταστημάτων & Επιχειρήσεων.

Το Αυτ.Τμήμα Εμπορίου, Κατ/των & Επ.  ασχολείται με θέματα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των επαγγελματικών-οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής ζωής του τόπου. Καθώς σημαντικό μέρος των κατοίκων του Δήμου μας δραστηριοποιείται σε ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις βοηθά στην επιχειρηματικότητα-απασχόληση, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και μέσο, διατηρώντας  την απαραίτητη συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προς την κατεύθυνση της ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων συμπολιτών μας.

Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι το διάστημα 1.1.16 έως 31.12.2016 υλοποιήθηκαν τα εξής:

 

Η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία και εισηγήθηκε στα αρμόδια όργανα του Δήμου σχέδιο κανονιστικής απόφασης-κανονισμού σχετικά με την οργάνωση, τις προϋποθέσεις  λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για τη διενέργεια  των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Δελφών.   Ο κανονισμός  ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε αναγκαίος  ώστε να διευκολυνθούν η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, οι πωλητές και τελικώς και οι καταναλωτές.

Στόχοι του Κανονισμού μεταξύ άλλων είναι:

ι) Η κατάργηση του παρεμπορίου, καθώς ορίστηκε ως υποχρεωτική η κατοχή άδειας εμπόρου ή επαγγελματία.

ιι) Η απαγόρευση-κατάργηση των συναλλαγών κατασκευαστών – ηλεκτρολόγων με τους εμπόρους καθώς με τον κανονισμό οι έμποροι καταβάλλουν το αντίτιμο μόνο στο Δήμο Δελφών.

ιιι) Το χτύπημα των κυκλωμάτων των εμποροπανηγύρεων, απαγορεύοντας την εκπροσώπηση πολλών συμμετεχόντων από έναν εκπρόσωπο, ώστε να μην παίρνει ένα πρόσωπο πολλές θέσεις και τις υπενοικιάζει.

Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων που ακολούθησαν της έγκρισης του κανονισμού φάνηκε η θετική συμβολή του, ενώ όπου υπάρχουν προτάσεις ή περιθώρια βελτίωσης, θα γίνεται σχετική επεξεργασία και τροποποίησή του.

 1. Το Αυτ. Τμήμα Εμπορίου, Κατ/των & Επ. προχώρησε στην προετοιμασία για την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου σχεδίου τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης-κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ως προς τα περίπτερα. Ο κανονισμός αυτός, που εγκρίθηκε  τελικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2017, υπήρξε αναγκαίος στην προσπάθεια βελτίωσης των όρων λειτουργίας των περιπτέρων.
 2. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε-ξεκίνησε την διαδικασία των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση δέκα (10) κανονιστικών αποφάσεων για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων-μουσικής σε καταστήματα Κοινοτήτων του Δήμου μας.
 3. Η Υπηρεσία μας προετοίμασε, εισηγήθηκε και διεκπεραίωσε τη χορήγηση εξήντα δύο (62) προεγκρίσεων ίδρυσης ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης από την υπηρεσία μας χορηγήθηκαν συνολικά σαράντα επτά (47) άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεκαεννέα (19) βεβαιώσεις υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν ισχύ άδειας, και πενήντα δύο (52) άδειες λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, ενώ προηγήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (αποστολή δικ/κών στην υγειονομική ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία, εισήγηση-αποστολή εγγράφων για προέγκριση προς τα Σ.Τ.Κ. ή την Ε.Π.Ζ. του Δήμου κ.ά.) προκειμένου να εκδοθούν οι σύνθετες αυτές διοικητικές πράξεις. Ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες προ-διαδικασίες και εκδόθηκαν πέντε (5) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για διάστημα 10-20 ημερών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Χορηγήσαμε πέντε (5) άδειες εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και μία (1) άδεια μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, ενώ ανεκλήθη μία (1) άδεια πώλησης τσιγάρων σε κλειστό χώρο.

Επίσης χορηγήθηκε μία (1) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος  κομμωτή-κομμώτριας.

 1. Μετά από εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας, εισήγησή μας προς την Ε.Π.Ζ. και το Δ.Σ. και λήψη σχετικής απόφασης για τον αριθμό αδειών και τις θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ανακοίνωση-προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών. Επίσης χορηγήθηκε μία (1) άδεια λειτουργίας καντίνας.

Μετά από εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας, εισήγησή μας προς την Ε.Π.Ζ. και λήψη σχετικής  απόφασης θεωρήσαμε έντεκα (11) αδειότυπα επαγγελματιών πωλητών   λαϊκών αγορών.

Εκδόθηκαν τριάντα (30) αποφάσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραγωγού αγροτικών προϊόντων πωλητή  λαϊκών αγορών και εννέα (9) εγκρίσεις προσωρινής παραχώρησης-χρήσης θέσεων για πώληση των προϊόντων παραγωγών αδειοδοτημένων από άλλους Δήμους της χώρας ενώ απαγορεύσαμε την δραστηριοποίηση δύο (2) παραγωγών προερχόμενων από άλλο Δήμο, επειδή στερούνταν τις νόμιμες προυποθέσεις.

 1. Πέραν των ανωτέρω από την Υπηρεσία μας απαντήθηκε πλήθος αιτημάτων, προφορικών και εγγράφων, στάλθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες και δικαστήρια πλήθος στοιχείων ή φακέλων, όταν αυτό απαιτείτο από την σχετική νομοθεσία ενώ είχαμε αξιόλογη συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. Από την Υπηρεσία μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών και εντοπίζοντας τις ιδιαιτερότητες όπου υπάρχουν, αναζητώντας εμείς όπου είναι επιτρεπτό τα απαραίτητα στοιχεία, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους προς την κεντρική Υπηρεσία και μελετώντας τρόπους βελτίωσης της δουλειάς μας, θεωρούμε ότι σε σημαντικό βαθμό το επιτυγχάνουμε.
 2. Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού

Λόγω υποστελέχωσης το τμήμα δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Δελφών και ευθύνη της Προέδρου αυτής κ. Ελισάβετ Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου. Το τουριστικό προϊόν του Δήμου Δελφών στο σύνολό του αποτελεί πιστή μικρογραφία του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Ορεινοί όγκοι, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το ισχυρό brand των Δελφών, η ναυτοσύνη του Γαλαξιδίου, το λιμάνι της Ιτέας ως πύλη εισόδου της κρουαζιέρας αλλά και η Μαρίνα ως επένδυση για το yachting, ακτογραμμές, μονοπάτια, ο Ελαιώνας της Άμφισσας και όλα τα προϊόντα της «Δελφικής γης». Αλλά και η συμμετοχή του τόπου μας διαχρονικά στους μεγάλους αγώνες που μας όρισαν σαν έθνος, ξεδιπλώνεται μέσα από μνημεία, ανθρώπους, κτήρια, ντοκουμέντα και έργα τέχνης, ακόμη και  χωριά ολόκληρα με την ιστορία που το καθένα διηγείται.

Οι οκτώ Δημοτικές Ενότητες έχουν διαφορετικό τουριστικό προφίλ, απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών και συνθέτουν ένα πολύπλευρο τουριστικό πακέτο συνυφασμένο με τα ήθη κι έθιμά μας.

Στόχος μας είναι η προώθηση και προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που παρέχει ο Δήμος μας. Ο Δήμος Δελφών είναι προορισμός δώδεκα μηνών και τεσσάρων εποχών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016

FAM TRIP Aυστριακών Δημοσιογράφων διάρκειας 3 ημερών σε Δελφούς, Πολύδροσο, Γαλαξίδι, Δεσφίνα, Ιτέα σε συνεργασία με Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης και ΠΣΤΕ.

FAM TRIP τριών Ευρωπαίων Bloggers το διάστημα Απόκρεων 2016, περιήγηση σε όλο το Δήμο Δελφών, μέρος της καμπάνιας της MARKETING GREECE και του DISCOVER GREECE με τίτλο «BLOGTROTTERS»

Βράβευση του Δήμου Δελφών στα TOURISM AWARDS 2016 με Silver βραβείο

Συμμετοχή στο πρόγραμμα βράβευσης ακτών «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» με προετοιμασία και ένταξη τεσσάρων ακτών σε Ιτέα και Γαλαξίδι

Έμφαση στη θεματική « ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με αναβάθμιση της 3ης εκδήλωσης με τίτλο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, συνεργασία με παραγωγούς και δημιουργία Εκθεσιακού Χώρου στο σημείο της εκδήλωσης

Ερωτηματολόγιο του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για άντληση στατιστικών στοιχείων από επισκέπτες στο Δήμο Δελφών

Ιστιοπλοϊκό Ράλυ Ιονίου, Συνεργασία με Υπουργείο Τουρισμού

Προώθηση σε τηλεοπτικές εκπομπές και έντυπα υψηλής απήχησης

Καθιέρωση εκδηλώσεων προβολής και δημοσιότητας κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, δράσεις υποδοχής τουριστών σε Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών και Κρουαζιερόπλοια στο Λιμάνι Ιτέας

Δημιουργία και Προώθηση  πακέτων Μαθητικού Τουρισμού

Συνεργασία με τον HATTA και ένταξη του προορισμού στην καμπάνια DODEKA υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

Συμμετοχή στην 1η Πανελλήνια Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «NOSTOS 2016»

Συνεργασία με την GOOGLE HELLAS και πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους επαγγελματίες του τουρισμού της Φωκίδας με τίτλο GROW GREEK TOURISM ONLINE.

Παρουσιάσαμε το συνολικό τουριστικό προφίλ του Δήμου Δελφών στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ FORUM Ελλάδας Σερβίας, παρουσία 100 τουριστικών πρακτόρων(από Ελλάδα και Σερβία) και της ηγεσίας του ΕΟΤ στο Βελιγράδι.

Συμμετείχαμε στις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τα θέματα διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού τεκμηριώνοντας τις πάγιες θέσεις του Δήμου Δελφών και τις προτεραιότητες που επιβάλλεται να τεθούν σε εφαρμογή από το χρηματοδοτικό πακέτο του Υπουργείου και της Περιφέρειας.

Αναδείξαμε επαρκώς τις θεματικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος, χιονοδρομικός, γαστρονομία, πολιτιστικός) και προγραμματίσαμε ενέργειες σχηματοποίησης του εναλλακτικού προϊόντος μέσω του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ στο Δήμο Δελφών.

Αναπτύξαμε σημαντικές συνέργειες και στον τομέα του Πολιτισμού διότι από εκεί θα έχουμε σημαντική εισροή επισκεπτών (βλέπετε δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ και εισχώρηση σε αναπτυσσόμενες αγορές πχ Κίνα).

Η συνεργασία μας τόσο με την Περιφέρεια όσο και με το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και με το Δήμο Δωρίδας  και τους Παραπαρνάσσιους Δήμους, είναι συνεχής.

Δεν μπορεί να σχεδιάζεις βελτιώσεις και να παίρνεις πρωτοβουλίες που δεν συνάδουν με το Εθνικό & Περιφερειακό Στρατηγικό  Σχέδιο για τον Τουρισμό.

Οι άξονες υλοποίησης στους οποίους στοχεύσαμε είναι:

Εξοικείωση και Παρουσία στα Κοινωνικά δίκτυα με ταυτόχρονη εξελιγμένη ψηφιακή προσβασιμότητα, για να γίνεται ο επισκέπτης την ίδια στιγμή πρεσβευτής της περιοχής μας με μια φωτογραφία ακόμη και με  ένα σχόλιο λόγου χάρη στο tripadvisor, ένα παράπονο το οποίο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα μας.

β) Προσβασιμότητα για όλους, υιοθέτηση πρακτικών με ευαισθησία για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους

γ) Βελτίωση υποδομών και πιστοποιημένων παρεχόμενων υπηρεσιών που αναδεικνύουν την ταυτότητα του τόπου

δ) Συνέργειες σε Ελλάδα και Εξωτερικό

 1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας σε ορισμένα σχολεία του Δήμου μας (που υπήρχε η δυνατότητα να γίνει αυτό), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων.

2) Αποδεχτήκαμε τη  δωρεά ενός δαπέδου ασφαλείας για τις ανάγκες του νηπιαγωγείου Κίρρας.

3) Είχαμε αρκετές αποδοχές δωρεάς χρηματικών ποσών εκλιπόντων συμπολιτών μας για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.

4) Αποδοχή δωρεάς δύο κλιματιστικών μονάδων (24 btu και 9 btu)  για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Κίρρας.

5)  Καθαρισμός Κουρτινών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.

6) Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας.

7) Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας.

8) Με τη συναίνεση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δελφών και με τη βοήθεια του Δ.Ε Άμφισσας δόθηκε προς χρήση για το κοινό ό « Κήπος» του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας.

9) Για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να βάλουμε κανόνες στη πρόσληψη καθαριστριών, κάνοντας διαγωνισμό πρόσληψης ( χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του ΑΣΕΠ) έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες προς όλους τους υποψήφιους, το οποίο σκοπεύουμε να το βελτιώσουμε και να το συνεχίσουμε.

10) Και για το 2016 η Σχ. Επιτροπή γνωμοδότησε για τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τη ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων, και αντιμετωπίζουμε με αυτό τον τρόπο αρκετές ελλείψεις-ανάγκες-συντηρήσεις.

11) Υπογράψαμε σύμβαση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμμου Βέροιας «Νέος Αλιάκμων» για δωρεάν διάθεση φρούτων (ακτινιδίων) για όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας.( Μοιράστηκαν σε 1572 παιδιά-δικαιούχους)

12) Ολοκληρώθηκαν:

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου δαπάνης 500 ευρώ.

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Νηπ/γείο Γαλαξιδίου δαπάνης 500 ευρώ

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Δελφών δαπάνης 2.500 ευρώ σε συνεργασία με τη Δ.Ε Δελφών.

– οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φωτιστικών στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου δαπάνης 2.000 ευρώ

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου δαπάνης 500 ευρώ

– οι εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών και κατασκευής εσωτερικού τοίχου για δημιουργία αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς δαπάνης 2.500 ευρώ

– η προμήθεια και η εγκατάσταση φωτιστικών στο 2ο Νηπ/γείο Άμφισσας δαπάνης 750 ευρώ

– η προμήθεια Κλιματιστικών για κάλυψη αναγκών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας και 2ου Νηπιαγωγείου Άμφισσας δαπάνης 3.000 ευρώ

– το Έργο συντήρησης (βαφή) Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας δαπάνης 1.500 ευρώ

Όλες οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν μέσα από τη ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων

 1. Σχολική Επιτροπή Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ)  για τις ανάγκες του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιτέας.( Συνολικά 9 σώματα)

2) Αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας σε ορισμένα σχολεία του Δήμου μας (που υπήρχε η δυνατότητα να γίνει αυτό), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων.

3) Ανάθεση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας.

4) Έγιναν αρκετές επισκευές στο Γυμνάσιο-Λύκειο Γραβιάς(όπως κλειδαριών και μεντεσέδων σε κουφώματα αλουμινίου, καθώς επίσης επισκευάστηκε και η πόρτα του λεβητοστασίου.)

5)  Για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να βάλουμε κανόνες στη πρόσληψη καθαριστριών, κάνοντας διαγωνισμό πρόσληψης( χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του ΑΣΕΠ) έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες προς όλους τους υποψήφιους, το οποίο σκοπεύουμε να το βελτιώσουμε και να το συνεχίσουμε.

6) Αποδοχή δωρεάς στο ΕΕΕΕΚ Άμφισσας ενός Fax μάρκας Panasonic από την τράπεζα Eurobank.

7) Υπογράψαμε σύμβαση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμμου Βέροιας «Νέος Αλιάκμων» για δωρεάν διάθεση φρούτων (ακτινιδίων) για όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.( Μοιράστηκαν σε 1288 παιδιά-δικαιούχους)

8) Ολοκληρώθηκαν:

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στεγάστρων της πρόσοψης του Γυμνασίου Άμφισσας συνολικής δαπάνης 1.000.

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του Γυμνασίου & ΓΕ.Λ. Γαλαξιδίου δαπάνης 1.500 ευρώ

– οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του χώρου γυμναστικής, του Γυμνασίου & Λυκείου Δεσφίνας δαπάνης 2.500 ευρώ.

– το Έργο συντήρησης (βαφή) Γυμνασίου-Λυκείου Δεσφίνας δαπάνης 1.500 ευρώ

Όλες οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν μέσα από τη ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Με μέριμνα των κατά τόπο Αντιδημάρχων εστάλησαν και ενσωματώθηκαν αυτούσια ως κείμενα οι παρακάτω απολογισμοί ανά Δημοτική Ενότητα.

 1. Δ.Ε. Άμφισσας

Το έτος 2016 ήταν μια παραγωγική χρονιά για τη Δ.Ε. Άμφισσας, καθώς σημειώθηκε σημαντικό έργο τόσο σε θέματα αιχμής όσο και σε έργα υποδομής σε πολλά και σημαντικά επίπεδα. Έργο συνολικά που συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς κατά το τρέχον έτος.

Μία από τις κορυφαίες παρεμβάσεις της δημοτικής Αρχής στην Δ.Ε. Άμφισσα αποτελεί η κυκλοφοριακή μελέτη. Πρόκειται για ένα έργο πνοής με καθοριστικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την έδρα του Δήμου Δελφών, που αποτέλεσε κορυφαία προγραμματική δέσμευση του συνδυασμού μας. Η νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας εναρμονίζεται πλήρως με τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, οι αρχές της οποίας είναι ζωτικής σημασίας επιλογή και ανάγκη για το δήμο μας και για την πόλη της Άμφισσας ειδικότερα, ενώ αποτελεί κι ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την έδρα του Δήμου Δελφών. Βασικοί άξονες που διέπουν τη νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η επιφύλαξη προτεραιότητας για τους πεζούς, ο περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτων, η δραστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκεπτόμενους την πόλη, η τόνωση της εμπορικής κίνησης και η αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής με στόχευση τη δημιουργία ενός αξιοβίωτου ιστορικού κέντρου της πόλης της Άμφισσας για όλους.

Για την εκπόνηση και την ψήφισή της σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα προηγήθηκε η πλέον δημοκρατική και αναλυτική διαβούλευση κάθε είδους, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (ηλεκτρονική, δημόσια ανοικτή, γραπτές παρατηρήσεις, συζήτηση στο τοπικό και το δημοτικό συμβούλιο), με αποτέλεσμα αυτή να εμπλουτισθεί και να περιέχει κάθε χρήσιμη και ταιριαστή επισήμανση των συνδημοτών μας. Η νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση και να ξεκινήσει η υλοποίησή της.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι επεμβάσεις της Δ.Ε. Άμφισσας στον τομέα της καθημερινότητας. Αναγκαστικά, θα σταθώ ενδεικτικά σε κάποιες από αυτές, λόγω και μόνο οικονομίας χρόνου. Μετά από πολλά χρόνια αξιοποιήθηκε και αποδόθηκε προς τους κατοίκους της πόλης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το παρκάκι του 1ου δημοτικού σχολείου της Άμφισσας. Ο χώρος καθαρίστηκε, ευπρεπίστηκε και ηλεκτροφωτίστηκε με λαμπτήρες τύπου lend, προσθέτοντας ένα ακόμα σημείο αναψυχής και ομορφαίνοντας το κέντρο της πόλης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επισκευάστηκαν πλήθος από λακκούβες και ξεκίνησε η προσπάθεια για τη διακοπή του παλαιού δικτύου ύδρευσης, που περατώθηκε το τρέχον έτος. Επίσης, καθαρίστηκε η πλατεία Παπανδρέου, τοποθετήθηκε σήμανση και έγινε διαγράμμιση επί της οδού Υαίθου.

Εξαιρετικά καθοριστικές, παράλληλα, ήταν μεγάλες παρεμβάσεις στο ίδιο επίπεδο σε καίρια σημεία για την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες στο Κάστρο της πόλης δημιουργώντας μια νέα εικόνα στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του, σε ένα από τα πλέον σημαντικά μνημεία αλλά και σημείο ποιότητας ζωής και δράσεων πολιτισμού προστιθέμενης και συμβολικής αξίας της περιοχής μας, μετά από αρκετά χρόνια αναβλητικότητας. Στο εμβληματικό Κάστρο της Άμφισσας υλοποιήθηκαν μια σειρά από αναγκαίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, συμβατές με τις αξιώσεις των επισκεπτών πολιτιστικού προορισμού και των χρηστών του τοπίου και με πλήρη σεβασμό παράλληλα στη φυσιογνωμία και την ιστορικότητα του χώρου.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκε ξύλινα μπάρα στην είσοδο του Κάστρου, ώστε να αποτρέπει πλέον την ανεξέλεγκτη είσοδο τροχοφόρων μέσα στο μνημείο. Αντικαταστάθηκαν από καινούρια τα τραπεζοκαθίσματα και τα παγκάκια του χώρου, τα οποία ήταν κατεστραμμένα μετά την πρώτη τοποθέτησή τους κατά τη δεκαετία του 80. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ξύλινος και καλαίσθητος φράχτης στο σημείο που βρίσκεται η δοκός στην οποία αναρτάται η ελληνική σημαία. Καθαρίστηκε και ευπρεπίστηκε πλήρως ο χώρος με κοπή χορταριών και αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ τοποθετήθηκαν κάδοι για την περισυλλογή τους. Αφαιρέθηκαν όλα τα σκουριασμένα και κατεστραμμένα κολωνάκια φωτισμού και τοποθετήθηκε νέος εσωτερικός φωτισμός. Επισκευάστηκε πλήρως το Θέατρο Κάστρου, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει ξανά μετά από χρόνια εκδηλώσεις από το χώρο του Θεάτρου και της Μουσικής, με την αρχή να γίνεται στα “Φωκικά 2016”. Επίσης, καθαρίστηκε και φωτίστηκε το μονοπάτι της εισόδου για πεζούς από τα “Πηγάδια” προς το Κάστρο. Το μονοπάτι είναι πια και πάλι φιλικό και επισκέψιμο για τους πεζούς, αποκαθιστώντας ακόμα μία σημαντική διαδρομή στον παραδοσιακό αστικό ιστό της πόλης και δημιουργώντας μία επιπλέον αφορμή προσέλκυσης επισκεπτών ενδιαφερόμενων για πολιτιστικούς προορισμούς στην πόλη μας, ενώ φωτίστηκε πλήρως ο χώρος του Κάστρου με σύγχρονο, οικονομικό και ενεργειακό φωτισμό τύπου Led, αναδεικνύοντας την υποβλητικότητα του τοπίου, ελκύοντας περαιτέρω τους συνδημότες μας και συμβάλλοντας, τελικά, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η παρέμβαση στο Ρέμα Κολοκυνθούς, κάτι που πραγματοποιήθηκε επίσης για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Στο συγκεκριμένο χώρο και σε συνεχή στάδια επεμβάσεων, υλοποιήθηκαν εργασίες αποψίλωσης των καλαμιών, εκχέρσωσης των βάτων, περισυλλογής των πάσης φύσεως απορριμμάτων που είχαν στοιβαχτεί και γενικής καθαριότητας του χώρου. Ως αποτέλεσμα, το πεδίο αναδείχτηκε στη φυσική του μορφή μετά από δεκαετίες και αποσοβήθηκε μια σοβαρή εστία πιθανών μολύνσεων. Παράλληλα, εξαιρετικής ευαισθησίας και σημασίας παράμετρος αποτελεί και η επίτευξη τέλειας ορατότητας σε ένα δύσκολο και επιβαρυμένο κυκλοφοριακά σημείο της πόλης, το οποίο ευθυνόταν κατά περιόδους για τροχαία ατυχήματα.

Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αμεριμνησίας, περίπου 5 ετών, η Δ.Ε. Άμφισσας ολοκλήρωσε οργανωμένη παρέμβαση καθαρισμού και ευπρεπισμού της περιοχής των Αγίων Αναργύρων-Πηγής Κατρέλη, ένος σημαντικού χώρου αναψυχής των συνδημοτών και των νέων μας. Πιο συγκεκριμένα απομακρύνθηκε η επικίνδυνη κούνια που υπήρχε, αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα κάγκελα με νέα πλήρη κατασκευή, κόπηκαν οι συστάδες χόρτων στον ίδιο το χώρο, στους δρόμους πρόσβασης και στο Γκιρίζι, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός από τα συνεργεία του δήμου μας και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του.

Αποκαταστάθηκε το οδόστρωμα επι των οδών 542 και Χριστολιά Καμπεράκη στα Πηγάδια, σημείο που αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνων για αυτοκίνητα, πεζούς και επισκέπτες για πολλά χρόνια. Καθαρίστηκε με τη βοήθεια της Π.Ε.Φωκίδας η κοίτη του ποταμού Υλαίθου και πραγματοποιήθηκε εκβάθυνσή της από το 1 μέτρο στα 3, ώστε να αποσοβούνται πλημμύρες κατά τους χειμερινούς μήνες. Καταρτίστηκε και ψηφίστηκε νέος κανονισμός εμποροπανηγύρεων με αποτέλεσμα να βελτιωθεί άμεσα και δραστικά το παζάρι της Άμφισσας, όπως φάνηκε ήδη από πέρσι. Τέλος, στον τομέα αυτό, καθαρίστηκαν ιδιόκτητα οικόπεδα στον αστικό ιστό και το κέντρο της πόλης με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το οικόπεδο απέναντι από το Γυμνάσιο της Άμφισσας.

Στο χώρο του πολιτισμού σημειώθηκε εξ ίσου σημαντικό έργο το 2016 με γνώμονα την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της περιοχής, την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορίας της Άμφισσας. Διοργανώσαμε εκ νέου τα ιστορικά “Φωκικά” επαναφέροντας το μοναδικό από κάθε άποψη χώρο του θεάτρου του Κάστρου σε λειτουργία, ο οποίος φιλοξένησε ενδιαφέρουσες για το κοινό παραστάσεις μουσικής και θεάτρου, ενώ διασπείραμε τις εκδηλώσεις σε όλους τους χώρους στην πόλη, όπως στην Οικία Πανουργιά, στις πλατείες, στη Χάρμαινα, στο παρκάκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου, το Πνευματικό Κέντρο, την αγορά και αλλού. Η κατά κοινή ομολογία επιτυχία των “Φωκικών 2016” αποτέλεσε μια ασφαλή βάση για τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένη ποιοτικά και ευθυγραμμισμένη με την κεντρική φιλοσοφία της δημοτικής Αρχής στο χώρο του πολιτισμού ως βασικού πυλώνα εξωστρέφειας και προσέλκυσης επισκεπτών στην πόλη και την περιοχή.

Σημαντικός σταθμός ήταν και το τριήμερο συνέδριο για τον Αλέξανδρο Δελμούζο στο Πνευματικό Κέντρο και το Κ.Π.Ε. σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλολόγων Ν. Φωκίδας και το τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο ο δήμος μας έχει συνδεθεί μέσω Πρωτοκόλλου συνεργασίας. Ένα συνέδριο με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια, που ανέδειξε πτυχές τού έργου και της προσφοράς του μεγάλου Αμφισσέα Παιδαγωγού και συνέβαλε, μέσω των σεμιναρίων που το πλαισίωσαν, στην προσέγγιση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας από το δυναμικό των φιλολόγων-επιστημόνων του νομού μας.

Επιπρόσθετα, την Άνοιξη του 2016 εγκαινιάσαμε το Παράρτημα “Γ. Γάτος” της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με μια εποικοδομητική εκδήλωση, ενώ προωθήθηκε το συγγραφικό έργο ανθρώπων της πόλης μας που έκαναν και τα πρώτα τους βήματα στο χώρο μέσα από τις οργανωμένες βιβλιοπαρουσιάσεις που τέθηκαν υπό την αιγίδα του Δήμου, όπως ενδεικτικά εκείνες του Ευ. Παπούλια, του Ανδρ. Ασημακόπουλου, της Μαργ. Κουλαδούρου, αλλά και η σημαντική εκδήλωση μνήμης στον Καπετάν Νικηφόρο.

Χωρίς αμφιβολία εξαιρετική επιτυχία γνώρισε το πλαίσιο των εκδηλώσεων που υλοποίησε η δημοτική Αρχή στην πόλη της Άμφισσας τη χρονιά που πέρασαν. Με ξεχωριστή λαμπρότητα διοργανώθηκε ο τετραήμερος εορτασμός για τη Γιορτή της Πόλης στις 10 Απριλίου με κεντρικό καλεσμένο τον κ.κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύκλος εκδηλώσεων που επεκτάθηκε το 2017 με εντυπωσιακά αποτελέσματα και πολλαπλά ευεργετήματα για την περαιτέρω αναγνωρισιμότητα της πόλης και την ιστορία της.

Εξ ίσου σημαντική επιτυχία γνώρισε και ο αποκριάτικος κύκλος. Το στοίχημα του διήμερου των εκδηλώσεων για τη “Νύχτα των Στοιχειών” έχει οριστικά κερδηθεί, με την προσθήκη στην εκδήλωση και της Παρασκευής, τη στιγμή που το ίδιο δυνατά και ακόμα δυνατότερα στη συνείδηση του κοινού παραμένουν ο “Κρυμμένος Θησαυρός” και η “Οδύσσεια”. Το 2016 συνεχίστηκε και ο κύκλος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με επίκεντρο το “Καλλικαντζαροχωριό”, ενώ παράλληλα φιλοξενήθηκαν άρτια στην πόλη γκρουπ σχολείων από χώρες της Ευρώπης με όποιο όφελος κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Το νέο εξαιρετικό στοιχείο, τέλος, που προσέθεσε η παρούσα Δημοτική Αρχή και που γνώρισε ενθουσιώδη και καθολική αποδοχή από τους συνδημότες μας κερδίζοντας το στοίχημα της καθιέρωσης από τον πρώτο χρόνο ήταν η “Λευκή Νύχτα”. Μια βραδιά που τόνωσε τη δραστηριότητα και τους τζίρους των καταστημάτων και προσέφερε μια ξεχωριστή ανάσα στους συμπολίτες και τους επισκεπτόμενους την πόλη μας μέσα από τις εκδηλώσεις που τη συνόδευσαν σε ολόκληρη την αγορά.

Αναγκαίες παρεμβάσεις βελτιωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές και αθλητικές υποδομές. Έγιναν οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις στο Γενικό Λύκειο και πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης-εξωραϊσμού στο γήπεδο μπάσκετ του Συνοικισμού, καθαρίστηκε το Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας και συντηρήθηκε ο χλοοτάπητας, εγκαταστάθηκε ηλιακό πάνελ στο κλειστό γυμναστήριο “Χρ. Καμπεράκης”, όπου πραγματοποιήθηκαν κι οι απαιραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευών.

Στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας σημειώθηκαν επεμβάσεις βελτίωσης και προσπέλασης των χωμάτινων οδών, όπως και στην Αγία Ευθυμία με τη χρήση σπαστήρα. Αξίζει, επίσης να αναφερθεί η ολοκλήρωση της αγοράς της διατηρητέας οικίας Τσικνή-Καναβάκη μέσω αξιοποίησης σχετικού προγράμματος του “Πράσινου Ταμείου”.

Τέλος, η Δ.Ε. Άμφισσας, όπως συνολικότερα η δημοτική Αρχή, πρωτοστάτησε στους κοινωνικούς αγώνες για την υποστήριξη των βασικών και ζωτικών μας δομών, με κορυφαίο παράδειγμα το μεγάλο συλλαλητήριο στην Άμφισσα στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 για το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

 1. Δ.Ε. Ιτέας

Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας  καταβάλλει καθημερινά  προσπάθειες ώστε να διευθετηθούν θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της ΔΕ Ιτέας αλλά και της ευρύτερης περιοχής .

Μέλημα μας είναι να στηρίζουμε τους κατοίκους μας και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες προβολής και προώθησης του τόπου μας.

Για μας αποτελεί κοινή παραδοχή και κινητήρια δύναμη μας η αγάπη για την πόλης μας, ανεξαρτήτως δημοτικών παρατάξεων και προσωπικών πολιτικών πεποιθήσεων .

Λειτουργούμε το Δήμο με διαφάνεια, όραμα και αγάπη προς όφελος της πόλης μας και των πολιτών μας.

Ήδη τη χρονιά που πέρασε το έργο στο δήμο μας είναι πολύπλευρο. Ενδεικτικά θα αναφέρω το έργο μας στους παρακάτω θεματικούς τομείς.

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΤΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΤΕΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ- ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΚ. ΚΙΡΡΑΣ

ΤΚ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

 1. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ

Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Μουσείο στην πόλη της Ιτέας». Ομιλητές ήταν ο κ. Γ. Παναγιάρης: Συνεργασία Δήμου Δελφών – Τ.Ε.Ι. Aθήνας, Χρ. Κακούρου, Μ. Κανελλοπούλου,Β. Καρβελά, Κ. Χαρακοπίδου Μ. Μούλιου και ο ιατρός- συγγραφέας Δ. Κολοβός. Στο τέλος της ημερίδας υπήρξε ανοικτή συζήτηση με φορείς , συλλόγους και κατοίκους της πόλης.

Στο κτήριο που θα στεγαστεί το μουσείο (πρώην κοινοτικό κατάστημα Ιτέας) έγιναν επισκευές. Οι εργασίες αφορούν στην ηλεκτρονική αναβάθμιση, και στην επισκευή της στέγης.

Συνοπτικά τα συμπεράσματα της όλης προσπάθειας για την ίδρυση του μουσείου οι εργασίες που έχουν γίνει από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2016, σε σχέση με την προμελέτη για τη δημιουργία του Μουσείου της Ιτέας, καθώς και κάποια συμπεράσματα και ζητήματα που έχουν προκύψει από τη μελέτη αυτή είναι τα ακόλουθα.

Έχει πραγματοποιηθεί, λοιπόν, βιβλιογραφική έρευνα για την ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής της Ιτέας και της ίδιας της πόλης για την ενημέρωση της γραφούσας και τη θεμελίωση της μετέπειτα μουσειολογικής μελέτης.

Η αποτύπωση του ενδιαφέροντος, της στάσης και των προσδοκιών των κατοίκων της Ιτέας για το Μουσείο της πόλης τους αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για το μετέπειτα σχεδιασμό του. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού η οποία βασίστηκε στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με συνδυασμό ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτημάτων, το οποίο μοιράστηκε στους κατοίκους της πόλης σε δύο στάδια. Συγκεντρώθηκαν σε σύνολο εκατόν εννέα (109) συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, είκοσι (20) στο πρώτο στάδιο και ογδόντα εννέα (89) στο δεύτερο.

Παράλληλα με την έρευνα κοινού έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις SWOT1 και PEST2, από τις οποίες προκύπτουν οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον του μουσείου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την πρόβλεψη των δυσκολιών καθώς και για τη συνολική εικόνα των θετικών σημείων του εγχειρήματος.

Διερευνήθηκε, επίσης, η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα του Μουσείου. Για τη μελέτη σκοπιμότητας, λήφθηκαν υπόψιν τόσο το υλικό και οι συλλογές από τις λίστες του Πολιτιστικού Ομίλου «Δεσμός», όσο και η ανάγκη για δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου πόλης με ζητούμενο τη συμμετοχή των κατοίκων της. Η μελέτη βιωσιμότητας πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός μουσείου ελκυστικού για τον σύγχρονο  επισκέπτη, είτε ξένο είτε ντόπιο, και οικονομικά βιώσιμου από τον Δήμο.

Τέλος, έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά το σχέδιο της κάτοψης του κτιρίου του Ωδείου της Ιτέας, το οποίο παρείχε η Αντιδήμαρχος Δ. Δελφών Δημοτικής Ενότητας Ιτέας και στο οποίο προτείνεται να στεγαστεί το Μουσείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είχε προηγηθεί το Νοέμβριο του 2015 επίσκεψη σε χώρο φύλαξης των συλλογών, ο οποίος δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Οι παραπάνω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και μέσω αυτών προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

 1. Είναι άμεση η ανάγκη διάσωσης και συντήρησης των συλλογών. Εξίσου απαραίτητη είναι και η τεκμηρίωση του κάθε αντικειμένου ξεχωριστά ώστε να αποκαλυφθεί η ιστορία και η σημαντικότητα του καθενός.
 2. Από την έρευνα κοινού προέκυψε, μεταξύ άλλων πως η πλειοψηφία των κατοίκων της Ιτέας παρότι θεωρεί σημαντική την ύπαρξη των μουσείων, καθώς και τη δημιουργία του μουσείου της Ιτέας, δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με αυτά. Επιπλέον, σε ένα μεγάλο ποσοστό προσδοκία τους είναι η δημιουργία ενός Μουσείου-τόπου μνήμης με έκθεση ιστορικών αντικειμένων
 3. Από τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας προκύπτει πως το μουσείο της πόλης της Ιτέας δεν αρκεί να εκθέτει με τον παραδοσιακό τρόπο ιστορικά λαογραφικά αντικείμενα. Αρχική επιδίωξη είναι η εύρεση των ιστοριών πίσω από κάθε αντικείμενο, ώστε να δημιουργηθεί τελικά ένα ενδιαφέρον, τόσο για τον τουρίστα όσο και για τον κάτοικο, ολοκληρωμένο μουσειολογικό σενάριο και όχι μια απλή τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο.

Είναι αναγκαία η συμμετοχή των κατοίκων και η συχνή επίσκεψη στο Μουσείο, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η διαρκής πραγματοποίηση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, που θα τους κινούν το ενδιαφέρον.

Λόγω της έλλειψης εξοικείωσης των κατοίκων με τα μουσεία, θα ήταν χρήσιμη η προετοιμασία τους εκ των προτέρων (πριν δηλαδή δημιουργηθεί το μουσείο), με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων σε σχέση με την εξέλιξη και την αναγκαιότητα των μουσειακών χώρων, ώστε τελικά να αναγνωριστούν όχι απλά σαν χώροι μνήμης, αλλά και σαν χώροι καθημερινής επαφής.

Προτείνεται, συνοψίζοντας, το μουσείο της πόλης της Ιτέας να συνδυάζει την ανάδειξη της ιστορίας της με τη σημερινή ζωή της, όπως την αφηγούνται και τη βιώνουν οι ίδιοι της οι κάτοικοι.

 1. Με γνώμονα το πλήθος των συλλογών καθώς και τις πρόσθετες λειτουργίες που είναι αναγκαίες σε ένα σύγχρονο μουσείο (όπως χώρος περιοδικών εκθέσεων/εκδηλώσεων, αποθήκες, κα.), ενδεχομένως το προτεινόμενο κτίριο (μεγέθους περίπου 160 τετραγωνικών μέτρων) να είναι περιορισμένου μεγέθους ή να είναι απαραίτητη η παραχώρηση και άλλου κτιρίου.

Βάσει των παραπάνω συμπερασμάτων διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της απασχόλησης μιας πληθώρας ανθρώπινου δυναμικού θέτοντας ιδιαίτερα χρήσιμο τον προσδιορισμό της στρατηγικής του Δήμου για τη διάθεση προσωπικού, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του μουσείου.

Συνοψίζοντας, το Μουσείο της πόλης της Ιτέας για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να αποτελέσει πόλο έλξης και άλλων επισκεπτών, είναι αναγκαίο πρωτίστως να γοητεύσει τους ίδιους της τους κατοίκους και να αποτελέσει ένα σύγχρονο μουσείο πόλης, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ιστορία της, αλλά και τους ανθρώπους της.

ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή για χρήση από την ΔΕ Ιτέας του ακινήτου κληρονομιάς Μερκούρη στην Ιτέα. Η ανακαίνιση του ακινήτου ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β΄ΦΑΣΗ» (Πρωτόκολλο διοικητικής Παραλαβής με αρ. πρωτ. 4855/10-03-2017,  ΑΔΑ:68ΤΣΩ9Θ-Λ2Σ).

Το έργο είχε προϋπολογισμό 47.500,00€(με Φ.Π.Α.) και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη σύμβαση με αρ. πρω. 3779/17-02-2015 (ΑΔΑ:61Ρ7Ω9Θ-Η9Δ) .

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΤΕΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΛΕΙ ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Σε άνοδο ο τουρισμός κρουαζιέρας στην Ιτέα και το Δήμο Δελφών

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα για τον κλάδο της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Ιτέας είναι τα συγκριτικά στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ένωση Λιμένων Ελλάδας για την περίοδο από το 2013 ως το 2016.

Το λιμάνι της Ιτέας, θαλάσσια πύλη εισόδου των Δελφών, καταγράφει διαρκή αύξηση στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που υποδέχεται, όπως τεκμηριώνεται και από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΕ, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα στο σύνολο των αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας την τελευταία τετραετία, δημιουργώντας αισιόδοξες προοπτικές για τα προσεχή χρόνια, και τα οποία αποτελούν μια πρώτη και μερική προς το παρόν δικαίωση της κεντρικής επιλογής του Δήμου Δελφών να επιφυλάξει για τον τομέα του τουρισμού πρωτεύουσα θέση στον αναπτυξιακό του σχεδιασμό και καταμερισμό.

Σημειωτέο ότι ο λιμένας της Ιτέας συμπεριλαμβάνεται στους προορισμούς με αυξητική τάση σε σχέση με το 2013, κάτι που ισχύει για τη μειοψηφία των 42 προορισμών που περιέχονται στα συγκριτικά στοιχεία της ΕΛΕ για όλη τη χώρα κι ενώ ο κλάδος της κρουαζιέρας πανελλαδικά εμφανίζει σταθερότητα στην καμπύλη της διακύμανσής του την ίδια περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που καταπλέουν στην Ιτέα, καθώς το 2013 αφίχθηκαν 88, το 2014 50, το 2015 ο αριθμός επανάκαμψε στα 83, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση το 2016, όταν και στο λιμάνι της Ιτέας έδεσαν 92 κρουαζιερόπλοια.

Ανάλογα ανοδική τροχιά διαγράφεται στο εύρος της τετραετίας 2013-2016 για τους επιβάτες κρουαζιέρας που έφτασαν στην πύλη εισόδου των Δελφών, οι οποίοι υπερδιπλασιάστηκαν. Για την ακρίβεια των στοιχείων, από τους 8.141 ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στους 17.851 πέρσι, για να κλείσει στους σχεδόν 15.000 (14.848) το 2016.

Για το Δήμο Δελφών η πρόταξη του συγκριτικού πλεονεκτήματός του που ακούει στο όνομα τουρισμός, κι ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό ο κλάδος της κρουαζιέρας, συνιστούν θεμελιώδη στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή, η οποία υπηρετείται από την Αντιδήμαρχο Ιτέας και την Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δελφών και τους συνεργάτες τους με σχεδιασμό, συνέπεια και συνέργειες με κάθε σχετικό παραγωγικό φορέα του δήμου μας.

Απολύτως ενδεικτικά, η διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στο Δήμο Δελφών, η συμμετοχή σε εκθέσεις, δράσεις και σχετικές πρωτοβουλίες, η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γύρω από το τουριστικό προϊόν στη χώρα μας και διεθνώς, η έμφαση, η επένδυση κι η ανάδειξη του brand name των Δελφών, καθώς και σημαντικές επιλογές και πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από το Δήμαρχο Δελφών, την Αντιδήμαρχο Ιτέας και την Πρόεδρο της Επιτροπής επιτρέπουν τη δημιουργία ενός ισχυρού αισθήματος αισιοδοξίας για το μέλλον του τουρισμού στον δήμο μας και γενικότερα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΩΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Στο λιμάνι της Ιτέας υπάρχει φυλάκιο το οποίο ανεγέρθηκε το 1984 και χρησιμοποιείται από το Τελωνείο Ιτέας.

Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας ζήτησε για το 2017, βάση του  με το υπ’ αριθμ. οικ.7472/03-04-2017 έγγραφο (σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ.6352/17-03-2016 εγγράφου) να  παραχωρηθεί  για το έτος 2017, το τελωνειακό φυλάκιο που έχει στην κατοχή του το Τελωνείο Ιτέας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την ΔΕ Ιτέας ως Γραφείο Πληροφοριών (information office), στους επισκέπτες – κρουαζιέρας της πόλης μας.

Το θέμα της λειτουργία του Γραφείου Υποδοχής και παροχής τουριστικών πληροφοριών στην Δημοτική Ενότητα Ιτέας συζητήθηκε στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Δελφών (αρ. πρόσκλησης 7183/4-4-2017)

Το Τελωνείο Ιτέας με το υπ’ αριθμ. 248/06-04-2017 έγγραφο του μας παραχώρησε το φυλάκιο για το χρονικό διάστημα από 10-04-2017 έως και 31-10-2017.

Με την υπ’ αριθμ. 81/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΗ9Ω9Θ-43Τ) Απόφαση ΔΣ Δ Δελφών έγινε αποδεκτή η αποδοχή.

Εντός των προσεχών ημερών θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου και θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως γραφείο υποδοχής.

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Και το έτος 2016 αποκτήσαμε στις πλαζ «Τροκαντερό» και «Μαιάμι» Δ.Κ. Ιτέας Γαλάζιες σημαίες, καθώς γίνετε και η διαδικασία για απόκτηση γαλάζιας σημαίας στην πλαζ «Βαρχάκια» Τ.Κ. Κίρρας.

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ετήσια εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην εκδήλωση παρουσιάζεται το ετήσιο έργο της ΔΕ Ιτέας . Βραβεύονται οι μαθητές οι οποίοι πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας με κέρασμα σε όλους τους κατοίκους .

Θεοφάνια 2016

Όπως κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στο λιμάνι της Ιτέας

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις ΔΕ Ιτέας από Κυριακή 21/02/2016 έως και Δευτέρα 14/03/2016

Τελετή Έναρξης την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου –Θεατρικά δρώμενα, συναυλίες, γλέντι.

Δεύτερη Κυριακή Πλατεία Κίρρας- Γλέντι

Σάββατο της Αποκριάς Πλατεία Τριταίας – Γλέντι

Κυριακή της Αποκριάς «Ιτιώτικο Καρναβάλι στο Λιμάνι»- καρναβαλική παρέλαση , συναυλίες.

Όλη η πόλη γίνεται μια παρέα και στόχος όλων είναι η διασκέδαση.

Καθαρά Δευτέρα «Ιτιώτικα Κούλουμα»

02 Μαρτίου 2016  έως 6 Μαρτίου 2016 Ταξίδι εξοικείωσης οκτώ αυστριακών δημοσιογράφων και της Δ/ντριας του Γραφείου ΕΟΤ στην Αυστρία στο Δήμο Δελφών. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – ξενάγηση στο Αρχαίο Μονοπάτι Κίρρας – Δελφών σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ιτέας, Κίρρας. Παράλληλα σ’  αυτό το διάστημα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το Ιτιώτικο Καρναβάλι και τα Ιτιώτικα Κούλουμα.

Έκθεση Ζωγραφικής Φεβρουάριος 2016, από τον Ιτιώτη ζωγράφο Νίκο Μαλάκη στο Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

29 Μαρτίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση με θέμα «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και η Ιστορία της Ελληνικής Αστρονομίας» Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον καθηγητή της Φυσικής του Διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ξενοφών Μουσά. Την έκθεση επισκέφτηκαν μαθητές από σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Η ΔΕ Ιτέας ,όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας», πραγματοποίησε εκδήλωση στις 04/05/2016 (αλλαγή ημερομηνίας διότι 29/04/2016 είναι Μεγάλη Παρασκευή) στην Πλατεία της Τ.Κ. Κίρρας.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν  χορευτικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας κι όχι μόνο.

Η εκδήλωση είναι άκρως επιτυχημένη και φωτογραφικό της υλικό στέλνετε στον C.I.D. , και αποτελεί διαφήμιση για την περιοχή μας ανά τον κόσμο.

13 Ιουνίου 2016. Η ΔΕ Ιτέας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εκπομπής της ΕΡΤ «Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ» και πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στην παραλία της Ιτέας.

Διήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η ομάδα εθελοντών «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ»»

Το διήμερο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 στην πλατεία της Κίρρας

Φιλοσοφία της εκδήλωσης ήταν και είναι, μέσα από την παρουσία – σε μορφή έκθεσης – ντόπιων καλλιτεχνών και πολιτιστικών συλλόγων, να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας.

Το 2013 συμμετείχαν στην εκδήλωση 13 καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, με τα έργα τους και 11 πολιτιστικοί σύλλογοι με λαογραφικό υλικό και τοπικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια των δυο ημερών έδωσαν το παρόν στην πλατεία της Κίρρας περίπου 1.500 ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες.

Το 2014 συμμετείχαν 18 καλλιτέχνες και 13 σύλλογοι, με τον αριθμό των επισκεπτών να ξεπερνούν τις 2.500.

Το 2015 συμμετείχαν 26 καλλιτέχνες και 19 σύλλογοι, με τον αριθμό των επισκεπτών να ξεπερνούν τις 3.500.

Το διήμερο φεστιβάλ για το έτος 2016  πραγματοποιήθηκε  την 30η & 31η Ιουλίου 2016, στην πλατεία της Τ.Κ. Κίρρας της ΔΕ Ιτέας με μεγάλη επιτυχία όπως κάθε χρόνο.

27η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου 2016.

Την 31η Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Ιτέα η Τελετή Εκκίνησης της 27ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2016. Η τελετή Εκκίνησης πραγματοποιήθηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Ελενα Κουντουρά. Παράλληλα με την εκδήλωση η Υπουργό είχε την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 συνάντηση με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού του Δήμου Δελφών, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού και της κρουαζιέρας , οι δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών προϊόντων τουρισμού όπως ο ιαματικός τουρισμός , ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός και ο ναυταθλητικός τουρισμός στη βάση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων της περιοχής , όπως επίσης και θέματα προώθησης και προβολής της ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

5 & 6 Αυγούστου 2016 γιορτή για τον πολιούχο της πόλης «Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Όπως κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα έλαβε χώρα η θρησκευτική εκδήλωση για τον πολιούχο της πόλης μας.

Επετειακές εκδηλώσεις για την «Ναυμαχία της Αγκάλης» 24,25 & 26 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Άφιξη πλοίου- καλωσόρισμα – Διοργάνωση Επιτροπή Τουρισμού Δ. Δελφών .Συμμετείχαν Τα Χορευτικά από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ιτέας «Το Χοροστάσι» και Η Δημοτική Φιλαρμονική Ιτέας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

 1. ΙΔΡΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΤΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Λ.Τ.Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Ιτέα…Παραλιακή πόλη του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδας.

Βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο νότια της Άμφισσας, βορειοανατολικά του Γαλαξειδίου και νοτοδυτικά των Δελφών, πόλεις με τις οποίες συνδέεται οδικά.

Το Λιμάνι της Ιτέας είναι πύλη εισόδου των επισκεπτών των Δελφών, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, δεύτερο πιο σημαντικό Πολιτιστικό Μνημείο της χώρας μας.

Η Ιτέα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου Δελφών μετά την πρωτεύουσα του Δήμου, που είναι η Άμφισσα. Διαθέτει Επιβατικό – Εμπορικό Λιμάνι που βρίσκεται στην 22η θέση των ελληνικών προορισμών κρουαζιέρας. Με πρώτους τον Πειραιά , Σαντορίνη, Κέρκυρα , Μύκονο , Κατάκολο κ.λ.π.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας ο Λιμένας Ιτέας στην κρουαζιέρα παρουσιάζει ανοδική τροχιά.  Στο εύρος της τετραετίας 2013-2016 διαγράφεται, για τους επιβάτες που έφτασαν στην πύλη εισόδου των Δελφών, ότι υπερδιπλασιάστηκαν. Για την ακρίβεια από τους 8.141 επιβάτες  το 2013, εκτοξευτήκαν σε 17.851 επιβάτες το 2015 και έκλεισε στους 15.000 επιβάτες  το 2016.

Ο αριθμός των πλοίων για το 2013 ήταν 88 πλοία,  το 2014 ήταν 50 πλοία, το 2015 ήταν  83 πλοία και το 2016 ήταν 92 πλοία αριθμός ρεκόρ.

Το Λιμάνι της Ιτέας στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από το 2012 κατατάσσεται στην κατηγορία: «Λιμένας Μείζονος Ενδιαφέροντος (Κ3)», δηλαδή εξυπηρετεί γενικά εμπορεύματα , ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, αναψυχή ,αλιευτικά κ.λ.π.

Εκτός από το επιβατικό – εμπορικό λιμάνι η Ιτέα διαθέτει τουριστική μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών.

Δύο αλιευτικά καταφύγια (Τροκαντερό και Κίρρας) και ένα λιμάνι εμπορικό φορτοεκφόρτωσης Βωξίτη στη θέση Κεφαλή  σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από το μώλο με χύδην φορτίο.

Διαθέτει επίσης Λιμεναρχείο Ιτέας, Τελωνείο Ιτέας, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικό Τμήμα, Τουριστική Αστυνομία ,Τμήμα Τροχαίας, Ταχυδρομείο. Δύο ναυτιλιακά πρακτορεία , τα μοναδικά στο Δήμο Δελφών. Επίσης λειτουργούν στην πόλη τρείς (3) τράπεζες και συγκεκριμένα : Ενική, Πειραιώς και Alpha Τράπεζα .

Φορέας Διαχείρισης της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας Κίρρας είναι το Λ.Τ.Ν. Φ. με έδρα την Ιτέα.

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μέχρι πρότινος είχε στην διαχείριση του τις χερσαίες ζώνες λιμένων:

Του Αγίου Νικολάου , σήμερα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδας

Τη χερσαία ζώνη Λιμένα Γαλαξειδίου , σήμερα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξείδιου.

Τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας- Κίρρας, μοναδική διαχείριση την οποία έχει έως και σήμερα.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο Φορέας Διαχείρισης του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, θα πρέπει να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα , τη συντήρηση του και την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως βλαβών – αστοχιών και ζημιών που παρουσιάζονται στη Ζώνη  Λιμένα. Δεδομένων των δυσκολιών και ενίοτε εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών που επικρατούν στη θάλασσα καθώς και για την υλοποίηση επεκτάσεων και αναβαθμίσεων των υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων .

Πόσο όπως έτοιμος είναι σήμερα ο φορέας Διαχείρισης του Λιμένα για την εύρυθμη λειτουργία του;

Όπως έχει διατυπωθεί από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για να λειτουργεί ικανοποιητικά ένα Λιμάνι θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νόμιμες υφιστάμενες υποδομές

Χερσαία Ζώνη

Περιβαλλοντικοί όροι σε ισχύ, για τα υφιστάμενα έργα.

Γενικό προγραμματικό σχέδιο  (Master Plan) ή  πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ)

Πράξεις καθορισμού χρήσεων γης και όρων περιορισμών δόμησης δηλαδή χωροταξική οργάνωση λιμένα

Θαλάσσια ζώνη Λιμένα

Εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Αρχείο αυτοψιών λιμενικών υποδομών

Φάροι εισόδου

Ποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις και σε ποιο βαθμό τηρούνται στο Λιμάνι του Δήμου Δελφών και πόσο εύκολο είναι τελικά να υλοποιήσει ένα έργο ο φορέας διαχείρισης σήμερα ;

Η χερσαία ζώνη λιμένα Ιτέας- Κίρρας είναι περίπου 5.000μ. Από αυτό και μόνο προκύπτει ένα πλήθος φωτιστικών σωμάτων –πλακοστρώσεων – ζώνη καθαριότητας κ.λ.π.. Συνυπολογίστε σε αυτό το γεγονός ότι όλα τα έργα υποδομών της Ιτέας είναι από 30 ετών και πάνω και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες συντήρησης.

Τα πράγματα στο Γαλαξείδι είναι σχετικά πιο μαζεμένα . Αυτό οφείλεται στο μικρότερο μέγεθος (500μ) αφενός και στο γεγονός ότι έγιναν παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια (έργο παραλίας – πλακόστρωση – ρεύματα- νερά κ.λ.π.) οι οποίες δεν έγιναν στην  Ιτέα.

Η βασική αιτία προβλημάτων του ΛΤΝΦ είναι η υποστελέχωση. Σήμερα που μιλάμε λειτουργεί με ένα άτομο.

Αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργίας του ΛΤΝΦ είναι:

Απώλειες εσόδων από τα Λιμενικά τέλη

Αδυναμία υλοποίησης έργων και έλλειψη χρηματοδοτήσεων

Αδυναμία αξιοποίησης πόρων και ένταξης του λιμένα σε ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σχεδιασμό.

Αδυναμία παρακολούθησης της υλοποίησης τους.

Έλλειψη ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.

Έλλειψη ευελιξίας και εξυπηρέτησης επιβατών.

Όλα τα παραπάνω συντελούν σε ένα αδύναμο φορέα πέρα των δυνατοτήτων του. Λόγω της υποστελέχωσης είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μπορεί να ελέγχει την καλή λειτουργία του λιμένα, να βεβαιώνει τέλη , να εφαρμόζει οικονομική πολιτική και να εκτελεί κατά γράμμα τη λιμενική πολιτική του ΥΝΑ (Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα, ΣΑΛΕ-ISPS κατάλοιπα κ.λ.π.). Επίσης  είναι αδύνατο να ελέγξει όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της θαλάσσια δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα είναι να μην προσφέρονται οι απαραίτητες υπηρεσίες  στους χρήστες της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Ερχόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών να συζητήσουμε την μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Φ. στο Δήμο Δελφών με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ» με έδρα την Ιτέα.

Ένα κορυφαίο ζήτημα για την πόλη της Ιτέας με την ομόφωνη στήριξη της τοπικής κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια σας παραθέτω την πρόσφατη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας υπ’ αριθμ. 12/45/2016  (συνημμένο 1) και όχι μόνο. Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν καταγράψει την ανάγκη αυτή τόσο όταν είχαμε Καποδιστριακούς Δήμους Ιτέας αλλά και κατά την πρώτη Καλλικρατική θητεία , έχει εκφραστεί αυτή η ανάγκη για την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών, με έδρα την Ιτέα. Η Ιτέα επιλέγεται λόγω μεγαλύτερου μεγέθους από πλευράς υποδομών, αναγκών εύρους ζώνης λιμένα, διαχείρισης, άλλα και ως αστικού κέντρου το δεύτερο μετά την πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, την Άμφισσα.

Με την μεταφορά του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Δελφών και τη διαχείριση της χερσαίας ζώνης από το δήμο θα μπορέσει να δοθεί λύση και σε ένα τεράστιο κοινωνικό  πρόβλημα πολλών ετών που έχουν οι καταστηματάρχες της Ιτέας – Κίρρας. Σήμερα  απειλούνται με κατεδαφίσεις και δεν έχουν νόμιμες άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων  τους στη χερσαία ζώνη λιμένα.

Σας καταθέτω απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Μήλου , η οποία ενέκρινε την τροποποίηση της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα Μήλου ΦΕΚ 109/2016 και τεύχος  Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών θεμάτων (συνημμένο 2)

Με την διαδικασία αυτή τακτοποιήθηκαν τα αυθαίρετα έργα- κατασκευές κατά τα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 16 Ν. 4178/2013.

Ο καθορισμός της χερσαίας ζώνης και της εξομοιούμενης με τη χερσαία ζώνη γίνεται βάσει των άρθρων 21 και 28 του Νόμου 2971/2001. Για τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης απαιτείται ο καθορισμός της οριογραμμής χερσαίας ζώνης. Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν2971/2001, προ του καθορισμού της χερσαίας απαιτείται με ποινή ακυρότητας της πράξης καθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού. Τονίζεται ότι η Χερσαία Ζώνη Λιμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τη ζώνη αιγιαλού , λύση που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική βιωσιμότητα των καταστημάτων.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς ο φορέας διαχείρισης Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας δεν μπορεί να λειτουργεί ως είναι σήμερα. Αυτό φαίνεται και γίνεται αντιληπτό προ της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και κατά την διαδικασία ανανέωσης της παραχώρησης χώρων εντός χερσαίας ζώνης. Δεν έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εκτελέσει εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης λιμενικών έργων αλλά ούτε να προβεί σε άλλες εργασίες , έργα συντήρησης – επισκευής μικρής κλίμακας.

Για όλους του παραπάνω λόγους παρακαλώ το σώμα όπως υπερψηφίσει το αίτημα της ΔΕ Ιτέας, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  και ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών, με έδρα την ΔΚ Ιτέας .

Ο Φορέας αυτός θα είναι πιο ισχυρός- αποτελεσματικός διότι θα στελεχώνεται από τις δομές του Δήμου Δελφών (Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Διοικητική Υποστήριξη, Τμήμα Εμπορίου & Επιχειρήσεων , Καθαριότητα κλπ), σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Ιτέας, Τελωνείο και λοιπές υπηρεσίες, θα μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΤΕΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ιτέα, συγκροτήθηκε Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας, όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών βάση της υπ’ αριθμ.243/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δελφών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 277/2016 (Ω2ΜΙΩ9Θ-5ΕΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών.

Βάση της ανωτέρω απόφασης τα μέλη που απαρτίζουν την  επιτροπής είναι :

Τριανταφυλλιά Πιλάλα –Τσακίρη, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών , Δημοτική Ενότητα Ιτέας.

Ελισάβετ Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου , Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Δελφών , Προέδρος της Επιτροπής της Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Δελφών

Αριστείδης Παπαλάιος, Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Δελφών

Παναγιώτης Μέγκος , Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Δελφών

Τέντ Γουώρθ, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

Γεωργία Φρεντζαλά, Εκπαιδευτικός

Ηρακλής Σαλαγιάννης , Εκπαιδευτικός

Ήλια Λύτρα , Εκπαιδευτικός

Ευαγγελία Μπεμπή , Εκπαιδευτικός

Βασικός στόχος της Επιτροπής, από τη συγκρότηση της ,  ήταν να ανοίξει ξανά η Βιβλιοθήκη για το κοινό μετά από μεγάλη περίοδο πένθους.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας βάση της υπ’ αριθμ. 278/29-06-2016 (ΑΔΑ:65Π1Ω9Θ-053) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών,  συμμετέχει στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας -Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα» μετά  από ενέργειες σε συνεργασία με τους Εθελοντές της Δημοτικής βιβλιοθήκης Ιτέας κατάφερε να συμμετέχει στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 με θέμα «ΓΙΝΕ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  για παιδιά που συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας , βάση της υπ’ αριθμ. 278/2016 Απόφασης Δ.Σ. Δ. Δελφών.

Στη δράση συμμετέχουν οι εθελοντές (με αλφαβητική σειρά):

Αβαρκιώτης Άλκης (φοιτητής Αρχιτεκτονικής)

Αγγουρά Μίτση (Νηπιαγωγός)

Γεωργαντά Βασιλίνα (φοιτήτρια Μουσειολ-βιβλιοθηκονομίας)

Δημητρέλλου Αθανασία (Νηπιαγωγός)

Δημοπούλου Θεώνη (Εικαστικός)

Καπράλου Ελένη (Δασκάλα)

Κουλελή Αγάθη (Δασκάλα)

Κρίτσα Κατερίνα (Νηπιαγωγός)

Λύτρα Ήλια (Νηπιαγωγός)

Μάνου Παγωνίτσα (Δασκάλα)

Μασσάρος Ηλίας (Φωτογράφος, καθηγητής φωτογραφίας)

Ματατάνα Δέσποινα (Γεωπόνος)

Μπακογιάννη Έφη (Δασκάλα)

Μπεμπή Ευαγγελία (Χημικός)

Παλάντζα Βαλεντίνη (Μουσικός)

Σέρβη Κατερίνα (Αρχαιολόγος, συγγραφέας)

Στοφόρος Κώστας (Συγγραφέας)

Τσακίρη Αλεξάνδρα (Γραφικών τεχνών)

Τσέλλου Δήμητρα (Φοιτήτρια Νηπιαγωγός),

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι αναλυτικά :

27/6  10-12πμ     Η εικόνα ενός ελέφαντα κατασκευών, Ήλια Λύτρα (νηπιαγωγός), Αθανασία Δημητρέλλου (νηπιαγωγός), Αλεξάνδρα Τσακίρη

29/6 10-12πμ Μια καρτ ποστάλ κατασκευών, Αθανασία Δημητρέλλου (νηπιαγωγός), Αλεξάνδρα Τσακίρη

 

1/7 10-12πμ Μια φωτογραφία των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο

Φωτογραφίας, Ηλίας Μασσάρος (καθηγητής φωτογραφίας)

4/7 10-12πμ Κάτι μπλε,Εικαστικών, Θεώνη Δημοπούλου (εικαστικός)

5/7  10-12πμ Ο αριθμός 5, Ταξιδεύοντας στις 5 ηπείρους, Αγάθη Κουλελή (Δασκάλα), Έφη Μπακογιάννη (Δασκάλα), Βασιλίνα Γεωργαντά (φοιτήτρια). Δήμητρα Τσέλλου (Φοιτήτρια νηπιαγωγός)

8/7  10-12πμ Ένα μνημείο, Αφήγηση Αθανασία Δημητρέλλου (νηπιαγωγός), Αλεξάνδρα Τσακίρη

12/7  10-12 Κουμπιά, Παιχνίδι διαφορών, Μίτση Αγγουρά (Νηπιαγωγός)

14/7  10-12πμ Διαφορετικά μπαχαρικά και αρωματικά βότανα, Με όλες τις αισθήσεις, Ευαγγελία Μπεμπή (ΕΚΦΕ Φωκίδας), Βασιλίνα Γεωργαντά και Δήμητρα Τσέλλου (Φοιτήτριες)

18/7  10-12πμ Ένας συνδετήρας, Πειραμάτων Κατερίνα Κρίτσα (Νηπιαγωγός), Ελένη Καπράλου (δασκάλα), Ευαγγελία Μπεμπή (ΕΚΦΕ Φωκίδας)

21/7 10 -12πμ Ένας φανταστικός τόπος, Αρχιτεκτονικής, ‘Αλκης Αβαρκιώτης (φοιτητής Αρχιτεκτονικής). Έφη Μπακογιάννη (Δασκάλα)

22/7  10-12πμ Μία μηχανή, Πειραμάτων, Ευαγγελία Μπεμπή (ΕΚΦΕ Φωκίδας), Αγάθη Κουλελή (Δασκάλα)

26/7  10-12πμ Κάτι μικροσκοπικό, Τι θα γινόταν αν, Ευαγγελία Μπεμπή (ΕΚΦΕ Φωκίδας),  Βασιλίνα Γεωργαντά και Δήμητρα Τσέλλου (Φοιτήτριες)

27/7  10-12πμ Ένα μανταλάκι Σκέψης και συναισθημάτων, Ήλια Λύτρα (Νηπιαγωγός)

28/7  10-12πμ Κάτι που είναι φανταστικό, Φανταστικής λογοτεχνίας, Αγάθη Κουλελή (Δασκάλα)

2/8  10-12πμ, Κάτι σπασμένο, Εργαστήριο ανασκαφής και συντήρησης, Κατερίνα Στέβη (Αρχαιολόγος)

23/8  10-12πμ Δείγματα γραφής όλων των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο Αφήγησης , Κώστας Στοφόρος (Συγγραφέας)

12/9  6-8μμ Κομμάτια ξύλα, Μουσικής, Βαλεντίνη Παλάντζα (Μουσικός)

13/9 6-8μμ Ένα λουλούδι, κηπουρικής,Δέσποινα Ματατάνα (Γεωπόνος)

16/9  & 17/9 Γιορτή λήξης

Οργανώνουν και συμμετέχουν όλοι οι εθελοντές.

Η Καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας-Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα» ολοκληρώθηκε με την Γιορτή Λήξης του προγράμματος όπου έγιναν οι ακόλουθες δράσεις:

1η Μέρα: 16 Σεπτεμβρίου 2016: Έκθεση με τα έργα των «Εξερευνητών»

2η Μέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2016 Γιορτή Λήξης : Η Αναστασία Βίλλα-Δαραδήμου, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, διάβασε  μια ιστορία που έγραψε για παιδιά με τίτλο «Λεωνίδα, πιες επιτέλους την πορτοκαλάδα σου!»

Παράλληλα την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και  Έκθεση με τα έργα των «Εξερευνητών»  από 18:00 έως 20:00’ .

Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας-Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα»

Την Κυριακή 4/12/2016 και ώρα 6-8μμ τα παιδιά να συμμετείχαν  στο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» που συντονίζεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Οι ευχές των παιδιών και από την Ιτέα (μαζί με άλλες 150 βιβλιοθήκες) θα στολίσουν το καινούργιο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος». Οι ευχές έκαναν ποδαρικό στο κτίριο για το 2017.

Επίσης τα παιδιά στόλισαν  το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην αίθουσα του Κυριακοπούλειου, έφτιαξαν κάρτες για να τις στείλουν στους αγαπημένους τους. Παράλληλα οι μικροί φίλοι παρακολούθησαν Χριστουγεννιάτικες ταινίες και πολλά άλλα.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ με θέμα “Το πρόβλημα του κακού στην Άννα Άρεντ και στην Ελληνική παράδοση”.  – Έρευνα του γιατρού Χρήστου Μερινόπουλου

Ένας κύκλος  παρουσιάσεων και συζητήσεων, με θέμα “Το πρόβλημα του κακού στην Άννα Άρεντ και στην Ελληνική παράδοση”, στον οποίον έγινε η παρουσίαση της έρευνα του γιατρού Χρήστου Μερινόπουλους, αποτέλεσμα πολλών ετών ενασχόλησης με το θέμα.

Παρουσίαση του Βιβλίου του Νίκου Καζαντζόπουλου  Το«ΝΙΛΟΥΦΕΡ»

Την 17 Μαϊου 2016 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Καζαντζόπουλου Το «Νιλουφερ»

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Θύμιου Ποντίκη

Την 29 Οκτωβρίου 2016 έγινε η παρουσίαση της τρίτης ποιητικής συλλογής του Θύμιου Ποντίκη , με πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών , της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας και των εθελοντών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης .

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από γιατρούς του ”ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ” στο Κέντρο Υγείας Ιτέας.

Την Κυριακή 29 Μαϊου 2016 ιατρική ομάδα πολλών ειδικοτήτων από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιτέας και πρόσφερε δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στους συμπολίτες μας.

Η πρωτοβουλία και η διοργάνωση αυτής της κοινωνικής παροχής, πραγματοποιήθηκε  με την συνεργασία των γιατρών του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και του Δήμου Δελφών, Δ.Ε. Ιτέας, στα πλαίσια πρωτοβουλίας για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Οι ειδικότητες και τα ονόματα των γιατρών που συμμετείχαν

1)     ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ                         ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2)     ΑΓΓΕΙΟ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ              ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

3)     ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ            ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4)     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ                    ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5)     ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ                                ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΩΡΑ

6)     ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7)     ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ                           ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

8)     ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΑΝΗΣ

9)     ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ                   ΚΟΞΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10)  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ                      ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

11)  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ                  ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12)  ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ                      ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13)  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ                      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14)  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ            ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15)  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ               ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

16)  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ                     ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

17)  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ                     ΚΑΛΛΙΕΡΟΥ     ΛΙΑΝΝΑ

18)  ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ                       ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

19)  ΟΡΛ                                   ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ 2017»

Η Δ.Ε. Ιτέας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση 2017».

Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα θεσμός, που μετρά 20 έτη ιστορίας, διοργανώνεται για ακόμη μία χρονιά από την Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Το πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση», ήδη από το 1997, πραγματοποιείται σε συνεργασία με Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Αγροτικά Ιατρεία) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νησιών και άλλων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας.

Το διάστημα από 20 Ιουλίου 2017 έως και 28 Αυγούστου 2017 θα έρθουν ομάδες φοιτητών ιατρικής (2 άτομα ανά δεκαήμερο) προσφέροντας εθελοντικής βοήθειας στους ιατρούς και το προσωπικό του Κ. Υ. Ιτέας.

Με το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε Μονάδες Υγείας τουριστικών προορισμών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές Ιατρικής-μέλη της ΕΕΦΙΕ από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, ενώ είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το τέταρτο έτος των σπουδών τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη κλινική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Βασικός στόχος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στους Ιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Υγείας. Η ενίσχυση του έργου τους είναι σημαντική, λόγω όχι μόνο της αυξημένης τουριστικής προσέλευσης κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και της επίκαιρης πραγματικότητας των προσφυγικών κυμάτων, η οποία πολλαπλασιάζει τις ανάγκες για ιατρική περίθαλψη.

Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και μελλοντικών Ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υπό πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές έχουν έτσι τη δυνατότητα να δουν και να αντιμετωπίσουν συνήθη επείγοντα περιστατικά των τουριστικών περιοχών και να γνωρίσουν τις συνθήκες παροχής υγείας σε δομές εκτός των Πανεπιστημιακών Κλινικών, όπου ασκούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Για τη φετινή χρονιά, οι προορισμοί των φοιτητών είναι 41, ενώ καθένας από αυτούς θα προσφέρει εθελοντική ιατρική βοήθεια για 10 ημέρες.

Το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία των φοιτητών για την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό ιατρείο), στην προώθηση του εθελοντισμού ως τρόπου ζωής, στην ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών, στη δημιουργική συνάντηση νέων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και στην ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.

 1. ΔΩΡΕΕΣ – ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ

Συντήρηση Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Ιτέας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες επισκευής – συντήρησης του κτηρίου  «Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας», στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών. Η εν λόγω ανακαίνιση του κτηρίου αποτελεί επίσης δωρεά της κ. Αικατερίνης  Κυριακοπούλου. Το κτήριο αποτελεί κόσμημα και σημείο αναφοράς για την πόλη της Ιτέας. Με την ανακαίνιση αναδείχθηκαν  τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία.

Είναι γνωστό σε όλους  ότι το κτήριο, το οποίο φέρει το όνομα «Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας» και στεγάζεται ο Δήμος στην Ιτέα, είναι δωρεά της Κύριας Αικατερίνης Κυριακοπούλου. Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε, στην τότε Κοινότητα Ιτέας, την 4η Ιουνίου 1989.

Εργασίες Επισκευής- συντήρησης αποκατάστασης τάπητα στο γήπεδο basket στην «Πλατεία Ιτιάς»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες επισκευής – συντήρησης αποκατάστασης τάπητα στο ανοικτό γήπεδο basket στην «Πλατεία Ιτιάς» και στο γήπεδο tennis .

Ήταν ένα χρόνιο αίτημα του Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας και όλων των παιδιών της Δ.Ε. Ιτέας.

Η δωρεά είναι της εταιρείας  «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.»

Εργασίες Επισκευής- συντήρησης αποκατάστασης τάπητα στο γήπεδο τεννις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες επισκευής – συντήρησης αποκατάστασης τάπητα στο ανοικτό γήπεδο tennis .

Ήταν ένα χρόνιο αίτημα του Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας και όλων των παιδιών της Δ.Ε. Ιτέας.

Η δωρεά είναι της εταιρείας  «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.»

Χρηματοδότηση της μελέτης «Μετατροπή του κτηρίου «ΚΑΨΑΛΕΙΟΥ» σε χώρο φιλοξενίας Π.Υ. Ιτέας

Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ανέλαβε το κόστος μελέτης που απαιτείται για να μετατραπεί ο χώρος του πρώην εκπαιδευτηρίου «Καψάλη» σε χώρο στέγασης της Π.Υ. Ιτέας.

Χρηματοδότηση της μελέτης «Αντικατάσταση στεγάστρου (βιοτεχνικό κουτί) στο κλειστό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης Ιτέας»

Η εταιρεία «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. » ανέλαβε το κόστος μελέτης «Αντικατάσταση στεγάστρου( βιοτεχνικό κουτί) στο κλειστό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης Ιτέας» Το γήπεδο που προπονούνται τα παιδιά της ομάδας μπάσκετ και βόλευ  παρουσιάζει σήμερα πρόβλημα με την οροφή. Για λόγους υγιεινής, αλλά και για θέμα που αφορά την αδειοδότηση- καταλληλόλητα του γηπέδου πρέπει να αντικατασταθεί το στέγαστρο (βιοτεχνικό κουτί) του γηπέδου.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ ΔΕΛΦΩΝ .

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :

Τοπικές αποκαταστάσεις Ασφαλτοτάπητα στην Ιτέα:

Περιοχή Ξενία , Οδός Μούτου, οδός Καραϊσκάκη, Αθ. Διάκου & Λ. Ηρώων

Κλάδεμα και ευπρεπισμός υψηλόκορμων δένδρων:

Κατά μήκος της οδού Άστιγγος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΗΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00’, Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας.Συναυλία από τη Φιλαρμονική Ιτέας- Δημοτικό Ωδείο Ιτέας, ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00’ στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, ψυχαγωγική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά.

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 Κυριακοπούλειο – Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, ρεσιτάλ πιάνου με το σολίστ Μάνο, Σαριδάκη Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμμετοχή της ΔΕ Ιτέας στο διαγωνισμό του ΦΟΣΔΑ «Χριστουγεννιάτικα Δένδρα από ανακυκλώσιμα υλικά». Συμμετείχαν τα δημοτικά σχολεία της πόλης.

Συμμετοχή της ΔΕ Ιτέας στο πρόγραμμα  «Let’s do it». Καθαρισμός ακτών με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών μικρών και μεγάλων σε θέματα περιβάλλοντος.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στα Καμένα Βούρλα πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 και 12 Νοεμβρίου το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ . την Καβάλα από 7- 9 Απριλίου Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο  της προώθησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Πρώτο βήμα για την υλοποίηση των αρχών της Χάρτας ήταν οι εκπρόσωποι των δήμων της χώρας να προχωρήσουν στην υπογραφή της, με αμέσως επόμενο στάδιο  η δημιουργία και λειτουργία Γραφείων Ισότητας σε όλους τους δήμους της χώρας.

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. διοργάνωσε  το ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Αθήνα στις 21 – 24 Νοεμβρίου 2016.

 1. ΤΚ. ΚΙΡΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ένα από τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της Κίρρας είναι η ολοκλήρωση της μελέτης  Πράξης Εφαρμογής του Ρυμοτομικού Σχεδίου Επέκτασης της Κίρρας .

Σχετικά με την ανωτέρω Πράξη σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη το Α Στάδιο,  παραδόθηκε το Β στάδιο, παραδόθηκε και το Γ Στάδιο. Γνωμοδότησε το Τοπικό Συμβούλιο. Υποβλήθηκαν εντάσεις από πολίτες και φορείς, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και απάντησε η ΔΙΠΕΧΩ.  Μετά την απάντηση έγιναν προσφυγές οι οποίες απορρίφθηκαν.

Έγιναν διορθώσεις από το Μελετητή και παραδόθηκαν τα σχέδια και οι πίνακες οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης Δ. Δελφών.

Την 28 Απριλίου 2017, η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών κάλεσε  τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες της περιοχής της Δ.Ε Ιτέας – Κίρρας των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κίρρας, όπως λάβουν γνώση των πινάκων και των διαγραμμάτων του Γ’ Κεφαλαίου της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κίρρας και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης,  σύμφωνα με το Άρθρο 5 της αριθ. 79881/3445/6-12-84 Απόφασης (ΦΕΚ 862/Β/11-12-84).

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας , η Πράξη θα κυρωθεί από την Περιφέρεια και θα γίνει η επίσημη μεταγραφή της Πράξης στο κτηματολόγιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Επισκευάστηκαν και συντηρήθηκαν οι αντλίες που υπήρχαν στις γεωτρήσεις ώστε να επαναλειτουργήσει το σύστημα άρδευσης της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε υδρονομή εξαιτίας  ελλιπούς συντήρησης και επισκευής του απαραίτητου εξοπλισμού των δύο αυτών γεωτρήσεων .

Στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Κίρρας υπάρχουν δύο κοινοτικές γεωτρήσεις οι οποίες  καλύπτουν  καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες των περιβολιών της περιοχής όπου οι  δημότες μας καλλιεργούν κηπευτικά σε οικογενειακούς λαχανόκηπους μικρής έκτασης αποκλειστικά και μόνο για τις αυτοκαταναλωτικές –οικιακές ανάγκες των μελών των οικογενειών  τους.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Αφού έγιναν η απαιτούμενη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των δύο γεωτρήσεων, προσλήφθηκε ένα υδρονομέας ,για την  ομαλή διεξαγωγή της υδρονομής της αρδευτικής περιόδου 2016.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ

Τοποθετήθηκαν 4 φωτιστικά σώματα εντός του οικισμού. Ένα χρόνιο πρόβλημα επιλύθηκε σε περιοχές που δεν είχαν δημοτικό φωτισμό.

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗ ΚΙΡΡΑΣ

Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε η εμποροπανήγυρη κατά το χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου έως και 1 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οργάνωσης της εμποροπανήγυρης καθώς και οι κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη του χώρου της εμποροπανήγυρης ήταν  σύμφωνες με τον Κανονισμό Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Δελφών, βάση της υπ’ αρ. 194/05-05-2016 (ΑΔΑ:6Ω44Ω9Θ-ΛΗΑ) Απόφασης του Δ.Σ. του Δ. Δελφών.

Η συμμετοχή το 2016 ήταν υπερδιπλάσια . Αυτό οφείλονταν στο ότι όλες οι διαδικασίες ήταν σύμφωνες με τον κανονισμό Εμποροπανήγυρης . Με βάση αυτό πλέον την ευθύνη της διαδικασίας της δημοπρασίας σε όλα τα στάδια την έχει ο Δήμος Δελφών ,χωρίς μεσάζοντες και ξεκάθαρες διαδικασίες εξ αρχής με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς επίσης υπήρξε σχετική δημοσιοποίηση όλων των σχετικών σταδίων και αρκετή διαφήμιση σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο .

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ «ΑΓΙΟΝΕΡΟ»

Οι θέσεις των  πηγών της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, βρίσκονται  ανατολικά του χωριού.

Πρόκειται για  πολλές πηγές που αναβλύζουν επί γραμμής Βορράς – Νότος, μήκους 700μ περίπου, στους πρόποδες του υψηλού ασβεστολιθικού βουνού, ανατολικά της κοιλάδας Ιτέας – Κίρρας.

Το νερό  των πηγών είναι κρύο και έντονα αλμυρό. Η συνολική παροχή νερού που παρουσιάζεται είναι τόση που δημιουργείται ένα μικρό ποτάμι.

Στις 19-9-1961 έγινε επιτόπιος εξέταση από το Υπουργείο Βιομηχανίας – Γεν. Δ/νης Μεταλλείων, Δ/νση Γεωχημική και Τεχνολογική, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (καθαρτική – υπακτική ενέργεια, ενέργεια αποπαχυντική, διουρητική),ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΟΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Στις 12-5-1964 με αριθμ. Γνωμ. 726 το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην εισήγηση του καθηγητή κου Φωκά Αυγερινού αποφαίνεται όπως ανακηρυχθεί ως Ιαματική Πηγή και

Σύμφωνα με το Β.Δ. 959/1-11-1966 η πηγή «Αγιόνερο» Κίρρας ανακηρύχθηκε ως Ιαματική Πηγή Τουριστικής σημασίας και περιήλθε στο ΕΟΤ (ΦΕΚ 263/Α/28-11-1966) με τον χαρακτηρισμό Υδροθειοχλωριονατριούχος πικρά πηγή (υψηλής αλκαλικότητας) με  ιδιαίτερη την περιεκτικότητα του θειϊκού μαγνησίου, υδροθειούχου νατρίου και του θειϊκού ασβεστίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Η σχετική αίτηση(φάκελος) υπ’ αριθμ. 17177/20-10-2014,  που είχε υποβάλλει η  ΕΤΑΔ Α.Ε. στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, προκειμένου να εξέταση το φάκελο «Κίρρα Φωκίδας» για την αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικό, συζητήθηκε εκ νέου την 22 Νοεμβρίου 2016.

Ζητήθηκε,  να αποστείλει η Δημοτική Ενότητα Ιτέας, το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή και το έγγραφο παραχώρησης της πηγής από την ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Δήμο Δελφών Δημοτική Ενότητα Ιτέας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να λάβουμε το Ειδικό Σήμα αναγνώρισης της πηγής.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016,ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΕΝΤΥΠΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ), ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κ.Λ.Π.

Το θέμα το χειρίζεται η  Δ/νση Τουριστικών Επενδύσεων ,Τμήμα Ειδικών Μορφών (Αμαλίας 12,Τ.Κ. 10557Αθήνα) . Σήμερα είμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Εφόσον λοιπόν καλύφθηκαν όλα τα προαπαιτούμενα ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος το αίτημα μας εξετάστηκε θετικά και είμαστε στη διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ.

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να λάβει το σήμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» η πλάζ ΒΡΑΧΑΚΙΑ για το έτος 2017. Είμαστε σε διαδικασία να λάβουμε το σήμα.

 1. Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΤΡΙΤΕΑ 2016

Για πρώτη φορά ο Δήμος Δελφών διοργάνωσε τα «Τρίτεα 2016» τον Αύγουστο. Ένα διήμερο εκδηλώσεων με μουσική και ιστορικές αναφορές στην ιστορία του τόπου. Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ανάδειξης τόσο της ιστορίας της , όσο και της φυσικής ομορφιά του χωρίου μέσα από την προβολή του.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έκθεση φωτογραφίας, τα Χριστούγεννα,  φωτογραφικό υλικό για τη ζωή των κατοίκων της Τριατίας. Στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τριαταίας. Η έκθεση ξεκίνησε το Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε στην Θρησκευτική γιορτή του ¨Αγίου Βλάσιου» το Φεβρουάριο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Υπήρχε έλλειψη στην συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Τριταίας, κι αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στις μετακινήσεις των κατοίκων. Πραγματοποιήθηκε συντήρηση και επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον πρόβλημα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κατά του καλοκαιρινούς μήνες υπήρχε πρόβλημα με την υδροδότηση του οικισμού. Προγραμματίστηκε η αγορά  νέας δεξαμενής ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και για λόγους πολιτικής προστασίας , αλλά και για λόγους πυροπροστασίας κ.λ.π.

 

Για να προοδεύσει ένας Δήμος πρέπει όλοι μαζί, με συλλογική προσπάθεια και αγάπη να έχουμε κοινούς στόχους, όρεξη για δουλειά και πάνω απ’ όλα αγάπη για τον τόπο μας.

Κλείνοντας την σύντομη και ενδεικτική αναφορά μου, οφείλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ιτέας κ. Τεντ Γουώρθ, την Πρόεδρο της Τ.Κ. Κίρρας κ. Γεωργία Μαντά και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Τριταίας κ. Παναγιώτη Τσακίρη , τους αιρετούς συναδέλφους μου, τους φορείς της πόλης μας και των κοινοτήτων μας, τους εργαζόμενους στο Δήμο, αλλά κυρίως τους απλούς πολίτες που πάντα παραβρίσκονται  στο πλευρό μας σε όποιο κάλεσμα της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.

 1. Δ.Ε.Δελφών

Η εύρυθμη λειτουργία των δύο αξιόλογων Μουσείων με έδρα την Δημοτική Ενότητα Δελφών, του Μουσείου Δελφικών Εορτών – Άγγελος και Εύα Σικελιανού και του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού – Συλλογή Ηλία Δαραδήμου είναι ίσως το πιο σημαντικό γεγονός για το 2016.  Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη της περιοχής μας να επισκεθφεί και να γνωρίσει σημαντικό τμήμα της νεώτερης ιστορίας της περιοχής μας ενώ ταυτόχρονα  προσφέρεται σημαντικό κίνητρο στο να παρατείνει χρονικά την διάρκεια της επισκέψεως του στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα τα Μουσεία είναι ανοιχτά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα με αποτέλεσμα την ταύτισή τους στην συνείδηση του κοινού ως χώρων σύγκλισης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Παράλληλα συνεχίστηκαν τα έργα συντήρησης και στους δύο μουσειακούς χώρους.

Στον οικισμό των Δελφών συνεχίστηκαν τα έργα βελτίωσης του φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών LED σε επιλεγμένα σημεία του οικισμού ενώ δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα της πόλεως στον επισκέπτη με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τμήματα πεζοδρομίων εντός της πόλεως. Ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν σιδερένια κιγκλιδώματα σε σκάλες του οικισμού, μιάς και είχε παρατηρηθεί ότι στα συγκεκριμένα σημεία υπήρχε θέμα ασφαλούς μετακίνησης των δημοτών και των επισκεπτών της πόλεως. Σημαντικό επίσης γεγονός ήταν ότι μονοδρομήθηκε η οδός Α. & Ι. Συγγρού με αποτέλεσμα να επιλυθεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο χρόνιζε.

Στον οικισμό του Χρισσού η σημαντικότερη παρέμβαση ήταν η αντικατάσταση, σε μήκος περίπου 600 μέτρων, του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες  επί της οδού Συν/χου Ψαρρού. Έτσι επιλύθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα της κωμοπόλεως ενώ έπαυσαν να εκδηλώνονται βλάβες στο συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα τοποθετήθηκε σε συνεργασία με την Π.Ε. Φωκίδας καινούργιος ασφαλτοτάπητας σε όλο το μήκος της οδού Συν/χου Ψαρρού.

 1. Δ.Ε. Γαλαξιδίου

ΕΡΓΑ:

1) Αλλαγή κλιματιστικών στο Ν.Ι.Μ.Γαλαξιδίου, καθώς επίσης ολική ανακαίνιση του μουσείου (δηλαδή βάφτηκε το μουσείο ολόκληρο) με τη βοήθεια των φίλων του Ν.Ι.Μ.Γ.

2) Ολοκληρώθηκε η Β φάση του έργου Απορροής Ομβρίων Υδάτων στην τ.κ. Βουνιχώρας

3) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από «Κεντρί» έως Γιάννακη (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ:

Έχουν  βελτιωθεί αισθητά οι υπηρεσίες μας στο κομμάτι της Καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί οι εξής παρεμβάσεις:

– Διενεργείται έγκαιρα η αποκομιδή απορριμμάτων

– Πλύσιμο όλων των δεξαμενών σε όλη τη Δ.Ε.

– Διαρκές πρεσάριμα με το αποφρακτικό του αποχετευτικού δικτύου προκειμένου να αποσοβηθούν κάθε είδους βουλώματα αγωγών

– Αντικατάσταση βανών και βανών καθαρισμού στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και των δεξαμενών στην Τ.Κ. Αγίων Πάντων

– Έγκαιρος καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

Δράσεις του Ν.Ι.Μ. Γαλαξιδίου

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Ομιλία της Καθηγήτριας Φιλολόγου κας Χρυσαφούλας Μαρδάκη με τίτλο: «Η συμβολή του Γαλαξειδίου στον Επαναστατικό Αγώνα της Φωκίδας», στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επετειακού κύκλου εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Από την κήρυξη του Αγώνα στη Ρούμελη μέχρι την απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ν.Ι.Μ.Γ. στις 3 Απριλίου 2016.

Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση του υλικού (φωτογραφίες και κείμενα) που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με θέμα : «Πίτες». Το Μουσείο μας συμμετείχε με στοιχεία που αφορούσαν το έθιμο της Φανουρόπιτας στο Γαλαξείδι.

Στις 18 Αυγούστου 2016 έγινε εκδήλωση με τίτλο «Βραδιά ποίησης & Μουσικής» στον Κάβο, με τη συμμετοχή της εφηβικής χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου, υπό το φώς του ολόγιομου φεγγαριού. Ο ειδικός επί των ναυτικών θεμάτων του Ν.Ι.Μ.Γ., κ. Γιώργος Κουρέντης και η νεαρά συμπολίτισσα μας Εκπαιδευτικός ειδικής Αγωγής, κα Κων/να Κατσίκη απήγγειλαν ποιήματα με θέμα κυρίως τη θάλασσα, ενώ η χορωδία τραγούδησε διάφορα κομμάτια γνωστών μουσικοσυνθετών με θέμα το φεγγάρι και τη θάλασσα.

Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνελεύσεις, Συνέδρια

Στις 18 Μαρτίου 2016 ο κ. Αναστάσιος Σκιαδάς έλαβε μέρος στην ενημερωτική συνάντηση αναφορικά με την αναγνώριση των Μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το αρ. 45 του Ν. 3028/2002.

Στις 6-8 Μαΐου 2016 διεξήχθη στο Γαλαξείδι το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων με μεγάλη επιτυχία, με θέμα: «Ελληνικές ναυτικές πολιτείες του 16ου-19ου αιώνα», την οργάνωση του οποίου είχε αναλάβει το Ν.Ι.Μ.Γ., υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών.

Δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαλαξιδίου

Καταγραφή, σφράγιση, ταξινόμηση με το σύστημα Dewey (Nτιούι), τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια. Οι εργασίες αυτές από μόνες τους αποτελούν την βασική δομή της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επειδή συνδυάζουν τόσο τις ιδιότητες του βιβλιοθηκονόμου όσο και του βιβλιοθηκάριου, απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια στην εκτέλεσή τους.

Δανεισμός βιβλίων, συμβουλές και πληροφορίες προς τους αναγνώστες, καταγραφή, παρακολούθηση, φροντίδα και συλλογή επιστροφών

Σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριων επιστολών ανά δωρητή καθώς και σύνταξη συγκεντρωτικών ευχαριστιών που κοινοποιούνται στην εφημερίδα “Το Γαλαξείδι”.

Ενημέρωση της EΛ.ΣΤΑΤ. με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (2014 – 2016).

Εξυπηρέτηση χρηστών διαδικτύου σε ένα υπολογιστή.

Ενημέρωση κατά την επίσκεψη σχολείων, φοιτητών, μελετητών, για θέματα που αφορούν την ιστορία της περιοχής μας.

 

Κληροδοτήματα Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου

Κληροδότημα Νικολάου Μάμα

Σύμφωνα με τις με αριθμό 7/2016, 10/2016 και 14/2016 αποφάσεις  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και τις με αριθμό 129/2016,188/2016 και 225/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών διατέθηκε το ποσό των 15.000 €  του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα υπέρ 25 αναξιοπαθουσών οικογενειών της Δ.Κ. Γαλαξιδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56, παρ.3 του Ν.4182/2013 (185/τ.Α΄/10-09-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

Σύμφωνα με την με αριθμό 19/2016 απόφαση του Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλαξιδίου με θέμα: «Αξιολόγηση αιτήσεων και σύνταξη Α΄ πίνακα δικαιούχων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα» απορρίφθηκαν λόγω του ότι ο αριθμός των δικαιούχων πρέπει σύμφωνα με την προκήρυξη να είναι 25.

Διατέθηκε το ποσό των 2.000 € το οποίο μοιράστηκε σε 4 συμπολίτες μας και συγκεκριμένα 500,00€ στον καθένα, διότι αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2205/15-09-2016 διακήρυξη-πρόσκληση χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές/τριες Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου Γαλαξιδίου, την με αρ.35/3-10-2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, την με αρ. 403/19-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, καθώς και έγγραφα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων, διατέθηκε το ποσό των 6.000€.

Στις 10-5-2016 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος 39 τ.μ με πατάρι 25 τ.μ. επί των οδών Παλαμηδίου 31-Π.Βλαχάκου & Ροδόπης στον Πειραιά (Αγ. Σοφία) του Κληροδοτήματος Νικολάου Μάμα. Η διαδικασία για την εκμίσθωση του ισογείου ακινήτου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 24, παρ8,9, και 10 του Ν.4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4223/2013. Η ανάρτηση της ανακοίνωσης η οποία είχε εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή προσφορών, έληξε στις 30-5-2016. Αφού πέρασε η απαιτούμενη προθεσμία για την υποβολή προσφορών και δεν εμφανίστηκε κανένας πλειοδότης, τα μέλη της επιτροπής κήρυξαν τη διαδικασία άγονη για δεύτερη φορά.

Με την με αρ. 470/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, καθώς και την με αρ. 47/2016 απόφαση της Δ.Κ. Γαλαξιδίου εγκρίθηκε η εκμίσθωση ακινήτου ισογείου καταστήματος 48 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Παλαμηδίου 31-Π.Βλαχάκου & Ροδόπης στον Πειραιά (Αγ. Σοφία) του Κληροδοτήματος Νικολάου Μάμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.24 του Ν.4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» μετά από διενέργεια της διαδικασίας υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τη  εκμίσθωση του ακινήτου και την ανάδειξη του μισθωτή αυτού.

Κληροδότημα Ιωάννη Χρήστου Αναστασόπουλου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 22127/15-9-2017 διακήρυξη-πρόσκληση χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες οικονομικά αδύνατους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου Γαλαξιδίου, τα έγγραφα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων, το πρακτικό με τον πίνακα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου, την με αρ. 36/3-10-2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Γαλαξιδίου, την με αρ. 404/19-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, διατέθηκε το ποσό των 5.000€, σε τρείς αριστεύσαντες οικονομικά αδύνατους μαθητές.

Κληροδότημα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου

Η ατομική επιχείρηση με την με την επωνυμία «ANI CLUB PRIVE SOLARIUM» που εδρεύει στην Αθήνα ( Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 3 στο Κολωνάκι ) μισθώνει από το έτος 2013 το ακίνητο ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ανδρέα Μιχαλόπουλου, με το ποσό των 994,56€.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Γερασάκη

Το έτος 2016 συντάχθηκε για πρώτη φορά προϋπολογισμός οικ. Έτους 2017 για το νεοσύστατο κληροδότημα Κωνσταντίνου Γερασάκη στην κατηγορία Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών σκοπών και στο άρθρο 1.Χορήγηση χρηματικών βραβείων στους δύο πρωτεύσαντες μαθητές των τριών τάξεων Λυκείου Γαλαξιδίου έχει εγγραφεί πίστωση 600,00€.

Στην ίδια κατηγορία και κεφάλαιο στο άρθρο 2.Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης  στα Φιλόπτωχα Ταμεία Γαλαξιδίου έχει εγγραφεί πίστωση 600,00€.

Στην ίδια κατηγορία, στο κεφάλαιο Δ. Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος και στο άρθρο 1.Προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων και οργάνων εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου έχει εγγραφεί πίστωση 1.200,00€.

Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Στέφου

Το έτος 2016 δεν εκτελέστηκε το έργο «Επίστρωση δημοτικών οδών με κυβόλιθους στον περιβάλλοντα χώρο της Αγ. Πααρασκευής Γαλαξιδίου» ποσού 8.000 € και αναβλήθηκε, διότι το έτος 2016 δεν καταβλήθηκαν τα μισθώματα και δεν υπήρχαν τα ανάλογα έσοδα.

Για το έτος 2017 στην Κατηγορία Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών και στο άρθρο 3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων έχει εγγραφεί πίστωση 2.000 €  για εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων εντός της πόλης του Γαλαξιδίου». Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) και η διάθεση της πιστώσεως θα πραγματοποιηθεί βάσει των όρων του καταστατικού του Ιδρύματος και των διατάξεων του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την Εκτέλεση Υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος στο άρθρο 3.Ποσοστό ενοικίου σε Ναυτικό Μουσείο (1/12) διατέθηκε το ποσό των 652,80 € στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου.

Πολιτιστικές-Επετειακές Εκδηλώσεις

1) Αποκριάτικη Εκδήλωση «Το Αλευρομουτζούρωμα»

2) Επετειακή Εκδήλωση μνήμης «Το Ολοκαύτωμα της Βουνιχώρας».

3)3η Ρουμελιώτικη Κουζίνα

4)Πολιτιστική Εκδήλωση στους Άγιους Πάντες «Γιορτή Καλαμαριού».

Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες

Η Δ.Ε. Γαλαξιδίου συμμετέχει με επιτυχία στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προστασίας και αειφορικής διαχείρισης «Γαλάζια Σημαία», με δύο ακτές, τον Καλαφάτη και την ακτή των Αγίων Πάντων.

 1. Δ.Ε. Δεσφίνας

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης προς Οικισμούς Κάτω Κάμπος-Ποταμοί-Βάλτος.

Καθαρισμός  δρόμων αγροτικής Οδοποιίας και πυρασφάλειας διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων περίπου.

Καθαρισμός ακτών (Αγίου Μηνά, Στενός, Ποταμοί, Βάλτος Αγ. Ανδρέας, Μακριά Μαλλιά, Συκιά κλπ).

Δενδροφυτεύσεις αλσυλλίων (περιοχή Αγ. Νεκταρίου, Τακτικού Αλώνι).

Βάψιμο Σχολικών Μονάδων (Γυμνάσιο, Δημοτικό Σχολείο) .

Επισκευή μοτέρ αντλιοστασίων.

Απομάκρυνση μπαζών-σκουπιδιών από τη περιοχή Σφαγείων.

Άμφισσα, 28/06/2017

Ο Δήμαρχος Δελφών

Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

12 Απριλίου 2024