Το πρώτο λιθαράκι μπήκε για την δημιουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων στην Φθιώτιδα

Έτοιμοι στην Φθιώτιδα να ξεκινήσουν για την δημιουργία καταφυγίων των αδέσποτων ζώων. Συγκροτήθηκε  τριμελής  Επιτροπή  για την χρηματοδότηση των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων.Τώρα μένει να δούμε πόσο έτοιμοι είναι οι Δήμοι και φιλοζωικές οργανώσεις για την δημιουργία ουσιαστικών και αξιοποιήσιμων  προτάσεων. […]

17 Σεπτεμβρίου 2019

του/της Newsroom

Έτοιμοι στην Φθιώτιδα να ξεκινήσουν για την δημιουργία καταφυγίων των αδέσποτων ζώων.

Συγκροτήθηκε  τριμελής  Επιτροπή  για την χρηματοδότηση των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων.Τώρα μένει να δούμε πόσο έτοιμοι είναι οι Δήμοι και φιλοζωικές οργανώσεις για την δημιουργία ουσιαστικών και αξιοποιήσιμων  προτάσεων.

Συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου ορίστηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν την άνωθεν επιτροπή  η οποία ως ρόλο θα έχει την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και την εξέταση της νομιμότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι Δήμοι και οι σύνδεσμοι των Δήμων για την χρηματοδότηση τους.

Σκοπός  θα είναι η λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  η υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων.

Η τριμελής επιτροπή θα ακολουθεί τις διαδικασίες του  άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 1593/166597/05-07-2019  (ΦΕΚ/Β/ 2894/05-07-2019),σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου,ως ακολούθως:

 

Άρθρο 4
Αίτηση χρηματοδότησης – Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία
του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα,
με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές
(τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Τεύχος B’ 2894/05.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193
του φορέα, καθώς και οι αριθμοί ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), των ζώων που διαχειρίστηκε ο φορέας το
χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση.
Η αίτηση κατατίθεται συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των παρ. 2, 3 και 4, κατά περίπτωση.
2. Για τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
β) Άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
γ) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους
στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών
και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπογεγραμμένη από μηχανικό.
δ) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει:
αα) Ότι η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου
ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του
ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν και η
υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη
με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
ββ) Ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία
αιτείται χρηματοδότησης δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
γγ) Ότι ο φορέας δεν θα αξιοποιήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες θα λάβει χρηματοδότηση για εμπορικούς σκοπούς (όπως φιλοξενία / περίθαλψη ζώων με
αμοιβή), αλλά αποκλειστικά για την υποδοχή / περίθαλψη αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας και
ασφάλειας.
δδ) Ότι ο φορέας θα εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των
οικείων Περιφερειών και Π.Ε. και των κατά περίπτωση
μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις του ή
στους χώρους που υλοποιούνται ενέργειες διαχείρισης
των ζώων για οποιοδήποτε έλεγχο και θα ακολουθεί τις
υποδείξεις τους.
ε) Απόφαση σύστασης του Συνδέσμου Δήμων, όταν ο
ενδιαφερόμενος φορέας είναι Διαδημοτικός Σύνδεσμος,
στην οποία αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 245
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ότι οι Δήμοι μέλη του καταβάλλουν τέλη και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
στ) Νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως
προβλέπονται στο ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
3. Για τη βελτίωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων,
με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων.
β) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους
στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών
και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του
δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, υπογεγραμμένη από
μηχανικό.
γ) Τα δικαιολογητικά των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2.
4. Για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 1, η αίτηση
της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της παρ.
12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει.
β) Αν υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός
αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα
πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της
ειδικής επιστημονικής επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 12
του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.
γ) Σύμβαση μεταξύ του φορέα και ιδιωτών που τυχόν
έχει συναφθεί στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
δ) Απολογιστική έκθεση των εργασιών, στην οποία
αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
αα) Αριθμός των ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά
τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής
σήμανσης και καταγραφής ανά ζώο. Οι αριθμοί σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς πρέπει να
είναι καταχωριμένοι στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και
των Ιδιοκτητών τους και οι δράσεις της διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων που υλοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά, στην Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από
τους Δήμους.
ββ) Είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά.
γγ) Στην περίπτωση αγοράς ιατρικού εξοπλισμού της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, αιτιολόγηση της αγοράς.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του
φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας τηρεί τα
κάτωθι:
αα) Ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του
έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του
αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος
(π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την
τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος
των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης,
την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου
που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του
ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξής του,
τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας +του ζώου
σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία
θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου.
ββ) Βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων ζώων, στο
οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων.
35194 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2894/05.07.2019
γγ) Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο
περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.
δδ) Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος
και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
ανά ζώο και ανά ημέρα, αν ο ίδιος ο φορέας προμηθεύεται τα φάρμακα και αιτείται για τη χρηματοδότησή τους.
εε) Βιβλίο του εξοπλισμού του ιατρείου ανά είδος και
ποσότητα εάν το ιατρείο ανήκει στον φορέα.
Τα βιβλία των υποπερ. ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της παρούσας περίπτωσης αριθμούνται και θεωρούνται από τη
ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε..
στ) Τα δικαιολογητικά των υποπερ. ββ΄ έως δδ΄ της
περ. δ΄ και των περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2.
ζ) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
η) Αρχείο σε μορφή excel, που εκτυπώνεται από την
Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης των Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που
αφορούν στα αδέσποτα ή ανεπιθύμητα ζώα συντροφιάς
που διαχειρίστηκε ο φορέας. Ειδικά για το έτος 2019,
εφόσον δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η εξαγωγή των
στοιχείων της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς σε αρχείο excel, υποβάλλεται το αρχείο excel του
Παραρτήματος της παρούσας απόφασης το οποίο είναι
αναρτημένο στον ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.
php/el/for-citizen-2/pets/931-zoasyntrofiasiatria), καθώς
και Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι για όλες τις
ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιθύμητων
ζώων συντροφιάς έχει ενημερώσει πλήρως την Ψηφιακή
Υπηρεσία Παρακολούθησης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης κάθε φορέα διατηρούνται σε ατομικό φάκελο, μαζί με κατάσταση παραστατικών δαπανών από τα
οποία προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
6. Για τη χρηματοδότηση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄
52), όπως ισχύουν.
7. Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων
απαιτούνται τα προβλεπόμενα με την αριθμ. 2/39549/
0026/11.6.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών
(Β΄ 1138) και το άρθρο 7 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 194) δικαιολογητικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

28 Σεπτεμβρίου 2023