Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2020 την Δευτέρα στις 18:30 συνεδριάζει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων. Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης Θέματα από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2020 την Δευτέρα στις 18:30 συνεδριάζει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων.

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

Θέματα από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (Φο.Δ.Σ.Α.)

-Απολογισμός έτους 2019 και Προγραμματισμός έτους 2020 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Στερεάς.

 

Θέματα Γενικά

-Εξέταση αιτήματος εργαζομένων στο Πρόγραμμα “HOT SPOT” (β’ κύκλο) – Πρόσκληση 9/17, για την συνομολόγηση κάλυψης πάγιων και  διαρκών αναγκών.

-Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για την σύσκεψη των μελών του στις 8 Μαρτίου 2020.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδελφοποίησης του Δήμου Θηβαίων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.

 

Θέματα Τμήματος Εσόδων

-Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (θέμα από αναβολή). Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

-Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2020. Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

 

Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών

-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών». Εισηγητής : Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης» Εισηγητής : Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση χώρων ταφής νεκροταφείου Βαγίων (Α’ φάση)». Εισηγητής : Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός.

-Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης για την πράξη : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Θήβας». Εισηγητής : Παν.Βαρσάμης, Πολ.Μηχ/κός Δ.Θηβαίων

-Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δημητρίου Θ.Μπάκα, Δημητρίου Π.Μπάκα, Απόστολου Π.Μπάκα και Αθανασίου Π.Μπάκα, στη θέση «ΚΑΖΙ» της Δ.Κ. Θήβας του Δήμου Θηβαίων. Εισηγητής : Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός Δ.Θηβαίων

-Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2015» Εισηγητής : Αν.Δημητριάδου Πολ.Μηχ/κός

 

Θέματα Πολεοδομίας

-Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίας Οικονόμου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κολωνάκι» μεταξύ των Ο.Τ. 251-248 στη Θήβα και έγκριση του πρακτικού καθορισμού της αξίας αυτού από την ορισθείσα Εκτιμητική Επιτροπή. Εισηγητής : Αθ.Αντωνίου, αρμόδια υπ/λος Τμ.Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας Γηροκομείου ΟΧΕΚ Θήβας, στο Ο.Τ. 174α, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 71/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θήβας και ορισμός Επιτροπής για τον καθορισμό αξίας του ρυμοτομούμενου ακινήτου. (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.). Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

-Έγκριση για την απευθείας αγορά τριών ακινήτων στην οδό Σμύρνης και τριών οικοπέδων στην οδό Πλάτωνος στο Συνοικισμό Θήβας, με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Πλατείας και Παιδικής Χαράς και ορισμός εκτιμητικής επιτροπής της αξίας αυτών (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.).Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

-Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας Ζωής Χριστοδούλου μεταξύ του Ο.Τ. 328 και της εκτός σχεδίου περιοχής δυτικότερα, σε συμμόρφωση της υπ’αριθ. 578/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.).Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

 

Θέματα Τμήματος Προγραμματισμού

-Αποδοχή της τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος» με Κωδικό ΟΠΣ : 5029479 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού

-Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Θηβαίων λόγω αντικειμενικής αδυναμίας της υπηρεσίας.Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού.

 

Θέματα Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

-Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα, των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής : Ιωάν.Καγιούλης, αν.Προϊστάμενος Δημοτ.Αστυνομίας

 

Θέματα Οικονομικού Τμήματος

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.218,75€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 4/11/2019 έως και 2/1/2020 (Χρηματ. Εντολή 245/2020). Εισηγητής : Περ. Σιαμπάνης, Προϊστάμενος Τμ. Προϋπολογισμού

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 99.830,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020- α΄κατανομή» (Χρηματ. Εντολή 7564/2020). Εισηγητής :  Περ. Σιαμπάνης, Προϊστάμενος Τμ. Προϋπολογισμού

 

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2020 την Δευτέρα στις 18:30 συνεδριάζει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων.

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

Θέματα από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (Φο.Δ.Σ.Α.)

-Απολογισμός έτους 2019 και Προγραμματισμός έτους 2020 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Στερεάς.

 

Θέματα Γενικά

-Εξέταση αιτήματος εργαζομένων στο Πρόγραμμα “HOT SPOT” (β’ κύκλο) – Πρόσκληση 9/17, για την συνομολόγηση κάλυψης πάγιων και  διαρκών αναγκών.

-Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για την σύσκεψη των μελών του στις 8 Μαρτίου 2020.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδελφοποίησης του Δήμου Θηβαίων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.

 

Θέματα Τμήματος Εσόδων

-Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (θέμα από αναβολή). Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

-Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2020. Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

 

Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών

-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών». Εισηγητής : Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης» Εισηγητής : Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση χώρων ταφής νεκροταφείου Βαγίων (Α’ φάση)». Εισηγητής : Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός.

-Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης για την πράξη : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Θήβας». Εισηγητής : Παν.Βαρσάμης, Πολ.Μηχ/κός Δ.Θηβαίων

-Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δημητρίου Θ.Μπάκα, Δημητρίου Π.Μπάκα, Απόστολου Π.Μπάκα και Αθανασίου Π.Μπάκα, στη θέση «ΚΑΖΙ» της Δ.Κ. Θήβας του Δήμου Θηβαίων. Εισηγητής : Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός Δ.Θηβαίων

-Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2015» Εισηγητής : Αν.Δημητριάδου Πολ.Μηχ/κός

 

Θέματα Πολεοδομίας

-Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίας Οικονόμου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κολωνάκι» μεταξύ των Ο.Τ. 251-248 στη Θήβα και έγκριση του πρακτικού καθορισμού της αξίας αυτού από την ορισθείσα Εκτιμητική Επιτροπή. Εισηγητής : Αθ.Αντωνίου, αρμόδια υπ/λος Τμ.Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας Γηροκομείου ΟΧΕΚ Θήβας, στο Ο.Τ. 174α, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 71/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θήβας και ορισμός Επιτροπής για τον καθορισμό αξίας του ρυμοτομούμενου ακινήτου. (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.). Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

-Έγκριση για την απευθείας αγορά τριών ακινήτων στην οδό Σμύρνης και τριών οικοπέδων στην οδό Πλάτωνος στο Συνοικισμό Θήβας, με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Πλατείας και Παιδικής Χαράς και ορισμός εκτιμητικής επιτροπής της αξίας αυτών (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.).Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

-Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά τμήματος ιδιοκτησίας Ζωής Χριστοδούλου μεταξύ του Ο.Τ. 328 και της εκτός σχεδίου περιοχής δυτικότερα, σε συμμόρφωση της υπ’αριθ. 578/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.).Εισηγητής : Επ.Χρυσικός Δ/νστης ΥΔΟΜ – Σωτ.Κάστιζα Προϊσταμένη Τμήματος.

 

Θέματα Τμήματος Προγραμματισμού

-Αποδοχή της τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος» με Κωδικό ΟΠΣ : 5029479 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού

-Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Θηβαίων λόγω αντικειμενικής αδυναμίας της υπηρεσίας.Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού.

 

Θέματα Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

-Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα, των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής : Ιωάν.Καγιούλης, αν.Προϊστάμενος Δημοτ.Αστυνομίας

 

Θέματα Οικονομικού Τμήματος

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.218,75€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 4/11/2019 έως και 2/1/2020 (Χρηματ. Εντολή 245/2020). Εισηγητής : Περ. Σιαμπάνης, Προϊστάμενος Τμ. Προϋπολογισμού

-Αποδοχή πίστωσης ποσού 99.830,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020- α΄κατανομή» (Χρηματ. Εντολή 7564/2020). Εισηγητής :  Περ. Σιαμπάνης, Προϊστάμενος Τμ. Προϋπολογισμού

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή