Δήμος Λαμιέων: Συνεδρίαση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο : https:// gnosis – conf.whereby.com/oikonomiki-epitropi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Δήμος Λαμιέων προσκαλεί σε συνεδρίαση για θέματα της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δήμου:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03- 2020] και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.10604/18-2-2021 τεύχος Β’ (τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 ΚΥΑ).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ. 5/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 5ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 6ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 7ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα 8ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 9ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της αριθ. 42/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης 1ου πρακτικού ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 11ο: Oρισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

Θέμα 12ο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 1 κ.μ), προϋπολογισμού 108.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» προϋπ: 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφώνΚατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο : https:// gnosis –
conf.whereby.com/oikonomiki-epitropi

Ο Δήμος Λαμιέων προσκαλεί σε συνεδρίαση για θέματα της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δήμου:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03- 2020] και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.10604/18-2-2021 τεύχος Β’ (τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 ΚΥΑ).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ. 5/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου.

Θέμα 5ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 6ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 7ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα 8ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

Θέμα 9ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου
δικηγόρου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της αριθ. 42/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης 1ου πρακτικού ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα 11ο: Oρισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

Θέμα 12ο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 1 κ.μ), προϋπολογισμού 108.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Θέμα 13ο: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» προϋπ: 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφώνΚατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο : https:// gnosis –
conf.whereby.com/oikonomiki-epitropi

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ