Tρία ακόμη άτομα θα προσλάβει η ΚΕΔΗΛ , ως τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ « ΕΣΤΙΑ » ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ
ΕΝΟΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ « ΕΣΤΙΑ » ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η Κ.Ε.ΔΗ.Λ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΎΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ »
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων
Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ.8 άρθρο 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14) (περίπτ.κζ΄ παρ.1 άρθρο 4
ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 , σύμφωνα με τις
οποίες εξαιρούνται από το άρθρο 6 του Ν.2527/97 & από το άρθρο 21 του Ν.2190/94 οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών
ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
2. Ότι το προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων
χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων,
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή
ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια. Για την επιλογή του ως
άνω προσωπικού, πλην του επιστημονικού, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει
αντικειμενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή
προγράμματος. (περίπτ. δ παρ.4 άρθρο 6 Ν.2527/97 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και τροποποιήθηκε με την παρ.24 του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 και στη συνέχεια με
την υποπερίπτ. αα’ της περίπτ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4071/12) (σημειώνουμε ότι για τις
περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ισχύει μετά την εφαρμογή του ν. 4314/2014
επιπλέον η εξαίρεση της επιλογής προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και από το άρθρο 6 του ν.
2526/1997) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018
4. Την αριθμ. 72/ 27.12.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ ΨΡΜΝΟΞΨ5-ΒΚΒ) με την
οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της η Συμφωνία–Σύμπραξη (Αριθμ.Συμφωνίας:
GRC01/2019/0000000179/000 περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων και παραρτημάτων αυτής ,
μεταξύ της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , για
την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγασης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στη Λιβαδειά για το έτος 2019 .
5. Την αριθμ. 73/27.12.2018 Απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ Κατάρτισης και ψήφισης του
προϋπολογισμού της ΚΕ.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019
6. Την αριθμ. 22 /2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αριθμ. 73/2018 απόφασης
του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ .
7. Την από 26/9/2019 Επιστολή της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την πρόσληψη ενός (1) επιπλέον
Κοινωνικού Επιστήμονα προκειμένου να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους με
γνώμονα πάντα την κατά το δυνατόν ταχύτερη αυτονόμησή τους πριν την παύση των παροχών του
Προγράμματος .
2
8. Την με αρ. πρωτ. 843/29.10.2019 αίτηση Μωχάμαντ Ομάρ αίτηση, την οποία απέστειλε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διερμηνέα.
9. Την αριθμ. 38/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. Περί Εγκρισης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα για την
υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στη Λιβαδειά , που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Υπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ , για το έτος 2019
10. Το γεγονός ότι για τις δαπάνες αμοιβής των αναδόχων έργου έχουν εγγραφεί πιστώσεις στο
προϋπολογισμό της ΚΕ.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019 στον παρακάτω Κ.Α
Κ.Α 15/6117.002 « Αμοιβές Λειτουργίας Διαμερισμάτων » ποσό 464. 875 ,00 ευρώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν
(1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής οικονομικής
βοήθειας και στέγασης στους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας « ΕΣΤΙΑ » στη Λιβαδειά
για το έτος 2019 , που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ », χρονικής
διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 , με τα εξής κατά θέση προσόντα :
9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ μία (1) θέση
Α. Περιγραφή Θέσης Αναλαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της
φιλοξενίας τους στη Λιβαδειά , σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου παροχής οικονομικής
βοήθειας και στέγασης του Προγράμματος « ΕΣΤΙΑ»
Αρμοδιότητες
– Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους με γνώμονα πάντα την κατά το δυνατόν
ταχύτερη αυτονόμησή τους πριν την παύση των παροχών του Προγράμματος και ειδικότερα :
ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, μεταξύ
άλλων , την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους , την εγγραφή σε δομές της δημόσιας
εκπαίδευσης αλλά και τη διεκπεραίωση των οικείων διοικητικών διαδικασιών, όπως η εγγραφή στο
φορολογικό Μητρώο, στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, και η
εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας .
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους που διαχειρίζεται στις υπηρεσίες και τα ιατρεία που χρειάζεται να
επισκεφθούν.
– Αναλαμβάνει την παραλαβή (επικοινωνία με το φορέα που κάνει τη παραπομπή–διευθέτηση λεπτομερειών
μετακίνησης) και την εγκατάσταση των ωφελουμένων στο διαμέρισμα.
– Έχει την ευθύνη να τους εξηγήσει το πλαίσιο της διαμονής και να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα.
– Συνεργάζεται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες με τον χειριστή του διαμερίσματος (επιστάτη)
και τον διερμηνέα.
– Ενημερώνει τον Συντονιστή για κάθε θέμα που θα προκύψει και ακολουθεί τις διαδικασίες χειρισμού που
έχουν τεθεί.
– Τηρεί αρχείο με το προφίλ των ωφελούμενων.
– Επισκέπτεται κάθε διαμέρισμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα που θα οριστούν για να διασφαλίσει την
εύρυθμη εκτέλεση του έργου.
– Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων
– Συνεργασία με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις
περιπτώσεις που απαιτείται
– Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του ωφελούμενου πληθυσμού και αναγνώριση των
περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής
3
Β. Προσόντα
-Απαραίτητα
Α) Ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (
Ε.Α.Π. ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σποδών Επιλογής (Π.Σ.Ε
) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (
Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Β) Ειδικότητα ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων
– Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Επίσης :
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα  i  επεξεργασίας κειμένου , (ii)υπολογιστικών φύλλων και (
iii) υπηρεσιών διαδικτύου θεμάτων
– Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Προγράμματος
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό ετήσιας μετεκπαίδευσης /εξειδίκευσης συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο
2. Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα /υπηρεσίες /δομές που δραστηριοποιούνται στην αρωγή
προσφύγων/μεταναστών/ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
4
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ μία (1) θέση
Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.
Α. Αρμοδιότητες
 -Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
 -Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
 -Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των
μεταφραστών /διερμηνέων
 -Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού ιστορικού
Β. Προσόντα
Απαραίτητα
– Επαρκής Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
– Γνώση Αραβικών
– Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Προγράμματος
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα
– Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση σε προγράμματα /υπηρεσίες /φορείς / δομές που
δραστηριοποιούνται στην αρωγή προσφύγων/μεταναστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν :
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία των τίτλων Σπουδών και για την απόδειξη των απαιτούμενων καθώς και των επιθυμητών και/
συνεκτιμώμενων προσόντων της αντίστοιχης θέσης,οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
4. Απόδειξη της Εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και
βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Εργου
.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ( σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr – Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων )
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση :
Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά Τ.Κ 32131 , 3ος Οροφος – Γραφείο ΚΕΔΗΛ ( Νο 6) ,
Πληροφορίες Αθ. Κοϊτσάνου τηλ. 22613-50832 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
– Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων .
– Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/11/2019 έως και 15/11/2019 .
5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
– Τα επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα για κάθε κατηγορία θέσης αναγράφονται στην παρούσα
Ανακοίνωση κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας και κατά αυτό τον τρόπο θα εκτιμηθούν / αξιολογηθούν
για την επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Λ και τη πλήρωση των θέσεων.
– Για να εκτιμηθούν τα επιθυμητά προσόντα που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να
καλύπτουν όλα τα τυπικά προσόντα που ορίζονται για κάθε κατηγορία θέσης στη παρούσα ανακοίνωση .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
– Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα γίνει η επιλογή για κάθε θέση θα αναρτηθεί
στο Πρόγραμμα Διά@γεια της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. και την ίδια ημέρα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr – Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων ) .
– Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ως άνω δημοσίευση της απόφασης του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ, στην ακόλουθη Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15
, Λιβαδειά , 3Ος Οροφος Γραφείο Κ.Ε.ΔΗ.Λ. ( Νο 6) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
– Για την εξέταση των ενστάσεων αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ. )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι επιλεγέντες για την εκτέλεση σύμβασης μίσθωσης έργου , απαραίτητα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
διαμονής στο Δήμο Λεβαδέων ή συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας στο Δήμο Λεβαδέων, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της επιλογής τους .
Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν δεν θα εκτελείται η σύμβαση μίσθωσης έργου .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ
ΕΝΟΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ « ΕΣΤΙΑ » ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η Κ.Ε.ΔΗ.Λ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΎΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ »
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων
Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ.8 άρθρο 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14) (περίπτ.κζ΄ παρ.1 άρθρο 4
ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 , σύμφωνα με τις
οποίες εξαιρούνται από το άρθρο 6 του Ν.2527/97 & από το άρθρο 21 του Ν.2190/94 οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών
ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
2. Ότι το προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων
χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων,
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή
ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια. Για την επιλογή του ως
άνω προσωπικού, πλην του επιστημονικού, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει
αντικειμενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή
προγράμματος. (περίπτ. δ παρ.4 άρθρο 6 Ν.2527/97 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και τροποποιήθηκε με την παρ.24 του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 και στη συνέχεια με
την υποπερίπτ. αα’ της περίπτ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4071/12) (σημειώνουμε ότι για τις
περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ισχύει μετά την εφαρμογή του ν. 4314/2014
επιπλέον η εξαίρεση της επιλογής προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και από το άρθρο 6 του ν.
2526/1997) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018
4. Την αριθμ. 72/ 27.12.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ ΨΡΜΝΟΞΨ5-ΒΚΒ) με την
οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της η Συμφωνία–Σύμπραξη (Αριθμ.Συμφωνίας:
GRC01/2019/0000000179/000 περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων και παραρτημάτων αυτής ,
μεταξύ της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , για
την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγασης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στη Λιβαδειά για το έτος 2019 .
5. Την αριθμ. 73/27.12.2018 Απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ Κατάρτισης και ψήφισης του
προϋπολογισμού της ΚΕ.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019
6. Την αριθμ. 22 /2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αριθμ. 73/2018 απόφασης
του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ .
7. Την από 26/9/2019 Επιστολή της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την πρόσληψη ενός (1) επιπλέον
Κοινωνικού Επιστήμονα προκειμένου να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους με
γνώμονα πάντα την κατά το δυνατόν ταχύτερη αυτονόμησή τους πριν την παύση των παροχών του
Προγράμματος .
2
8. Την με αρ. πρωτ. 843/29.10.2019 αίτηση Μωχάμαντ Ομάρ αίτηση, την οποία απέστειλε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διερμηνέα.
9. Την αριθμ. 38/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. Περί Εγκρισης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα για την
υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς
προστασίας στη Λιβαδειά , που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Υπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ , για το έτος 2019
10. Το γεγονός ότι για τις δαπάνες αμοιβής των αναδόχων έργου έχουν εγγραφεί πιστώσεις στο
προϋπολογισμό της ΚΕ.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019 στον παρακάτω Κ.Α
Κ.Α 15/6117.002 « Αμοιβές Λειτουργίας Διαμερισμάτων » ποσό 464. 875 ,00 ευρώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν
(1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής οικονομικής
βοήθειας και στέγασης στους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας « ΕΣΤΙΑ » στη Λιβαδειά
για το έτος 2019 , που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ », χρονικής
διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 , με τα εξής κατά θέση προσόντα :
9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ μία (1) θέση
Α. Περιγραφή Θέσης Αναλαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της
φιλοξενίας τους στη Λιβαδειά , σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου παροχής οικονομικής
βοήθειας και στέγασης του Προγράμματος « ΕΣΤΙΑ»
Αρμοδιότητες
– Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους με γνώμονα πάντα την κατά το δυνατόν
ταχύτερη αυτονόμησή τους πριν την παύση των παροχών του Προγράμματος και ειδικότερα :
ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, μεταξύ
άλλων , την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους , την εγγραφή σε δομές της δημόσιας
εκπαίδευσης αλλά και τη διεκπεραίωση των οικείων διοικητικών διαδικασιών, όπως η εγγραφή στο
φορολογικό Μητρώο, στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, και η
εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας .
– Συνοδεύει τους ωφελούμενους που διαχειρίζεται στις υπηρεσίες και τα ιατρεία που χρειάζεται να
επισκεφθούν.
– Αναλαμβάνει την παραλαβή (επικοινωνία με το φορέα που κάνει τη παραπομπή–διευθέτηση λεπτομερειών
μετακίνησης) και την εγκατάσταση των ωφελουμένων στο διαμέρισμα.
– Έχει την ευθύνη να τους εξηγήσει το πλαίσιο της διαμονής και να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα.
– Συνεργάζεται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες με τον χειριστή του διαμερίσματος (επιστάτη)
και τον διερμηνέα.
– Ενημερώνει τον Συντονιστή για κάθε θέμα που θα προκύψει και ακολουθεί τις διαδικασίες χειρισμού που
έχουν τεθεί.
– Τηρεί αρχείο με το προφίλ των ωφελούμενων.
– Επισκέπτεται κάθε διαμέρισμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα που θα οριστούν για να διασφαλίσει την
εύρυθμη εκτέλεση του έργου.
– Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων
– Συνεργασία με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις
περιπτώσεις που απαιτείται
– Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του ωφελούμενου πληθυσμού και αναγνώριση των
περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής
3
Β. Προσόντα
-Απαραίτητα
Α) Ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (
Ε.Α.Π. ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σποδών Επιλογής (Π.Σ.Ε
) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (
Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Β) Ειδικότητα ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων
– Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Επίσης :
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα  i  επεξεργασίας κειμένου , (ii)υπολογιστικών φύλλων και (
iii) υπηρεσιών διαδικτύου θεμάτων
– Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Προγράμματος
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό ετήσιας μετεκπαίδευσης /εξειδίκευσης συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο
2. Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα /υπηρεσίες /δομές που δραστηριοποιούνται στην αρωγή
προσφύγων/μεταναστών/ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
4
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ μία (1) θέση
Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.
Α. Αρμοδιότητες
 -Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
 -Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
 -Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των
μεταφραστών /διερμηνέων
 -Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού ιστορικού
Β. Προσόντα
Απαραίτητα
– Επαρκής Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
– Γνώση Αραβικών
– Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες) και κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Προγράμματος
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα
– Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση σε προγράμματα /υπηρεσίες /φορείς / δομές που
δραστηριοποιούνται στην αρωγή προσφύγων/μεταναστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν :
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία των τίτλων Σπουδών και για την απόδειξη των απαιτούμενων καθώς και των επιθυμητών και/
συνεκτιμώμενων προσόντων της αντίστοιχης θέσης,οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
4. Απόδειξη της Εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και
βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του Εργου
.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ( σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr – Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων )
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση :
Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά Τ.Κ 32131 , 3ος Οροφος – Γραφείο ΚΕΔΗΛ ( Νο 6) ,
Πληροφορίες Αθ. Κοϊτσάνου τηλ. 22613-50832 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
– Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων .
– Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/11/2019 έως και 15/11/2019 .
5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
– Τα επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα για κάθε κατηγορία θέσης αναγράφονται στην παρούσα
Ανακοίνωση κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας και κατά αυτό τον τρόπο θα εκτιμηθούν / αξιολογηθούν
για την επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Λ και τη πλήρωση των θέσεων.
– Για να εκτιμηθούν τα επιθυμητά προσόντα που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να
καλύπτουν όλα τα τυπικά προσόντα που ορίζονται για κάθε κατηγορία θέσης στη παρούσα ανακοίνωση .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
– Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα γίνει η επιλογή για κάθε θέση θα αναρτηθεί
στο Πρόγραμμα Διά@γεια της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. και την ίδια ημέρα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr – Σύνδεσμος: Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Προσφύγων ) .
– Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ως άνω δημοσίευση της απόφασης του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Λ, στην ακόλουθη Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15
, Λιβαδειά , 3Ος Οροφος Γραφείο Κ.Ε.ΔΗ.Λ. ( Νο 6) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
– Για την εξέταση των ενστάσεων αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ. )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι επιλεγέντες για την εκτέλεση σύμβασης μίσθωσης έργου , απαραίτητα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
διαμονής στο Δήμο Λεβαδέων ή συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας στο Δήμο Λεβαδέων, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της επιλογής τους .
Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν δεν θα εκτελείται η σύμβαση μίσθωσης έργου .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ