13 νέα έργα στον Δήμο Αγράφων

Συνολικού Προϋπολογισμού 1.294.889 ευρώ - Ξεκινούν σύντομα οι διαγωνισμοί

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σε εργοτάξιο πρόκειται να μετατραπεί ο Δήμος Αγράφων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν δεκατρείς (13) διαγωνισμοί για έργα με τα περισσότερα από αυτά να αφορούν βελτιώσεις υποδομών, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, αλλά και την κατασκευή γηπέδου στη Φραγκίστα.

Ο Δήμος ξεκινά τα έργα αυτά με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του Δήμου, αλλά και την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα των δημοτών και των επισκεπτών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, εξαλείφοντας την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Κύριο κριτήριο για την ανάθεση των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η επιλογή των Αναδόχων, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κάθε έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτικότερα, κάποια από τα έργα και τα αντικείμενα αυτών έχουν ως εξής:

1. «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.300 μ. Στόχος της εργολαβίας αυτής είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και επικινδυνότητα.

2.«Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24% ).Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τσιμεντόστρωσης σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.200 μ. περίπου. Οι δρόμοι που θα τσιμεντοστρωθούν είναι: 1.Τμήμα εντός οικισμού στο Βασιλέσι στην περιοχή Καπελέϊκα.2.Τμήμα δημοτικής οδού από Κυπαρίσσι προς Άνω Μαχαλά συνολικού. 3.Τμήμα δημοτικής οδού Κέδρα-Σάτο. 4.Τμήμα εντός οικισμού Βασιλεσίου προς Νεκροταφείο.

3. «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση αγροτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.100 μ. περίπου. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες τσιμεντόστρωσης και κατασκευής σωληνωτών σε τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.100,00 μέτρων περίπου. Οι δρόμοι που θα βελτιωθούν είναι: 1.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος προς Καρούλες, 2.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος προς Κοτρόνες, 3.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Νεοχώρι προς Αρμακάδες, 4.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Φτερόλακα-Καρακάσι, 5.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Καρακάσι-Κουφαλόρεμα, 6.Τμήμα  αγροτικής οδού από Νεκροταφείο Τριποτάμου προς Ιχθυοτροφείο (συνδετήριος δρόμος)7.Τμήμααγροτικήςοδού από Παλαιοκατούνα προς Κάμπο (σημείο σταύλος Καραγιάννη Γιώργου όπου λιμνάζουν ύδατα).

4. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης» εκτιμώμενης αξίας  64.516,13 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες  ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου εντός των οικισμών Κερασοχωρίου και Κρέντης σε μήκος 1.200 μ. περίπου. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν είναι: 1.Τμήμα εντός οικισμού Κρέντης (προς οικίες Βούρτσα Δημήτρη, Αθανάσιου Ντάλλα, Λάππα Χρήστου του Παναγιώτη, Αριστείδη Λάππα, Κουτσούμπα Κωνσταντίνου, Πανοραίας Μάκκα, Βασίλειο Βούρτσα, Βαγγέλη Βούρτσα και Ντάλλα Ιωάννη, Πλατύ Παύλου, Θεοδώρας Μάκκα, Βαγγέλη και Βασίλη Βούρτσα, Ηλία Σούλιο και Κώστα Λάππα, Ιωάννη Βούρτσα και Θεοφάνη Λάππα, από μελισσοκομικό μέχρι Σταύρο Μάκκα και έμπροσθεν εισόδου προς νεκροταφείο).2.Τμήμα εντός οικισμού Κερασοχωρίου (προς οικία Λεπενιώτη και Πλατκώνη, είσοδος νεκροταφείου).

5. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας  88.709,68 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Ραπτοπούλου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου.Οι εργασίες αφορούν:1.Κατασκευή τριών σωληνωτών οχετών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων στην δημοτική οδό Ιτέα-Τσερνόκα.2.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης  προς οικία Ξυραφάκης Σοφίας, προς οικία Στασινού Βασιλείου, στον Περιφερειακό δρόμο πάνω από την πλατεία Ραπτοπούλου και προς οικία Πιπέρα εντός του οικισμού Ραπτοπούλου 3. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Χουσιάδα Άγγελου(Συγκέρι) και προς οικίες Μαλανδρίνου Παναγιώτη και Τσιριμώκου Κωνσταντίνου εντός του οικισμού Κάτω Ραπτοπούλου. 4. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς την περιοχή Κοτρονέϊκα και προς οικία Ντόσκα εντός του οικισμού Ιτέας.

6 «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας  72.580,64 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%).  Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Νέου Αργυρίου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Οι εργασίες αφορούν :1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πίσω από την οικία του Κολοκούρα Θωμά εντός του οικισμού Δαφνούλας για την αποκατάσταση της αντιστήριξης του πρανούς καθώς τα όμβρια ύδατα έχουν διαβρώσει το υπάρχον πρανές. 2.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του οικισμού Δαφνούλας για την διαπλάτυνση της στροφής.3.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Καραβίδα Βασίλης και προς οικία Μόκα Παναγιώτη εντός του οικισμού Δαφνούλας. 4.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς στάνη Μόκα. 5.Εργασίεςασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας εντός του οικισμού Νέου Αργυρίου. 6.Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας εντός του οικισμού Δαφνούλας.

Σε εργοτάξιο πρόκειται να μετατραπεί ο Δήμος Αγράφων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν δεκατρείς (13) διαγωνισμοί για έργα με τα περισσότερα από αυτά να αφορούν βελτιώσεις υποδομών, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, αλλά και την κατασκευή γηπέδου στη Φραγκίστα.

Ο Δήμος ξεκινά τα έργα αυτά με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του Δήμου, αλλά και την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα των δημοτών και των επισκεπτών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, εξαλείφοντας την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου. Κύριο κριτήριο για την ανάθεση των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η επιλογή των Αναδόχων, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του κάθε έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτικότερα, κάποια από τα έργα και τα αντικείμενα αυτών έχουν ως εξής:

1. «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.300 μ. Στόχος της εργολαβίας αυτής είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και επικινδυνότητα.

2.«Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24% ).Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τσιμεντόστρωσης σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.200 μ. περίπου. Οι δρόμοι που θα τσιμεντοστρωθούν είναι: 1.Τμήμα εντός οικισμού στο Βασιλέσι στην περιοχή Καπελέϊκα.2.Τμήμα δημοτικής οδού από Κυπαρίσσι προς Άνω Μαχαλά συνολικού. 3.Τμήμα δημοτικής οδού Κέδρα-Σάτο. 4.Τμήμα εντός οικισμού Βασιλεσίου προς Νεκροταφείο.

3. «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση αγροτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.100 μ. περίπου. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες τσιμεντόστρωσης και κατασκευής σωληνωτών σε τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε μήκος 1.100,00 μέτρων περίπου. Οι δρόμοι που θα βελτιωθούν είναι: 1.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος προς Καρούλες, 2.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος προς Κοτρόνες, 3.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Νεοχώρι προς Αρμακάδες, 4.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Φτερόλακα-Καρακάσι, 5.Τμήμα αγροτικού οδικού δικτύου Καρακάσι-Κουφαλόρεμα, 6.Τμήμα  αγροτικής οδού από Νεκροταφείο Τριποτάμου προς Ιχθυοτροφείο (συνδετήριος δρόμος)7.Τμήμααγροτικήςοδού από Παλαιοκατούνα προς Κάμπο (σημείο σταύλος Καραγιάννη Γιώργου όπου λιμνάζουν ύδατα).

4. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης» εκτιμώμενης αξίας  64.516,13 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες  ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου εντός των οικισμών Κερασοχωρίου και Κρέντης σε μήκος 1.200 μ. περίπου. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν είναι: 1.Τμήμα εντός οικισμού Κρέντης (προς οικίες Βούρτσα Δημήτρη, Αθανάσιου Ντάλλα, Λάππα Χρήστου του Παναγιώτη, Αριστείδη Λάππα, Κουτσούμπα Κωνσταντίνου, Πανοραίας Μάκκα, Βασίλειο Βούρτσα, Βαγγέλη Βούρτσα και Ντάλλα Ιωάννη, Πλατύ Παύλου, Θεοδώρας Μάκκα, Βαγγέλη και Βασίλη Βούρτσα, Ηλία Σούλιο και Κώστα Λάππα, Ιωάννη Βούρτσα και Θεοφάνη Λάππα, από μελισσοκομικό μέχρι Σταύρο Μάκκα και έμπροσθεν εισόδου προς νεκροταφείο).2.Τμήμα εντός οικισμού Κερασοχωρίου (προς οικία Λεπενιώτη και Πλατκώνη, είσοδος νεκροταφείου).

5. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας  88.709,68 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Ραπτοπούλου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου.Οι εργασίες αφορούν:1.Κατασκευή τριών σωληνωτών οχετών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων στην δημοτική οδό Ιτέα-Τσερνόκα.2.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης  προς οικία Ξυραφάκης Σοφίας, προς οικία Στασινού Βασιλείου, στον Περιφερειακό δρόμο πάνω από την πλατεία Ραπτοπούλου και προς οικία Πιπέρα εντός του οικισμού Ραπτοπούλου 3. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Χουσιάδα Άγγελου(Συγκέρι) και προς οικίες Μαλανδρίνου Παναγιώτη και Τσιριμώκου Κωνσταντίνου εντός του οικισμού Κάτω Ραπτοπούλου. 4. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς την περιοχή Κοτρονέϊκα και προς οικία Ντόσκα εντός του οικισμού Ιτέας.

6 «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας  72.580,64 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%).  Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Νέου Αργυρίου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Οι εργασίες αφορούν :1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πίσω από την οικία του Κολοκούρα Θωμά εντός του οικισμού Δαφνούλας για την αποκατάσταση της αντιστήριξης του πρανούς καθώς τα όμβρια ύδατα έχουν διαβρώσει το υπάρχον πρανές. 2.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του οικισμού Δαφνούλας για την διαπλάτυνση της στροφής.3.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Καραβίδα Βασίλης και προς οικία Μόκα Παναγιώτη εντός του οικισμού Δαφνούλας. 4.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς στάνη Μόκα. 5.Εργασίεςασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας εντός του οικισμού Νέου Αργυρίου. 6.Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας εντός του οικισμού Δαφνούλας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ