Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Δομοκό και Ξυνιάδα λόγω χιονιού

0

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Δημοτικές Ενότητες Δομοκού και Ξυνιάδος του Δήμου Δομοκού, λόγω χιονόπτωσης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου Δομοκού κ. Τζιαχρήστα Δημητρίου:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α΄)

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις

αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α΄) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

3) Το Π.Δ. 79/2017-ΦΕΚ109/Α/1-8-2017, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία

Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

4) Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού και Ξυνιάδος του Δήμου

Δομοκού, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 από τις 7:00 π.μ. και μέχρι τη λήξη της

ημέρας, λόγω χιονόπτωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση