Έξι δέσµες µέτρων για τους αγρότες από Τσίπρα στη ΔΕΘ

Μέτρα και δράσεις για την αγροτική οικονοµία θα ανακοινώσει, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι τα αγροτικά προϊόντα κατέχουν σηµαντική θέση στο εξωτερικό εµπόριο και ο κλάδος της µεταποίησης τροφίµων και ποτών αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί […]

12 Σεπτεμβρίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Μέτρα και δράσεις για την αγροτική οικονοµία θα ανακοινώσει, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι τα αγροτικά προϊόντα κατέχουν σηµαντική θέση στο εξωτερικό εµπόριο και ο κλάδος της µεταποίησης τροφίµων και ποτών αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, σε έξι δέσµες µέτρων και πρωτοβουλιών, ορισµένες από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλες θα εφαρµοστούν άµεσα και άλλες θα αναπτυχθούν µε ορίζοντα το 2018.

  1. Για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού

Για τους νέους αγρότες, στο πρόγραµµα που εξελίσσεται, εκτός όσων έχουν ενταχθεί, θα ενταχθεί η πλειοψηφία των επιλαχόντων και στα λοιπά προγράµµατα, για τους οποίους προβλέπεται ενισχυµένη µοριοδότηση. Ιδιαίτερα το πρόγραµµα των γεωργικών συµβουλών θα ενισχυθεί περαιτέρω µε συµβουλές, που θα συµβάλουν στην εισαγωγή της τεχνολογίας και της ευφυούς γεωργίας, για τον εξορθολογισµό των εισροών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στη διαδικασία διάθεσης σχολάζουσας δηµόσιας αγροτικής γης για παραγωγή ή εκτροφή, έχουν προτεραιότητα οι νέοι αγρότες και ιδίως οι άνεργοι και οι ακτήµονες.

Θα υπάρξουν µέτρα για την άρση των στρεβλώσεων και αδικιών εις βάρος των νέων αγροτών από τον τρόπο κατανοµής των ιστορικών δικαιωµάτων.

  1. Αξιοποίηση της παραγωγικής περιουσίας του ΥΠΑΑΤ

Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η προστασία παραγωγικών ακινήτων του ΥΠΑΑΤ ρυθµίζονται από τον Ν. 4061/2012 και τις τροποποιήσεις αυτού. Στόχος είναι, µέχρι το τέλος του 2017, να αρχίσει η διαδικασία αξιοποίησης – διάθεσης των δηµόσιων γαιών σε στοχευµένες οµάδες παραγωγών, µε προτεραιότητα τους νέους και τους συµµετέχοντες σε συλλογικές µορφές (συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ), καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

  1. Έλεγχος και εξορθολογισµός λειτουργίας της αγοράς και προσανατολισµός στην εξωστρέφεια

Προωθείται στη Βουλή σχέδιο νόµου για τη διακίνηση και την εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν κρίσιµες διατάξεις, που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και το κρέας. Η σχετική διάταξη είναι ένα πρώτο βήµα για την καταπολέµηση του φαινοµένου των ελληνοποιήσεων και της µαύρης διακίνησης στον αγροτικό χώρο. Επίσης, ρυθµίζονται και θέµατα που αφορούν τις καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές των αγροτών για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα.

  1. Μέτρα και δράσεις για παράνοµη διακίνηση, ελληνοποιήσεις, εισαγωγές, εναρµονισµένες πρακτικές

Παρά τις αδυναµίες των ελεγκτικών µηχανισµών, διαπιστωµένες «παλιές αµαρτίες» αλλά και νέα φαινόµενα κακοδιαχείρισης και παράνοµων ενεργειών µε επιπτώσεις στην οικονοµία και τη δηµόσια υγεία, δεν θα γίνουν ανεκτά. Σε αυτό θα βοηθήσουν ακόµη περισσότερο τα εξής:

Η άµεση έκδοση του ηλεκτρονικού τιµολογίου.

Η εγκατάσταση σκάνερ στα τελωνεία.

Η δηµιουργία µιας αυτόνοµα λειτουργούσας υπηρεσίας ελέγχων σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στις πύλες εισόδου – εξόδου των προϊόντων (λιµάνια, τελωνεία κ.ά.).

  1. «Κόκκινα» αγροτικά δάνεια

Είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την προστασία της αγροτικής περιουσίας, που είναι στα χέρια των εκκαθαριστών της «κακής ΑΤΕ». Το ζήτηµα αυτό αφορά κυρίως 600 συνεταιρισµούς και περίπου 50.000 αγρότες και τα χρέη είναι ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατηρηθούν οι περιουσίες αυτές στον παραγωγικό ιστό της χώρας, είτε µε εκμετάλλευση (µε επιµίσθιο) από τους ιδιοκτήτες, είτε από νέους που θα αναλάβουν, µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, την εξυπηρέτηση των χρεών, αποκτώντας δυνατότητες ανάκτησης της κυριότητας τους σε βάθος χρόνου. Στόχος είναι να µην αποκτηθούν µέσω πλειστηριασµών, από επενδυτές εκτός της αγροτικής οικονοµίας.

  1. Ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασµών

Η παρούσα οικονοµική συγκυρία, αλλά και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος του αγρότη, καθιστά απολύτως αναγκαία την προστασία των οικονοµικών ενισχύσεων,που κατευθύνονται στους αγρότες για επενδύσεις, καθώς και των ενισχύσεων και αποζηµιώσεων που χορηγούνται για την επανόρθωση και αναπλήρωση ζηµιών του ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, που προκαλούνται από γεγονότα ανώτερης βίας, ή άλλα έκτακτα περιστατικά, τα οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Η κατάσχεση χρηµάτων, που προορίζονται για τον σκοπό αυτόν, ισοδυναµεί, τις περισσότερες φορές, µε οριστικό αποκλεισµό του αγρότη από τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητάς του. Ο πρωθυπουργός αναµένεται να δεσµευτεί ότι θα επικαιροποιηθεί η νοµοθεσία, που αφορά το ακατάσχετο, και θα ισχύσει δεσµευτικά για το τραπεζικό σύστηµα.

Όπως επιχειρηµατολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατάσχεση χρηµατικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, που προορίζονται για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα, όχι µόνο ακυρώνει στην πράξη την ολοκλήρωση της επένδυσης, αλλά και δηµιουργεί τον κίνδυνο ανάκτησης των χρηµατικών καταβολών µέσω δηµοσιονοµικών διορθώσεων στη χώρα µας, µε ποσά πολλαπλάσια των κατασχέσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

3 Οκτωβρίου 2023
3 Οκτωβρίου 2023