Το εμβληματικό ΜΑΙΑΜΙ Ιτέας βρήκε ιδιοκτήτη.

 «Καρποφόρησε» επιτέλους ο διαγωνισμός και δόθηκε σε Ιτιώτη ιδιώτη το εμβληματικό ΜΑΙΑΜΙ Ιτέας, δίνοντας νέα πνοή στην επαγγελματική ζωή της παραλίας και την οικονομία της πόλης! Ο διαγωνισμός του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας με προσωπική επίβλεψη και επιτυχία του Προέδρου

 «Καρποφόρησε» επιτέλους ο διαγωνισμός και δόθηκε σε Ιτιώτη ιδιώτη το εμβληματικό ΜΑΙΑΜΙ Ιτέας, δίνοντας νέα πνοή στην επαγγελματική ζωή της παραλίας και την οικονομία της πόλης!

Ο διαγωνισμός του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας με προσωπική επίβλεψη και επιτυχία του Προέδρου Νίκου Καϊμάρα και με την ομόφωνη γνώμη της Λιμενικής Επιτροπής καθώς και την επίσημη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απέβη γόνιμος…

Μετά από χρόνια «σιωπής» θα δούμε την επανενεργοποίηση του θρυλικού κέντρου της πόλης…

Ο επιχειρηματίας είναι αξιόπιστος επαγγελματίας της περιοχής με μεγάλη εμπειρία στον χώρο και η τιμή ενοικίασης είναι πάνω από χίλια ευρώ με όλο τον περιβάλλοντα χώρο…

Για την ιστορία της Δημοπράτησης αναφέρουμε την διακήρυξη και τους όρους της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ «ΜΑΪΑΜΙ» ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ, Δια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001, του
Ν.3153/2003 και του Π.Δ. 715/1979 ως την πλέον προσιδιάζουσα και αναλόγως
εφαρμοζόμενη διαδικασία σύμφωνα και με την υπ ́αριθμ.113/90 γνωμοδότηση του
ΝΣΚ, την παραχώρηση της χρήσης έναντι ανταλλάγματος του καταστήματος πρώην
«ΜΑΪΑΜΙ» με τις εγκαταστάσεις του (132,50) τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο του
έκτασης (733,00) τ.μ. που ευρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας, οι
οποίες διαχειρίζονται από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας, όπως περιγράφονται
και απεικονίζονται στο από Ιούνιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού
Μηχανικού Γρηγορίου Δ. Δήμου.
ΟΡΟΣ 1ος
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο τριμελούς επιτροπής,
σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες για αυτή διατάξεις που αφορούν στην απαρτία και
τη λήψη αποφάσεων.
ΟΡΟΣ 2ος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ιτέα στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού
Φωκίδας στις 04 του μηνός Απριλίου 2019 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος πλειοδότης ή οι προσφορές που
υποβληθούν κριθούν ασύμφορες ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 11 του μηνός
Απριλίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και στον ίδιο τόπο, ώρα και υπό τους ίδιους
όρους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν
οικονομικές (έως 31 Ιανουαρίου 2019) ή δικαστικές εκκρεμότητες με το Λιμενικό
Ταμείο Ν. Φωκίδας.

2
Έως την ώρα έναρξης της δημοπρασίας όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτή
θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στον όρο 3 της
παρούσας διακήρυξης.
Μετά την έναρξη της δημοπρασίας και την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής
δε γίνεται δεκτή καμία νέα συμμετοχή.

ΟΡΟΣ 3ος
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
Κάθε προσφορά θα υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται
ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»και θα περιέχει δύο
σφραγισμένους υποφακέλους:
1. Τον υποφάκελο των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
2.Τον υποφάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Όλοι οι σφραγισμένοι Φάκελοι (3) κάθε Προσφοράς θα πρέπει να φέρουν ετικέτες
της μορφής:*…………… ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΠΡΩΗΝ ΜΑΙΑΜΙ» ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
ΙΤΕΑΣ.
Ημερομηνία:
Στοιχεία Προσφέροντος: (Ονοματεπώνυμο / Δ/νση / Τηλέφωνο)
* Θα συμπληρωθεί με: Γενική ή Οικονομική ή – Δικαιολογητικά
3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Ο υποφάκελος πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής:
1.Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παραχώρησης χρήσης του
παρόντος ακινήτου, απευθυντέα στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και ανέκκλητη
αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο με ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
(10.800,00) ευρώ.
Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό μετά το
τέλος αυτού, σε αυτούς που απέτυχαν στο διαγωνισμό αμέσως μόλις εκδοθεί η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου για το αποτέλεσμα αυτού με
την οποία κατακυρώνεται στον πλειοδότη. Η επιστροφή της εγγύησης σε αυτόν που
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, γίνεται μετά την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης των όρων της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης της Λιμενικής
Επιτροπής Ν. Φωκίδας.
2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α ́) όταν πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα.
3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του
διαγωνιζομένου που να βεβαιώνει ότι, ο διαγωνιζόμενος δεν κηρύχθηκε σε
κατάσταση πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του αίτηση περί κήρυξής του
σε πτώχευση.
4. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό ότι δεν είναι οφειλέτης του Λιμενικού Ταμείου.

 

 «Καρποφόρησε» επιτέλους ο διαγωνισμός και δόθηκε σε Ιτιώτη ιδιώτη το εμβληματικό ΜΑΙΑΜΙ Ιτέας, δίνοντας νέα πνοή στην επαγγελματική ζωή της παραλίας και την οικονομία της πόλης!

Ο διαγωνισμός του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας με προσωπική επίβλεψη και επιτυχία του Προέδρου Νίκου Καϊμάρα και με την ομόφωνη γνώμη της Λιμενικής Επιτροπής καθώς και την επίσημη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απέβη γόνιμος…

Μετά από χρόνια «σιωπής» θα δούμε την επανενεργοποίηση του θρυλικού κέντρου της πόλης…

Ο επιχειρηματίας είναι αξιόπιστος επαγγελματίας της περιοχής με μεγάλη εμπειρία στον χώρο και η τιμή ενοικίασης είναι πάνω από χίλια ευρώ με όλο τον περιβάλλοντα χώρο…

Για την ιστορία της Δημοπράτησης αναφέρουμε την διακήρυξη και τους όρους της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ «ΜΑΪΑΜΙ» ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ, Δια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001, του
Ν.3153/2003 και του Π.Δ. 715/1979 ως την πλέον προσιδιάζουσα και αναλόγως
εφαρμοζόμενη διαδικασία σύμφωνα και με την υπ ́αριθμ.113/90 γνωμοδότηση του
ΝΣΚ, την παραχώρηση της χρήσης έναντι ανταλλάγματος του καταστήματος πρώην
«ΜΑΪΑΜΙ» με τις εγκαταστάσεις του (132,50) τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο του
έκτασης (733,00) τ.μ. που ευρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας, οι
οποίες διαχειρίζονται από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας, όπως περιγράφονται
και απεικονίζονται στο από Ιούνιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού
Μηχανικού Γρηγορίου Δ. Δήμου.
ΟΡΟΣ 1ος
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο τριμελούς επιτροπής,
σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες για αυτή διατάξεις που αφορούν στην απαρτία και
τη λήψη αποφάσεων.
ΟΡΟΣ 2ος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ιτέα στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού
Φωκίδας στις 04 του μηνός Απριλίου 2019 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος πλειοδότης ή οι προσφορές που
υποβληθούν κριθούν ασύμφορες ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 11 του μηνός
Απριλίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και στον ίδιο τόπο, ώρα και υπό τους ίδιους
όρους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν
οικονομικές (έως 31 Ιανουαρίου 2019) ή δικαστικές εκκρεμότητες με το Λιμενικό
Ταμείο Ν. Φωκίδας.

2
Έως την ώρα έναρξης της δημοπρασίας όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτή
θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στον όρο 3 της
παρούσας διακήρυξης.
Μετά την έναρξη της δημοπρασίας και την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής
δε γίνεται δεκτή καμία νέα συμμετοχή.

ΟΡΟΣ 3ος
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
Κάθε προσφορά θα υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται
ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»και θα περιέχει δύο
σφραγισμένους υποφακέλους:
1. Τον υποφάκελο των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
2.Τον υποφάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Όλοι οι σφραγισμένοι Φάκελοι (3) κάθε Προσφοράς θα πρέπει να φέρουν ετικέτες
της μορφής:*…………… ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΠΡΩΗΝ ΜΑΙΑΜΙ» ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
ΙΤΕΑΣ.
Ημερομηνία:
Στοιχεία Προσφέροντος: (Ονοματεπώνυμο / Δ/νση / Τηλέφωνο)
* Θα συμπληρωθεί με: Γενική ή Οικονομική ή – Δικαιολογητικά
3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Ο υποφάκελος πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής:
1.Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παραχώρησης χρήσης του
παρόντος ακινήτου, απευθυντέα στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και ανέκκλητη
αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο με ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
(10.800,00) ευρώ.
Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό μετά το
τέλος αυτού, σε αυτούς που απέτυχαν στο διαγωνισμό αμέσως μόλις εκδοθεί η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου για το αποτέλεσμα αυτού με
την οποία κατακυρώνεται στον πλειοδότη. Η επιστροφή της εγγύησης σε αυτόν που
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, γίνεται μετά την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης των όρων της εγκεκριμένης πράξης παραχώρησης της Λιμενικής
Επιτροπής Ν. Φωκίδας.
2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α ́) όταν πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα.
3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του
διαγωνιζομένου που να βεβαιώνει ότι, ο διαγωνιζόμενος δεν κηρύχθηκε σε
κατάσταση πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του αίτηση περί κήρυξής του
σε πτώχευση.
4. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό ότι δεν είναι οφειλέτης του Λιμενικού Ταμείου.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *