Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού

Η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος. Τα θέματα που θα συζητηθούν: Θέµα 1o: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του

Η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

Θέµα 1o: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ T.K. ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ “.

Θέµα 2o: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ”.

Θέµα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕ∆ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΑΓΩΡΙΑΝΗΣ”.

Θέµα 4o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕ∆ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ”.

Θέµα 5o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου “∆ίκτυο Συγκέντρωσης και Μεταφοράς Λυµάτων ∆ήµου ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας”.

Θέµα 6o: Έγκριση 2ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου “ΚΑτΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΘΑΥΜΑΚΟΥ”.

Θέµα 7o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ν.174/2020.

Θέµα 8o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.4264/01-06-2020 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ.

Θέµα 9o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Θέµα 10o: Έγκριση σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 παράγραφος 1, όπως αυτή έχει αντικατσταθεί µε το άρθρο 117 του Ν.4674/2020.

Θέµα 11o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ”.

Θέµα 12o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ”.

Θέµα 13o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΤΑΤΣΙΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ.

Θέµα 14o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Ν.669 ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ.

Η δηµόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

Θέµα 1o: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ T.K. ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ “.

Θέµα 2o: Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ”.

Θέµα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕ∆ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΑΓΩΡΙΑΝΗΣ”.

Θέµα 4o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕ∆ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ”.

Θέµα 5o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου “∆ίκτυο Συγκέντρωσης και Μεταφοράς Λυµάτων ∆ήµου ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας”.

Θέµα 6o: Έγκριση 2ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου “ΚΑτΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΤΚ ΘΑΥΜΑΚΟΥ”.

Θέµα 7o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ν.174/2020.

Θέµα 8o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.4264/01-06-2020 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ.

Θέµα 9o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Θέµα 10o: Έγκριση σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 παράγραφος 1, όπως αυτή έχει αντικατσταθεί µε το άρθρο 117 του Ν.4674/2020.

Θέµα 11o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ”.

Θέµα 12o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ”.

Θέµα 13o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΤΑΤΣΙΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ.

Θέµα 14o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Ν.669 ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *