Φθιώτιδα: Διαδικασία υποβολής αίτησης διαγραφής οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και οδηγίες για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης

Σε συνέχεια των καταστροφικών πλημμυρών της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 από το φαινόμενο «Μεσογειακός κυκλώνας – Ιανός» στις περιοχές των Δήμων Λαμιεών και Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβη σε ρυθμίσεις που αφορούν στην επίλυση του

Σε συνέχεια των καταστροφικών πλημμυρών της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 από το φαινόμενο «Μεσογειακός κυκλώνας – Ιανός» στις περιοχές των Δήμων Λαμιεών και Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβη σε ρυθμίσεις που αφορούν στην επίλυση του ζητήματος της διαγραφής των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν, αλλά και στη διευθέτηση της διαδικασίας αντικατάστασης των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν.

Ειδικότερα, κάτοχοι οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας έως την 17η Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία να προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις πλημμυρόπληκτες περιοχές ή να πιστοποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών.

Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής, με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύτηκε το όχημά του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Φθιώτιδας γίνεται γνωστό ότι, το σχετικό αίτημα διαγραφής δύναται να υποβληθεί και από συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή από τους κληρονόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς για τα κληρονομηθέντα οχήματα.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 1.500 ευρώ.  Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση που βρεθεί το όχημα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθεί στη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.  Συγκεκριμένα, πολίτες των οποίων οι άδειες οδήγησης καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αντικατάστασης αυτών στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση από την υποχρέωση κατάθεσης παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, αποδεικτικού του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και αποδεικτικού του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο, η σχετική αίτηση, πλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται να συνοδεύεται από «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης» σε Αστυνομικό Τμήμα, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως την 31 Οκτωβρίου 2020.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, για την υποβολή των προαναφερόμενων αιτήσεων μπορούν να προσέρχονται στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (Τέρμα Παπαποστόλου- Έναντι Αγίου Φανουρίου, Λαμία) από Δευτέρα έως Πέμπτη και από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις ίδιες ώρες, στα τηλέφωνα: 2231354330 – 3, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας – Παράδοσης πινακίδων, 2231354335, 2231354329, 2231354232 Τμήμα Αδειών Οδήγησης).

Σε συνέχεια των καταστροφικών πλημμυρών της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 από το φαινόμενο «Μεσογειακός κυκλώνας – Ιανός» στις περιοχές των Δήμων Λαμιεών και Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προέβη σε ρυθμίσεις που αφορούν στην επίλυση του ζητήματος της διαγραφής των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν, αλλά και στη διευθέτηση της διαδικασίας αντικατάστασης των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν.

Ειδικότερα, κάτοχοι οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας έως την 17η Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία να προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις πλημμυρόπληκτες περιοχές ή να πιστοποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών.

Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής, με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύτηκε το όχημά του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Φθιώτιδας γίνεται γνωστό ότι, το σχετικό αίτημα διαγραφής δύναται να υποβληθεί και από συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή από τους κληρονόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς για τα κληρονομηθέντα οχήματα.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 1.500 ευρώ.  Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση που βρεθεί το όχημα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθεί στη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.  Συγκεκριμένα, πολίτες των οποίων οι άδειες οδήγησης καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αντικατάστασης αυτών στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση από την υποχρέωση κατάθεσης παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, αποδεικτικού του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και αποδεικτικού του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο, η σχετική αίτηση, πλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται να συνοδεύεται από «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης» σε Αστυνομικό Τμήμα, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως την 31 Οκτωβρίου 2020.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, για την υποβολή των προαναφερόμενων αιτήσεων μπορούν να προσέρχονται στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (Τέρμα Παπαποστόλου- Έναντι Αγίου Φανουρίου, Λαμία) από Δευτέρα έως Πέμπτη και από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις ίδιες ώρες, στα τηλέφωνα: 2231354330 – 3, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας – Παράδοσης πινακίδων, 2231354335, 2231354329, 2231354232 Τμήμα Αδειών Οδήγησης).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *