Πρόσκληση του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 για την δράση «Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται, σε συνδυασμό με τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το σχετικό τομεακό πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ), να ενεργοποιήσει δράση με δυνητικούς δικαιούχους Μεσαίες Επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται, σε συνδυασμό με τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το σχετικό τομεακό πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ), να ενεργοποιήσει δράση με δυνητικούς δικαιούχους Μεσαίες Επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Η δράση εξυπηρετεί κατά κανόνα την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

– Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

– Ανάπτυξη νέων ή διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών

– Πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε τομείς που εξυπηρετούν την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως:

– Αγροδιατροφή

– Βιομηχανία της Εμπειρίας με επικέντρωση στον τουρισμό

– Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλουΣελίδα 2 από 4

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χωρίς να αποκλείονται επενδύσεις σε άλλους τομείς.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν.

– Βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων έντασης γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και στην καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.

Οι Προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020:

– Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

– Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Επισημάνσεις:

  1. Σε ότι αφορά τη «Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου», οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων του τομέα του χάλυβα δεν εμπίπτουν στο πεδίο χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με το σημείο 32 του προοιμίου του Καν. ΕΕ 651/2014.
  2. Σε ότι αφορά την «Αγροδιατροφή», οι κλάδοι του Παραρτήματος I της ΣΛΕΕ δεν εμπίπτουν στο πεδίο χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 50 και λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 10εκ ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού είναι μεγαλύτερο από τα 10 εκ ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν σε:

– Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

– Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό

– Δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.)

– Δαπάνες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, καθώς και πιστοποιήσεων

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

– Δαπάνες προβολής και δικτύωσηςΣελίδα 3 από 4

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης δύναται να ανέλθει στα € 14.000.000 δημόσια δαπάνη.

Ένταση ενίσχυσης

Ως νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 14, 18 και 19 του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) με τις εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται σε αυτά, καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα:

– Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: Ένταση ενίσχυσης βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων: 35% για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ήτοι Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ευρυτανία

– Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»: Ένταση ενίσχυσης έως 50%.

– Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»: Ένταση ενίσχυσης έως 50%.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€).

Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου, και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γεννά ως προς τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του Προγράμματος. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, που αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν) θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.stereaellada.gr, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Η παρούσα Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση έως την 28/02/2018. Η υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων επί της παρούσας Προδημοσίευσης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Email επικοινωνίας για υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων και ερωτήσεων: gkoutsikos@mou.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Κούτσικος, Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τηλ. επικοινωνίας: 2231350907

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται, σε συνδυασμό με τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το σχετικό τομεακό πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ), να ενεργοποιήσει δράση με δυνητικούς δικαιούχους Μεσαίες Επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Η δράση εξυπηρετεί κατά κανόνα την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

– Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

– Ανάπτυξη νέων ή διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών

– Πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε τομείς που εξυπηρετούν την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως:

– Αγροδιατροφή

– Βιομηχανία της Εμπειρίας με επικέντρωση στον τουρισμό

– Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλουΣελίδα 2 από 4

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χωρίς να αποκλείονται επενδύσεις σε άλλους τομείς.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν.

– Βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων έντασης γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και στην καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.

Οι Προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες Επενδυτικές Προτεραιότητες του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020:

– Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

– Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Επισημάνσεις:

  1. Σε ότι αφορά τη «Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου», οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων του τομέα του χάλυβα δεν εμπίπτουν στο πεδίο χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με το σημείο 32 του προοιμίου του Καν. ΕΕ 651/2014.
  2. Σε ότι αφορά την «Αγροδιατροφή», οι κλάδοι του Παραρτήματος I της ΣΛΕΕ δεν εμπίπτουν στο πεδίο χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 50 και λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 10εκ ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού είναι μεγαλύτερο από τα 10 εκ ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν σε:

– Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

– Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό

– Δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.)

– Δαπάνες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, καθώς και πιστοποιήσεων

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

– Δαπάνες προβολής και δικτύωσηςΣελίδα 3 από 4

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης δύναται να ανέλθει στα € 14.000.000 δημόσια δαπάνη.

Ένταση ενίσχυσης

Ως νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 14, 18 και 19 του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) με τις εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται σε αυτά, καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα:

– Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: Ένταση ενίσχυσης βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων: 35% για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ήτοι Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ευρυτανία

– Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»: Ένταση ενίσχυσης έως 50%.

– Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»: Ένταση ενίσχυσης έως 50%.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€).

Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου, και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γεννά ως προς τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του Προγράμματος. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, που αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν) θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.stereaellada.gr, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Η παρούσα Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση έως την 28/02/2018. Η υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων επί της παρούσας Προδημοσίευσης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Email επικοινωνίας για υποβολή σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων και ερωτήσεων: gkoutsikos@mou.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Κούτσικος, Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τηλ. επικοινωνίας: 2231350907

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή