Ως τις 8 Αυγούστου οι αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Μουσείο των Δελφών

0

 

Τέσσερα άτομα θα προσληφθούν στο αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών

Η εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδος ανακοινώνει την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, Τ.Κ. 330 54 Δελφοί, υπόψη υπεύθυνου παραλαβής
αιτήσεων κου Αλτιπαρμάκη Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 22650 -82313, 22650- 82346).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση