Προκήρυξη δράσης για την καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ* Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, η δράση στηρίζει έργα που στοχεύουν: Στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η […]

3 Σεπτεμβρίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, η δράση στηρίζει έργα που στοχεύουν:

  1. Στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία: θα περιορίζει την επίπτωση της λειτουργίας των μονάδων στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
  2. Στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά: νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
  3. Στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Δικαιούχοι

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων είναι:

  • Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς)
  • Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας

Τα έργα (πράξεις) μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

  • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς οργανισμούς, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σημειώνεται σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην πράξη υπό την μορφή σύμπραξης, στην οποία θα αναφέρεται ποιος είναι ο συντονιστής και ποιοι οι εταίροι.
  • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις σε σύμπραξη με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς οργανισμούς.
  • Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητικοί οργανισμοί είτε ως συμπράττοντες είτε ως υπεργολάβοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης των πράξεων και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της πράξης.

Δαπάνες

Σύμφωνα με την προκήρυξη, για την υλοποίηση της πράξης είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει πραγματικών εξόδων ή στη βάση απλουστευμένων επιλογών κόστους οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες προσωπικού. Ως άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα οποία ανήκουν στην ομάδα έργου ως τακτικό ή έκτακτο προσωπικό του δικαιούχου ή/και των εταίρων της σύμπραξης και ασχολούνται με την υλοποίηση της πράξης. Επισημαίνεται ότι για το προσωπικό των επιχειρήσεων το μέγιστο επιχορηγούμενο μεικτό κόστος ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων. Η αγορά ερευνητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού αφορά κυρίως τον ειδικό εξοπλισμό και όχι εξοπλισμό γενικής χρήσης.

γ) Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους  (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λπ.), οι οποίες παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης.

δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα. Η κατηγορία αυτή δαπανών, μπορεί ενδεικτικά να αφορά: Δαπάνες μετακινήσεων. Εργαστηριακά αναλώσιμα.

ε) Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων. Η κατηγορία αυτή δαπανών μπορεί ενδεικτικά να αφορά: Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων/συνεδρίων/ σεμιναρίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Δημιουργία και παραγωγή εντύπων/φυλλαδίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες βάσει απλουστευμένων επιλογών κόστους (έμμεσες δαπάνες) εφαρμόζονται μόνο στους ερευνητικούς οργανισμούς στις περιπτώσεις υλοποίησης του έργου ή/και μέρους αυτού (υποέργο) με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται: Για τους ερευνητικούς φορείς η ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου. Για τις επιχειρήσεις η ημερομηνία της προδημοσίευσης της πρόσκλησης (25/4/2017).

Προϋπολογισμός

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και τον τόπο εγκατάστασης αυτών από 30% έως 85% (ΜμΕ εγκατεστημένες σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά) με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Οι ερευνητικοί Οργανισμοί επιδοτούνται για το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 42 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

30 Σεπτεμβρίου 2023