Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης δημοτικού σημβουλίου Ερέτριας

Μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 31 Μαρτίου

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),
δ) της με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17698/19.03.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 107Β’/20.03.2021), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/Β’/22.03.2021).
ε) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ.4600/16.03.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: 67B046ΜΤΛ6-156),

καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Τετάρτη 31.03.2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οχήματος στο Ν.Π.Δ.Δ. «O Δαφνηφόρος Απόλλων».
2. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και καταπτώσεων οδικού δικτύου Δήμου Ερέτριας».
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εργασιών Γ’ φάσης κατασκευής του έργου : «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού “Γυμνό”».
5. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο και τη διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ λεκτικών και γραφικών ορίων οικισμών Δήμου Ερέτριας.
6. Συμπλήρωση της με αριθ. 34/2020 απόφασης Δ.Σ. Ερέτριας ως προς τον καθορισμό χώρων των οποίων η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, προς τρίτους, θα γίνει με πλειοδοτική δημοπρασία.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στη Δ.Κ. Αμαρύνθου.
8. Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών α) λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου, β) λόγω λάθους καταχώρησης, γ) λόγω έλλειψης παραστατικών νομιμότητας δαπάνης, δ) μισθοδοτικών καταστάσεων.
10. Έγκριση έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
11. Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και της ΕΤΑΔ που αφορά στην αξιοποίηση του ακινήτου «Πεζονήσι».

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),
δ) της με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17698/19.03.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 107Β’/20.03.2021), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/Β’/22.03.2021).
ε) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ.4600/16.03.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: 67B046ΜΤΛ6-156),

καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Τετάρτη 31.03.2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οχήματος στο Ν.Π.Δ.Δ. «O Δαφνηφόρος Απόλλων».
2. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και καταπτώσεων οδικού δικτύου Δήμου Ερέτριας».
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εργασιών Γ’ φάσης κατασκευής του έργου : «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού “Γυμνό”».
5. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο και τη διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ λεκτικών και γραφικών ορίων οικισμών Δήμου Ερέτριας.
6. Συμπλήρωση της με αριθ. 34/2020 απόφασης Δ.Σ. Ερέτριας ως προς τον καθορισμό χώρων των οποίων η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, προς τρίτους, θα γίνει με πλειοδοτική δημοπρασία.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στη Δ.Κ. Αμαρύνθου.
8. Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών α) λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου, β) λόγω λάθους καταχώρησης, γ) λόγω έλλειψης παραστατικών νομιμότητας δαπάνης, δ) μισθοδοτικών καταστάσεων.
10. Έγκριση έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
11. Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και της ΕΤΑΔ που αφορά στην αξιοποίηση του ακινήτου «Πεζονήσι».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *