Προκήρυξη τριών θέσεων ως εξειδικευμένοι εργάτες στην Αταλάντη

0

Προκήρυξη πρόσληψης Εργατοτεχνικού προσωπικού από 01/08/2019 έως 7/08/2019 .

Για την εκτέλεση του έργου «Σωστικές ανασκαφές σε περιοχές αρμοδιότητας της
ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την
ανασκαφική διερεύνηση οικοπέδων ιδιωτών στη πόλη της Αταλάντης Δ. Λοκρών, ΠΕ Φθιώτιδας
χρονικής διάρκειας έως 31-12-2019.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες: 3 Θέσεις   στην  Αταλάντη
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 14:00

Στη διεύθυνση:Καραμανλή και Ζαφείρη 1 Τ.Κ. 351 00 Λαμία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 01/08/2019 έως 7/08/2019.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτηση τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την
Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησης τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αριθ. 20 παρ. 7 του ν. 2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 5
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση