Ως τις 31 Δεκεμβρίου η ονομαστικοποίηση των μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

0

Ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 οι μέτοχοι της εισηγμένης ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην ονομαστικοποίηση των άυλων μετοχών τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μετατροπή των ανωνύμων άυλων τίτλων σε ονομαστικούς θα γίνει σε τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, το δεύτερο στάδιο αφορά την παύση της διαπραγμάτευσης των μετατρεπομένων μετοχών και το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Με μεταγενέστερες ανακοινώσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., όπως προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ενημερώνεται εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσίευση της Προσκλήσεως, κ.λ.π.) για να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., η οποία θα αποφασίσει την μετατροπή των άυλων ανωνύμων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε άυλες ονομαστικές μετοχές και την Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 7 του Καταστατικού της.

Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων θα υποβληθεί στο ΓΕΜΗ προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανακοίνωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση