Δήμος Λαμιέων: Ανοιχτή πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης

Ανοιχτή πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκλησ αυτή αφορά τους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο Λαμιέων καθώς και στους δημότες και τις δημότισσες που είναι

Ανοιχτή πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Η πρόσκλησ αυτή αφορά τους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο Λαμιέων καθώς και στους δημότες και τις δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του ∆ήμου,να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για την  εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην ∆ημοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Καλούνται οι φορείς που υφίστανται και δρουν στον Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμένα:

1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
4. των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων
6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
9. δημότες

Η διάρκεια της Θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη Θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες, που συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων. Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Εναν τουλάχιστο μήνα πριν από τη συγκράτηση της επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το Δημοτικός μας Συμβούλιο να προβεί στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαμιέων, για την Δημοτική Περίοδο 2019 — 2023,

Επιπλέον καλούνται οι Δημότες

Οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4555/2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση αλλά και για την εγγραφή σας, στον ειδικό κατάλογο, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22313-51038 (Νιάνιος Σπυρίδων) και 22313 51019 (Αποστολοπούλου Αφροδίτη) και στα mail (nianios.sρyros@lamia-city.gr ή Frida_αρο@lamίa-city.gr).

Απαραίτητο να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο — Τηλέφωνα — F.A.X. — Διεύθυνση & Ταχ. Κώδικας — Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει).

Ανοιχτή πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Η πρόσκλησ αυτή αφορά τους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο ∆ήμο Λαμιέων καθώς και στους δημότες και τις δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του ∆ήμου,να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για την  εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην ∆ημοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Καλούνται οι φορείς που υφίστανται και δρουν στον Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμένα:

1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
4. των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων
6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
9. δημότες

Η διάρκεια της Θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη Θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες, που συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων. Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Εναν τουλάχιστο μήνα πριν από τη συγκράτηση της επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το Δημοτικός μας Συμβούλιο να προβεί στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαμιέων, για την Δημοτική Περίοδο 2019 — 2023,

Επιπλέον καλούνται οι Δημότες

Οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4555/2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση αλλά και για την εγγραφή σας, στον ειδικό κατάλογο, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22313-51038 (Νιάνιος Σπυρίδων) και 22313 51019 (Αποστολοπούλου Αφροδίτη) και στα mail (nianios.sρyros@lamia-city.gr ή Frida_αρο@lamίa-city.gr).

Απαραίτητο να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο — Τηλέφωνα — F.A.X. — Διεύθυνση & Ταχ. Κώδικας — Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *