Θέση εργασίας στο Δήμο Στυλίδας

0

Τη θέση για ένα ειδικό συνεργάτη γνωστοποίησε ο Δήμος Στυλίδας σε θέµατα πληροφορικής, προγραµµατισµού προϋπολογισµού, περιβάλλοντος και παρακολούθησης έργων.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ∆ήµου µας, Ελ. Βενιζέλου 31 – Τ.Κ. 3500 Στυλίδα (Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου ∆υναµικού, τηλ. επικοινωνίας 2238350140) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η πλήρωση της θέσης θα διενεργηθεί µε απόφαση της ∆ηµάρχου, η οποία και θα επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούµενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση της κατάλληλο υποψήφιο.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση