Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των 6 Ομοσπονδιών έως τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αποφασίστηκε η συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το διάστημα από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της ανακοίνωσης από 23 Νοεμβρίου 2020 Εξώδικου, με το οποίο προκήρυξαν Απεργία-Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8-12-2020, Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και όχι τον Υπουργό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στις 3-2-2021, τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με αντιπροσωπείες κομμάτων κ.λπ.) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφάσισαν τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το διάστημα από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, όπως δίνει το δικαίωμα από 23 Νοεμβρίου 2020 κοινό τους Εξώδικο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής των 6 Ομοσπονδιών έως τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 Η ψήφιση των Ν.4674/2020, Ν.4735/2020 και Ν.4759/2020, το προς κατάθεση Νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κ.λπ.), η προώθηση κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία απαξιώνονται Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την Ιδιωτική Εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία, και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων. “Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23- 11-2020 έως και 26-2-2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221, παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές Διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση. Από την Απεργία-Αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) καθώς και της αντιμετώπισης-αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και νεολαίας αυτής της περιόδου. Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίησή τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
  • Θεσμική και Οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  • Κατάργηση των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της ανακοίνωσης από 23 Νοεμβρίου 2020 Εξώδικου, με το οποίο προκήρυξαν Απεργία-Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8-12-2020, Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και όχι τον Υπουργό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στις 3-2-2021, τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με αντιπροσωπείες κομμάτων κ.λπ.) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφάσισαν τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το διάστημα από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, όπως δίνει το δικαίωμα από 23 Νοεμβρίου 2020 κοινό τους Εξώδικο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής των 6 Ομοσπονδιών έως τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 Η ψήφιση των Ν.4674/2020, Ν.4735/2020 και Ν.4759/2020, το προς κατάθεση Νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κ.λπ.), η προώθηση κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία απαξιώνονται Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την Ιδιωτική Εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία, και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων. “Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23- 11-2020 έως και 26-2-2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221, παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές Διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση. Από την Απεργία-Αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) καθώς και της αντιμετώπισης-αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και νεολαίας αυτής της περιόδου. Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίησή τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
  • Θεσμική και Οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  • Κατάργηση των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *