Ημερίδα Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας καλεί σήμερα 16  Οκτωβρίου , όλους τους ενδιαφερόμενους στην  ημερίδα  που σκοπό έχει την ενημέρωση για την δράση , της ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμιση τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και κύριος  ομιλητής θα είναι στελέχη της ΑΝΔΙΑ.

Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2019 έως 1/11/2019

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020/ Δράση: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

-Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.
– Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
-Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
-Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των
επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο
τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της
Δράσης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Μονάδα Α’, Ιωάννης Κούτσικος,
τηλέφωνο: 22313-50907, e-mail: gkoutsikos@mou.gr, URL: http:// www.stereaellada.gr.

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας καλεί σήμερα 16  Οκτωβρίου , όλους τους ενδιαφερόμενους στην  ημερίδα  που σκοπό έχει την ενημέρωση για την δράση , της ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμιση τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και κύριος  ομιλητής θα είναι στελέχη της ΑΝΔΙΑ.

Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2019 έως 1/11/2019

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020/ Δράση: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

-Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.
– Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
-Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
-Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των
επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο
τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της
Δράσης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Μονάδα Α’, Ιωάννης Κούτσικος,
τηλέφωνο: 22313-50907, e-mail: gkoutsikos@mou.gr, URL: http:// www.stereaellada.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ