Πρόσληψη καθηγητών για την ΑΣΠΑΙΤΕ του παραρτήματος Λιβαδειάς

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ  προτίθεται να συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ.
έτος 2019-20 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.

 

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθ. πρωτ.: 15616_2019
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Ημερομηνία: 10/7/2019
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλέφωνο: 210 2896970
Fax: 210 2835647
e-mail: eidlog2@aspete.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ.
έτος 2019-20, και, σύμφωνα με την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.8) Πράξη της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ.
4788/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ], καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία
προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, στο Άργος, στον Βόλο, στο
Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στη Λιβαδειά,
στην Πάτρα, στις Σάπες, και στη Ρόδο.
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου:
A1 – Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και
Εφαρμογές.
A2 – Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης & Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας.
A3 – Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες.
A4 – Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα.
A5 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι.
A6 – Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά
Εργασίας.
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου:
B1 – Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία.
B2 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ.
B3 – Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη.
B4 – Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική
Συμβουλευτική,
Μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
B5 – Συμβουλευτική και Οικογένεια.
Προϋποθέσεις για την ανάθεση διδακτικού έργου είναι:
1. Για τα θεωρητικά μαθήματα (Α1, Α2, Α4, Α6, Β1, Β3, Β4 και Β5)
προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση
που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή
που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και οι
2
προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος
συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών
Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος
που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα (Α3, Α5 και Β2) προϋποθέσεις ανάθεσης
διδακτικού έργου είναι:
α) H κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή
μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που
δηλώνεται. Στην περίπτωση που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους
διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε
προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος.
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος
συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών
Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος
που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μερικής συνάφειας διδακτορικού
διπλώματος ο/η υποψήφιος/α θα αξιολογείται, αλλά θα κατατάσσεται
στον πίνακα με τα ελλιπή προσόντα.
Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των υποψηφίων σε κάθε μάθημα θα γίνει με άριστα το εκατό
(100) βάσει των ποσοστιαίων βαρών ανά κατηγορία κριτηρίων (βλ. παρακάτω
Α, Β, Γ και Δ) και με το ανώτατο ποσοστό ανά κριτήριο να δίνεται στον
υποψήφιο με την καλύτερη βαθμολογία και αναλογικά στους υπόλοιπους
υποψηφίους.
Α. Σπουδές ( βάρος 30%)
Ο βαθμός συνάφειας (πλήρως ή μερικώς) του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ή/και της Διδακτορικής Διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο του
επιλεγμένου μαθήματος.
Β. Διδακτικό Έργο (βάρος 20%)
Υπολογίζεται η συνολική διδακτική εμπειρία σε μη επικαλυπτόμενα εξάμηνα
ύστερα από τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.
Γ. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων τα πέντε τελευταία χρόνια
(βάρος 30%)
Συναφείς δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2014 έως και την
ημέρα υποβολής της αίτησης)
 Αριθμός άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά x5
 Αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων x2
 Αριθμός κεφαλαίων σε διεθνή συλλογικούς τόμους x2
 Αριθμός άρθρων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά x2
 Αριθμός κεφαλαίων σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους x1
 Αριθμός εργασιών δημοσιευμένων σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων x1
Δ. Συγγραφικό έργο τα πέντε τελευταία χρόνια (βάρος 20%)
Συναφές συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2014 έως και την
ημέρα υποβολής της αίτησης)
 Συγγραφή βιβλίου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x5
 Συγγραφή βιβλίου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x4
 Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x1
 Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x1
 Επιμέλεια πρακτικών συνεδρίου x1
 Οι αυτοεκδόσεις δεν αξιολογούνται
3
Αμοιβή συνεργατών:
Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο/η συνεργάτης/τιδα είναι μόνιμος ή συμβασιούχος
υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 31 Υπαλληλικού Κώδικα υποχρεούται εντός της νομίμου
προθεσμίας στην προσκόμιση σχετικής άδειας για το συγκεκριμένο έργο με
αμοιβή από την Υπηρεσία του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η
τροποποίηση (μείωση) των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με
απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που
γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη/τιδα.
Οι συνεργάτες/ιδες έχουν υποχρέωση να εποπτεύουν τις πτυχιακές εργασίες των
σπουδαστών/τριών και να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που
δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές/τριες στις εξετάσεις
αυτές και στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα
ανωτέρω προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για έως δύο
(2) μαθήματα ανά εξάμηνο σε μία και μόνο πόλη.
Η υποβολή της πρότασης-αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της
αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους
διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων
εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν
από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ότι παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ και του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συλλογή, τήρηση σε
(ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General
Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών
δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία
έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού
δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και
τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19, στο οποίο
συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς
υλοποίησης του εν λόγω έργου και των οποίων προσωπικών δεδομένων
αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για τον σκοπό
αυτό.
Επισημαίνεται ότι:
1.Σύμφωνα με την αριθμό 8/9.3.2017 (θέμα: 2.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ:
«Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου τα φυσικά πρόσωπα που
συμμετείχαν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 και παραιτήθηκαν, είτε πριν την ανάθεση του έργου σε αυτούς είτε
πριν ολοκληρώσουν το ανατεθέν σε αυτούς έργο. Ο αποκλεισμός ισχύει για όλες
τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οποιοδήποτε έργο και αν αφορούν,
είτε της ΑΣΠΑΙΤΕ είτε του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, και για τα επόμενα
τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο
παραιτήθηκαν. Κατ’ εξαίρεση μετά από αίτηση του φυσικού προσώπου που
4
παραιτήθηκε, δύναται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ να κρίνεται
δικαιολογημένη η παραίτησή του από το ανατεθέν σε αυτόν έργο, όταν στην
παραίτηση οδηγήθηκε από λόγους, οι οποίοι ανέκυψαν σε μεταγενέστερο, της
υποβολής της πρότασης, χρόνο και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τον
ενδιαφερόμενο κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασής του».
2.Αποκλείονται, επίσης, για διάστημα τριών ετών όσα άτομα απολύθηκαν για
λόγους παράβασης της σύμβασης που υπέγραψαν με την ΑΣΠΑΙΤΕ.
3. Η περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διδάσκοντα/ουσας, όπως αυτή προκύπτει
από τις αξιολογήσεις του Προγράμματος κατά τα προηγούμενα ακαδ. έτη (Α’
ή/και Β’ Εξαμήνου), δύναται να συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
προτάσεων.
Υποβολή προτάσεων:
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.
Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να
αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και το επιστημονικό πεδίο
που ανήκει καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο/η
υποψήφιος/υποψήφια θα εντάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου/της
υποψήφιας θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με
λατινικούς χαρακτήρες.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά απορρίπτονται. Δικαιολογητικά
που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν
λαμβάνονται υπόψη. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να κάνει λήψη της
υποβληθείσας αίτησις του/της και να την εκτυπώσει.
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που
κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση
απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που
δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες
̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και
δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν
ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση
επιλογής, αυτή ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμιά
αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής
Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται Πράξη αναγνώρισης
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
-Όλα τα έγγραφα της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
-Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων»
(άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

-Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε
απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία
ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πχ
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κλπ), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ.
απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό).
Πιστοποίηση της διδακτικής εμπειρίας:
Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ή ΑΠΥ του
υποψηφίου από τα οποία να προκύπτει το είδος, οι ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας σε ΑΕΙ.
Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται αρχικώς από τριμελείς
επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι εν λόγω επιτροπές καταρτίζουν τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων οι
οποίοι έχουν διετή (2) ισχύ. Με βάση τους προαναφερθέντες πίνακες
αξιολόγησης, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος διατυπώνει σχετικώς τη
γνώμη της, την οποία και διαβιβάζει στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που
λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με τη σειρά της
εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία αναρτά τα αποτελέσματα.
Οι υποψήφιοι/ες δύναται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης-ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eidlog2@aspete.gr, είτε μέσω fax (210 – 2835647). Μετά την πάροδο των πέντε
ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανέναν
απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη
αποδεκτό.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους
στάδια της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από
την Ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr).
6
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά καθορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των
προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης,
όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην
ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Καθόσον με την υπ΄ αρ. 17/21-5-2015 (Θ. 7.1) Απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ η
διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται ως αορίστου χρόνου, οι πίνακες
αξιολόγησης των υποψηφίων που θα καταρτιστούν σύμφωνα με την παρούσα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου θα έχουν
διετή ισχύ.
Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει
συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Επαφίεται στη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ  προτίθεται να συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ.
έτος 2019-20 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.

 

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθ. πρωτ.: 15616_2019
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Ημερομηνία: 10/7/2019
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλέφωνο: 210 2896970
Fax: 210 2835647
e-mail: eidlog2@aspete.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ.
έτος 2019-20, και, σύμφωνα με την αριθ. 19/7-6-2019 (Θ. 4.8) Πράξη της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ.
4788/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης [ΑΔΑ: ΨΨ9446Ψ8ΧΙ-2ΗΣ], καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία
προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, στο Άργος, στον Βόλο, στο
Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στη Λιβαδειά,
στην Πάτρα, στις Σάπες, και στη Ρόδο.
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου:
A1 – Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και
Εφαρμογές.
A2 – Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης & Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας.
A3 – Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες.
A4 – Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα.
A5 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι.
A6 – Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά
Εργασίας.
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου:
B1 – Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία.
B2 – Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ.
B3 – Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη.
B4 – Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική
Συμβουλευτική,
Μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
B5 – Συμβουλευτική και Οικογένεια.
Προϋποθέσεις για την ανάθεση διδακτικού έργου είναι:
1. Για τα θεωρητικά μαθήματα (Α1, Α2, Α4, Α6, Β1, Β3, Β4 και Β5)
προϋποθέσεις ανάθεσης διδακτικού έργου είναι:
α) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση
που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή
που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και οι
2
προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος
συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών
Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος
που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα (Α3, Α5 και Β2) προϋποθέσεις ανάθεσης
διδακτικού έργου είναι:
α) H κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς (πλήρως ή
μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος που
δηλώνεται. Στην περίπτωση που υποβληθούν προτάσεις από κατόχους
διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε
προηγούνται στην ανάθεση του μαθήματος.
β) διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγμένου μαθήματος
συμπεριλαμβανομένων ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ και αντίστοιχων επιμορφωτικών
Προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος
που υλοποιούνται από ΑΕΙ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μερικής συνάφειας διδακτορικού
διπλώματος ο/η υποψήφιος/α θα αξιολογείται, αλλά θα κατατάσσεται
στον πίνακα με τα ελλιπή προσόντα.
Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των υποψηφίων σε κάθε μάθημα θα γίνει με άριστα το εκατό
(100) βάσει των ποσοστιαίων βαρών ανά κατηγορία κριτηρίων (βλ. παρακάτω
Α, Β, Γ και Δ) και με το ανώτατο ποσοστό ανά κριτήριο να δίνεται στον
υποψήφιο με την καλύτερη βαθμολογία και αναλογικά στους υπόλοιπους
υποψηφίους.
Α. Σπουδές ( βάρος 30%)
Ο βαθμός συνάφειας (πλήρως ή μερικώς) του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ή/και της Διδακτορικής Διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο του
επιλεγμένου μαθήματος.
Β. Διδακτικό Έργο (βάρος 20%)
Υπολογίζεται η συνολική διδακτική εμπειρία σε μη επικαλυπτόμενα εξάμηνα
ύστερα από τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.
Γ. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων τα πέντε τελευταία χρόνια
(βάρος 30%)
Συναφείς δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2014 έως και την
ημέρα υποβολής της αίτησης)
 Αριθμός άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά x5
 Αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων x2
 Αριθμός κεφαλαίων σε διεθνή συλλογικούς τόμους x2
 Αριθμός άρθρων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά x2
 Αριθμός κεφαλαίων σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους x1
 Αριθμός εργασιών δημοσιευμένων σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων x1
Δ. Συγγραφικό έργο τα πέντε τελευταία χρόνια (βάρος 20%)
Συναφές συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας (από 1/1/2014 έως και την
ημέρα υποβολής της αίτησης)
 Συγγραφή βιβλίου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x5
 Συγγραφή βιβλίου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x4
 Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε διεθνή εκδοτικό οίκο x1
 Επιμέλεια βιβλίου / συλλογικού τόμου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο x1
 Επιμέλεια πρακτικών συνεδρίου x1
 Οι αυτοεκδόσεις δεν αξιολογούνται
3
Αμοιβή συνεργατών:
Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο/η συνεργάτης/τιδα είναι μόνιμος ή συμβασιούχος
υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 31 Υπαλληλικού Κώδικα υποχρεούται εντός της νομίμου
προθεσμίας στην προσκόμιση σχετικής άδειας για το συγκεκριμένο έργο με
αμοιβή από την Υπηρεσία του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η
τροποποίηση (μείωση) των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με
απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που
γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη/τιδα.
Οι συνεργάτες/ιδες έχουν υποχρέωση να εποπτεύουν τις πτυχιακές εργασίες των
σπουδαστών/τριών και να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που
δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές/τριες στις εξετάσεις
αυτές και στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα
ανωτέρω προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για έως δύο
(2) μαθήματα ανά εξάμηνο σε μία και μόνο πόλη.
Η υποβολή της πρότασης-αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της
αξιολόγησης, όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους
διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων
εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα δηλώνουν, αφού ενημερωθούν
από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ότι παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ και του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συλλογή, τήρηση σε
(ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General
Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών
δεδομένων τους, τα οποία θα δηλώνονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στα οικεία
έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού
δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και
τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2018-19, στο οποίο
συμμετέχουν ως υποψήφιοι διδάσκοντες και αποκλειστικά για τους σκοπούς
υλοποίησης του εν λόγω έργου και των οποίων προσωπικών δεδομένων
αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για τον σκοπό
αυτό.
Επισημαίνεται ότι:
1.Σύμφωνα με την αριθμό 8/9.3.2017 (θέμα: 2.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ:
«Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου τα φυσικά πρόσωπα που
συμμετείχαν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 και παραιτήθηκαν, είτε πριν την ανάθεση του έργου σε αυτούς είτε
πριν ολοκληρώσουν το ανατεθέν σε αυτούς έργο. Ο αποκλεισμός ισχύει για όλες
τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οποιοδήποτε έργο και αν αφορούν,
είτε της ΑΣΠΑΙΤΕ είτε του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, και για τα επόμενα
τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο
παραιτήθηκαν. Κατ’ εξαίρεση μετά από αίτηση του φυσικού προσώπου που
4
παραιτήθηκε, δύναται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ να κρίνεται
δικαιολογημένη η παραίτησή του από το ανατεθέν σε αυτόν έργο, όταν στην
παραίτηση οδηγήθηκε από λόγους, οι οποίοι ανέκυψαν σε μεταγενέστερο, της
υποβολής της πρότασης, χρόνο και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τον
ενδιαφερόμενο κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασής του».
2.Αποκλείονται, επίσης, για διάστημα τριών ετών όσα άτομα απολύθηκαν για
λόγους παράβασης της σύμβασης που υπέγραψαν με την ΑΣΠΑΙΤΕ.
3. Η περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διδάσκοντα/ουσας, όπως αυτή προκύπτει
από τις αξιολογήσεις του Προγράμματος κατά τα προηγούμενα ακαδ. έτη (Α’
ή/και Β’ Εξαμήνου), δύναται να συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
προτάσεων.
Υποβολή προτάσεων:
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα www.aspete.gr, έως τις 25/7/2019 και ώρα 23.59’.
Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να
αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και το επιστημονικό πεδίο
που ανήκει καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο/η
υποψήφιος/υποψήφια θα εντάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου/της
υποψήφιας θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με
λατινικούς χαρακτήρες.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά απορρίπτονται. Δικαιολογητικά
που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν
λαμβάνονται υπόψη. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να κάνει λήψη της
υποβληθείσας αίτησις του/της και να την εκτυπώσει.
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που
κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση
απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που
δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες
̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και
δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν
ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση
επιλογής, αυτή ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμιά
αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής
Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται Πράξη αναγνώρισης
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
-Όλα τα έγγραφα της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
-Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων»
(άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

-Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε
απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία
ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πχ
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κλπ), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ.
απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό).
Πιστοποίηση της διδακτικής εμπειρίας:
Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ή ΑΠΥ του
υποψηφίου από τα οποία να προκύπτει το είδος, οι ώρες διδασκαλίας ανά
εβδομάδα και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας σε ΑΕΙ.
Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται αρχικώς από τριμελείς
επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι εν λόγω επιτροπές καταρτίζουν τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων οι
οποίοι έχουν διετή (2) ισχύ. Με βάση τους προαναφερθέντες πίνακες
αξιολόγησης, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος διατυπώνει σχετικώς τη
γνώμη της, την οποία και διαβιβάζει στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που
λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με τη σειρά της
εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία αναρτά τα αποτελέσματα.
Οι υποψήφιοι/ες δύναται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης-ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eidlog2@aspete.gr, είτε μέσω fax (210 – 2835647). Μετά την πάροδο των πέντε
ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανέναν
απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη
αποδεκτό.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους
στάδια της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από
την Ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr).
6
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά καθορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των
προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης,
όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην
ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Καθόσον με την υπ΄ αρ. 17/21-5-2015 (Θ. 7.1) Απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ η
διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται ως αορίστου χρόνου, οι πίνακες
αξιολόγησης των υποψηφίων που θα καταρτιστούν σύμφωνα με την παρούσα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου θα έχουν
διετή ισχύ.
Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει
συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Επαφίεται στη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ