Δήμος Λαμιέων: Ενημέρωση, οδηγίες και πληροφορίες για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Προκειμένου να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο συρροής των ωφελούμενων της Δράσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων για ενημέρωση και υποβολή ερωτημάτων, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προκειμένου να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο συρροής των ωφελούμενων της Δράσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων για ενημέρωση και υποβολή ερωτημάτων, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει:

1) Η Υπηρεσία δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα που αναλύονται στην Δημόσια Πρόσκληση. Τυχόν απορίες και διευκρινήσεις ειδικού περιεχομένου που αφορούν το είδος του δικαιολογητικού δύνανται να υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιών των πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2, ηλεκτρονικά με σαφή παράθεση του ερωτήματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr.

Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία για σχετική επιβεβαίωση.

2) Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση και με ευθύνη του ωφελούμενου και θα αποστέλλονται εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιών των δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αυτά είναι:

– ΑΙΤΗΣΗ (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων) με

α) συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ,

β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π.),

γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ (φωτοτυπία),

δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ αν πρόκειται για νέο ή παλαιό ασφαλισμένο (φωτοτυπία),

ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης),

στ) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

ζ) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων)

η) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

θ) τίτλοι σπουδών (σύμφωνα με την ειδικότητα) καθώς και τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται, κατά περίπτωση και όπως αναφέρονται και ισχύουν στη Δημόσια Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, άδειες οδήγησης, Π.Ε.Ι., πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.)

AITΗΣΗ

3) Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία για σχετική επιβεβαίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί το ερώτημα και κατά συνέπεια δεν θα απαντηθεί.

4) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο Λαμιέων σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση όπου αυτό προβλέπεται), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5) Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών παρέχεται έως και την τελευταία ημέρα της τασσόμενης από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικής  προθεσμίας των δέκα ημερολογιακών ημερών υπό την προϋπόθεση ότι στην υποβολή της αρχικής αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει δηλώσει ότι θα το καταθέσει συμπληρωματικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.

– Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020.

– Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων (απόδειξη εμπειρίας, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 .

Πληροφορίες: Τσούμα Κωνσταντίνα 2231351027, Γραμματίκα Ειρήνη 2231351014.

Προκειμένου να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο συρροής των ωφελούμενων της Δράσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων για ενημέρωση και υποβολή ερωτημάτων, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει:

1) Η Υπηρεσία δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα που αναλύονται στην Δημόσια Πρόσκληση. Τυχόν απορίες και διευκρινήσεις ειδικού περιεχομένου που αφορούν το είδος του δικαιολογητικού δύνανται να υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιών των πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2, ηλεκτρονικά με σαφή παράθεση του ερωτήματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr.

Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία για σχετική επιβεβαίωση.

2) Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση και με ευθύνη του ωφελούμενου και θα αποστέλλονται εντός των τασσόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικών προθεσμιών των δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ypovoli@lamia-city.gr.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αυτά είναι:

– ΑΙΤΗΣΗ (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων) με

α) συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ,

β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π.),

γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ (φωτοτυπία),

δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) με βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ αν πρόκειται για νέο ή παλαιό ασφαλισμένο (φωτοτυπία),

ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης),

στ) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

ζ) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου Λαμιέων)

η) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

θ) τίτλοι σπουδών (σύμφωνα με την ειδικότητα) καθώς και τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται, κατά περίπτωση και όπως αναφέρονται και ισχύουν στη Δημόσια Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, άδειες οδήγησης, Π.Ε.Ι., πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.)

AITΗΣΗ

3) Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία για σχετική επιβεβαίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί το ερώτημα και κατά συνέπεια δεν θα απαντηθεί.

4) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο Λαμιέων σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση όπου αυτό προβλέπεται), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5) Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών παρέχεται έως και την τελευταία ημέρα της τασσόμενης από τη Δημόσια Πρόσκληση αποκλειστικής  προθεσμίας των δέκα ημερολογιακών ημερών υπό την προϋπόθεση ότι στην υποβολή της αρχικής αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει δηλώσει ότι θα το καταθέσει συμπληρωματικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που αφορούν τα γενικά και τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020) είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα (6/7/2020) πλην των τυχόν πρόσθετων προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.

– Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020.

– Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων (απόδειξη εμπειρίας, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ισχύουσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 .

Πληροφορίες: Τσούμα Κωνσταντίνα 2231351027, Γραμματίκα Ειρήνη 2231351014.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ