Διευκρινήσεις προς τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στον Δήμο Λαμίας

Διευκρινήσεις προς όλους του Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στον Δήμο Λαμίας, εξέδωσε με ανακοίνωσή της η Εφορευτική Επιτροπή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Λαμίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Κυρίες & Κύριοι

Διευκρινήσεις προς όλους του Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στον Δήμο Λαμίας, εξέδωσε με ανακοίνωσή της η Εφορευτική Επιτροπή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Λαμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κυρίες & Κύριοι – Γονείς & Κηδεμόνες,

Είναι υποχρέωση μας και οφείλουμε όλοι μαζί οι γονείς να κουβεντιάζουμε και να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις για την λειτουργία της Ένωσης, για να συμβάλλουμε όλοι μαζί, με την στήριξη σας, στην επίτευξη του στόχου μας που είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών μας και η εξασφάλιση ποιοτικότερου και ασφαλέστερου δημόσιου σχολικού περιβάλλοντος.

Παραθέτουμε κάποιες διευκρινίσεις που αφορούν :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μίας Σχολικής Μονάδας, αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από τους κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, όπως ο νόμος ορίζει στο αρ. 53 του Ν. 1566/1985 και του Αστικού Κώδικα , ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΙΛΩΝ κ.λ.π.!!!

Στις Γενικές Συνελεύσεις, όλοι οι γονείς & κηδεμόνες, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των όποιων οικονομικών υποχρεώσεών τους, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται. Η  Διεύθυνση  του  Σχολείου  υποχρεούται να  παραδίδει  στο  Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων & κηδεμόνων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Ο χρόνος των εκλογών μπορεί να αποφασιστεί στην Γ.Σ. και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

Ηλεκτρονική Διαβίβαση Αλληλογραφίας : Κάθε σχολική μονάδα διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου. Για την εξυπηρέτηση μεταξύ των δύο (Σχολείου & Συλλόγου) κάθε Σύλλογος πρέπει να διαθέτει e-mail ( όχι το ατομικό του καθενός).Το οποίο και δηλώνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. 

Έδρα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων είναι η εκάστοτε ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ που εκπροσωπεί και όχι σε καφέ, πλατείες & αυλές.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΖΥΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΗ.

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς, (μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές).
 2. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
 3. Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
 4. Η ιδιότητα του κηδεμόνα πιστοποιείται με απόφαση δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο ( Ν. 60( Ι )/95 ) ( σε καμία περίπτωση δεν ζητά ο Σύλλογος τέτοιου είδους πιστοποιητικά!!!)
 5. Τα Όργανα του Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι στην Ένωση, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια .
 6. Για να  θεωρείται  νόμιμη  η  εκπροσώπηση  του  Συλλόγου,  θα  πρέπει,  στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον,  το  ένα  τρίτο  (1/3)  των    ανήλικων  μαθητών  (  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ) που φοιτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το μέτρο του 1/3 οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας και στην Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.7.  Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,   εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που έχει επιτευχθεί το 1/3 και οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
 7. Για τους αντιπροσώπους για την Ένωση το ψηφοδέλτιο συγκροτείται : διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μαθητών του σχολείου δια του 30 όπου βγαίνει ο αριθμός των εν δυνάμει αντιπροσώπων που μπορούν να εκλεγούν. Οι σταυροί προτίμησης μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν δυνάμει εκλεγομένων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και σε περισσότερα ψηφοδέλτια οι σταυροί προτίμησης μέχρι τον αριθμό των εν δυνάμει εκλεγομένων Βλ.Δ4/570/2/11/1998  και άρ. 11 Ν. 1566/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 51 του Ν. 4415/2016,
 8. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής  αναλογικής  οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη). Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον  αριθμό  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  που  έλαβε  κάθε  συνδυασμός  με  το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο  από  το 1/3  του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα   αδιάθετες,   κατανέμονται   μεταξύ   των   συνδυασμών   που   έχουν   το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 9. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ( πλειοψηφικό  εκλογικό  σύστημα ),όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,   στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ.  από  ένας  έως  τρεις  (1-3)  εκλεγόμενοι  –  ένας  (1)  σταυρός  προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι – δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8)   εκλεγόμενοι – τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι – τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ).

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Για την Ένταξη στην Ένωση Συλλόγων Γονέων

Τα   απαιτούμενα   έγγραφα  σύμφωνα   με   το   Ν.   2621 /98   και  όλα  τα  δικαιολογητικά νομιμοποίησης,  που  θα  πρέπει  να  καταθέσει  ο  Σύλλογος  στην   Ένωση  για  να νομιμοποιηθεί είναι:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού  Γεν.  Συνέλευσης  και  Αρχαιρεσιών  , υπογραμμένα αντίστοιχα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης παρόντων  αντιπροσώπων  στη  Γεν. Συνέλευση
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης  ψηφισάντων  αντιπροσώπων  με  την  υπογραφή ενός  εκάστου.
 4. Κατάσταση με  τα  ονόματα  και  τις  διευθύνσεις  των  μελών  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και  κατάσταση  εκλεγμένων  αντιπροσώπων  και  αναπληρωματικών  με  τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους.
 5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης  του  σχολείου  με τη δύναμη των μαθητών του σχολείου, για τη διαπίστωση του 1/3  .
 6. Ονόματα και  αριθμό  των  αντιπροσώπων  του  Σχολείου  προς την αντίστοιχη Ένωση, ( υπενθυμίζουμε ότι ,το μέτρο εκλογής εκπροσώπων   των σχολείων για την  Ένωση Γονέων  είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (30)  τριάντα μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν  στις  αρχαιρεσίες  των  συλλόγων  τους  και  αυτό  αποδεικνύεται  με  τις νομιμοποιήσεις. Σε περίπτωση υπολοίπου από δέκα πέντε  (15) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Σχολεία που οι ψηφίσαντες  εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας (π.χ νηπιαγωγεία)  και οι μαθητές είναι λιγότεροι των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.).
 7. Το δικαίωμα του εκλέγειν & εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι αιρετοί για αυτό το σκοπό αντιπρόσωποι και κανείς άλλος.
 8. Κατάθεση  αίτησης εγγραφής από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συλλόγου, εγκρίνετε μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης  και εφάπαξ καταβάλετε 30€ εγγραφή. Οι αιρετοί αντιπρόσωποι (εκλεγμένοι για τον αυτό σκοπό) αντίστοιχα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και 15€ έκαστος για κάθε έτος. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε να απευθύνεται  οποιοδήποτε ερώτημα – αίτημα δια μέσου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Διευκρινήσεις προς όλους του Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στον Δήμο Λαμίας, εξέδωσε με ανακοίνωσή της η Εφορευτική Επιτροπή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Λαμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κυρίες & Κύριοι – Γονείς & Κηδεμόνες,

Είναι υποχρέωση μας και οφείλουμε όλοι μαζί οι γονείς να κουβεντιάζουμε και να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις για την λειτουργία της Ένωσης, για να συμβάλλουμε όλοι μαζί, με την στήριξη σας, στην επίτευξη του στόχου μας που είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών μας και η εξασφάλιση ποιοτικότερου και ασφαλέστερου δημόσιου σχολικού περιβάλλοντος.

Παραθέτουμε κάποιες διευκρινίσεις που αφορούν :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μίας Σχολικής Μονάδας, αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από τους κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση, όπως ο νόμος ορίζει στο αρ. 53 του Ν. 1566/1985 και του Αστικού Κώδικα , ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΙΛΩΝ κ.λ.π.!!!

Στις Γενικές Συνελεύσεις, όλοι οι γονείς & κηδεμόνες, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των όποιων οικονομικών υποχρεώσεών τους, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται. Η  Διεύθυνση  του  Σχολείου  υποχρεούται να  παραδίδει  στο  Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων & κηδεμόνων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Ο χρόνος των εκλογών μπορεί να αποφασιστεί στην Γ.Σ. και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

Ηλεκτρονική Διαβίβαση Αλληλογραφίας : Κάθε σχολική μονάδα διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου. Για την εξυπηρέτηση μεταξύ των δύο (Σχολείου & Συλλόγου) κάθε Σύλλογος πρέπει να διαθέτει e-mail ( όχι το ατομικό του καθενός).Το οποίο και δηλώνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. 

Έδρα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων είναι η εκάστοτε ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ που εκπροσωπεί και όχι σε καφέ, πλατείες & αυλές.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΖΥΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΗ.

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς, (μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές).
 2. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
 3. Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
 4. Η ιδιότητα του κηδεμόνα πιστοποιείται με απόφαση δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο ( Ν. 60( Ι )/95 ) ( σε καμία περίπτωση δεν ζητά ο Σύλλογος τέτοιου είδους πιστοποιητικά!!!)
 5. Τα Όργανα του Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι στην Ένωση, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια .
 6. Για να  θεωρείται  νόμιμη  η  εκπροσώπηση  του  Συλλόγου,  θα  πρέπει,  στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον,  το  ένα  τρίτο  (1/3)  των    ανήλικων  μαθητών  (  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ) που φοιτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το μέτρο του 1/3 οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας και στην Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.7.  Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,   εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που έχει επιτευχθεί το 1/3 και οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.
 7. Για τους αντιπροσώπους για την Ένωση το ψηφοδέλτιο συγκροτείται : διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μαθητών του σχολείου δια του 30 όπου βγαίνει ο αριθμός των εν δυνάμει αντιπροσώπων που μπορούν να εκλεγούν. Οι σταυροί προτίμησης μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν δυνάμει εκλεγομένων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και σε περισσότερα ψηφοδέλτια οι σταυροί προτίμησης μέχρι τον αριθμό των εν δυνάμει εκλεγομένων Βλ.Δ4/570/2/11/1998  και άρ. 11 Ν. 1566/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 51 του Ν. 4415/2016,
 8. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής  αναλογικής  οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη). Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον  αριθμό  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  που  έλαβε  κάθε  συνδυασμός  με  το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο  από  το 1/3  του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα   αδιάθετες,   κατανέμονται   μεταξύ   των   συνδυασμών   που   έχουν   το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 9. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ( πλειοψηφικό  εκλογικό  σύστημα ),όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,   στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ.  από  ένας  έως  τρεις  (1-3)  εκλεγόμενοι  –  ένας  (1)  σταυρός  προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι – δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8)   εκλεγόμενοι – τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι – τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ).

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Για την Ένταξη στην Ένωση Συλλόγων Γονέων

Τα   απαιτούμενα   έγγραφα  σύμφωνα   με   το   Ν.   2621 /98   και  όλα  τα  δικαιολογητικά νομιμοποίησης,  που  θα  πρέπει  να  καταθέσει  ο  Σύλλογος  στην   Ένωση  για  να νομιμοποιηθεί είναι:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού  Γεν.  Συνέλευσης  και  Αρχαιρεσιών  , υπογραμμένα αντίστοιχα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης παρόντων  αντιπροσώπων  στη  Γεν. Συνέλευση
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης  ψηφισάντων  αντιπροσώπων  με  την  υπογραφή ενός  εκάστου.
 4. Κατάσταση με  τα  ονόματα  και  τις  διευθύνσεις  των  μελών  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και  κατάσταση  εκλεγμένων  αντιπροσώπων  και  αναπληρωματικών  με  τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους.
 5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης  του  σχολείου  με τη δύναμη των μαθητών του σχολείου, για τη διαπίστωση του 1/3  .
 6. Ονόματα και  αριθμό  των  αντιπροσώπων  του  Σχολείου  προς την αντίστοιχη Ένωση, ( υπενθυμίζουμε ότι ,το μέτρο εκλογής εκπροσώπων   των σχολείων για την  Ένωση Γονέων  είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (30)  τριάντα μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν  στις  αρχαιρεσίες  των  συλλόγων  τους  και  αυτό  αποδεικνύεται  με  τις νομιμοποιήσεις. Σε περίπτωση υπολοίπου από δέκα πέντε  (15) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Σχολεία που οι ψηφίσαντες  εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας (π.χ νηπιαγωγεία)  και οι μαθητές είναι λιγότεροι των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.).
 7. Το δικαίωμα του εκλέγειν & εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι αιρετοί για αυτό το σκοπό αντιπρόσωποι και κανείς άλλος.
 8. Κατάθεση  αίτησης εγγραφής από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συλλόγου, εγκρίνετε μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης  και εφάπαξ καταβάλετε 30€ εγγραφή. Οι αιρετοί αντιπρόσωποι (εκλεγμένοι για τον αυτό σκοπό) αντίστοιχα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και 15€ έκαστος για κάθε έτος. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε να απευθύνεται  οποιοδήποτε ερώτημα – αίτημα δια μέσου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *