Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων στις 10 Μαρτίου

Θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  10-3-2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   κατ΄εφαρμογήν:

α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010),

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και

δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»  

ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»  όπου:   α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

στ) Την παρ 3 της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ( 21η , 22η ,23η  24η /2020).

Ι   ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (Η υπ αριθμ. 2/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Ε)
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Τροποποίηση της 463/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής (Η υπ αριθμ. 46/2021 Απόφαση Ο.Ε)
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο  δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου(Άσκηση ένδικων μέσων  ενώπιον ΣτΕ  κατά της αριθμ. 232283/ 7.12.2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση « Μεγάλη Λούτσα » του Δήμου Λεβαδέων
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) , κας Δέσποινας Σπανούδη εκπροσώπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς κατόπιν παραίτησής της.
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙ   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2021
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Εγκριση Σχεδίου για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2021 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  10-3-2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   κατ΄εφαρμογήν:

α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010),

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και

δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»  

ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»  όπου:   α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

στ) Την παρ 3 της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ( 21η , 22η ,23η  24η /2020).

Ι   ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (Η υπ αριθμ. 2/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Ε)
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Τροποποίηση της 463/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής (Η υπ αριθμ. 46/2021 Απόφαση Ο.Ε)
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο  δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου(Άσκηση ένδικων μέσων  ενώπιον ΣτΕ  κατά της αριθμ. 232283/ 7.12.2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση « Μεγάλη Λούτσα » του Δήμου Λεβαδέων
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων  κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
 • Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) , κας Δέσποινας Σπανούδη εκπροσώπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς κατόπιν παραίτησής της.
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙ   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2021
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Εγκριση Σχεδίου για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2021 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 • Εισηγητής : Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης .Δ.Ταγκαλέγκας
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *