Έρχεται η πολυπόθητη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών;

Σε δημόσια διαβούλευση από τις 12 Ιουνίου το Σχέδιο Νόμου – Μιλούν γι’ αυτό Δήμαρχοι της Στερεάς

21 Ιουνίου 2021

του/της Newsroom

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 12 Ιουνίου το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.), με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή, και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

Διαβάστε στα «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ» τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου, αλλά και τι λένε γι’ αυτό οι Δήμαρχοι Ιστιαίας – Αιδηψού, Καμένων Βούρλων και Δομοκού, Γιάννης Κοντζιάς, Γιάννης Συκιώτης και Μπάμπης Λιόλιος αντίστοιχα.

Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ιδρύονται Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων, το Υπουργείο εισάγει τρεις αλληλένδετες οργανωτικές δομές: α) τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, και γ) το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Τι είναι οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο, τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού, τον βαθμό επάρκειας σε τουριστικές υποδομές, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.

Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού. Αυτός, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, μπορεί να εκδώσει απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι αρμοδιότητές τους

Οι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εσωτερικών, δύνεται η δυνατότητα να συστήνονται μονομετοχικοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε Περιφέρειες και Δήμους με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, με εισφορά από αυτούς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές,

β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό,

γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής,

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο.

Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Έκθεση

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς την Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το όραμά του, την αναπτυξιακή στρατηγική του με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, με σκοπό την αποσυμφόρηση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και να προτείνει παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του Προορισμού και τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και τις καλές πρακτικές συναφών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προορισμών Αριστείας για τον Βιώσιμο Τουρισμό (EDEN).

Παράλληλα, οφείλουν να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ανά δύο έτη, έκθεση με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού και την αναπτυξιακή στρατηγική του.

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και αρμοδιότητα

Κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να συστήσει τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να διασυνδεθεί με τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο που ήδη έχει συσταθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α. Η σύστασή του είναι υποχρεωτική στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο δύναται να ενταχθεί στο Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (International Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία.

Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται ιδίως σε τρεις πυλώνες: α) οικονομία, β) κοινωνία και γ) περιβάλλον.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός της είναι η διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, ως μέρους της περιουσίας του Eλληνικού Δημοσίου. Για την επίτευξη του σκοπού της, προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Σύσταση – επωνυμία – σκοπός – λειτουργία – διάρκεια

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.). Η Ι.Π.Ε. έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή, και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων. Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4602/2019 (Α’ 45) περί αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από την Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η Ι.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Εποπτεία της Ι.Π.Ε. ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού. Η διάρκειά της Ι.Π.Ε. είναι πενήντα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.

Μεταβίβαση και διαδοχή στην Ι.Π.Ε.

Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδικό σήμα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, που αφορούν ή έχουν ως αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έκδοση της απόφασης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. Στο διάστημα αυτό οι φορείς των ανωτέρω δικαιωμάτων οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση σ’ αυτούς του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, οι υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται αυτοδικαίως, οι συμβάσεις παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που τους είχαν παραχωρηθεί περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε. Για την αυτοδίκαιη αυτή περιέλευση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.

Μετοχικό κεφάλαιο και Διοικητικό Συμβούλιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Π.Ε. ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 80% από το ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Π.Ε. είναι επταμελές και ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών για θητεία τριών ετών, που δύναται να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ή σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή σε δραστηριότητες του τουριστικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Στην Ι.Π.Ε. συνιστάται Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) που αποτελείται από πέντε μέλη. Τα μέλη του Σ.Ε. ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε., για θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, και είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Το Σ.Ε. έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έσοδα

Τα έσοδα της Ι.Π.Ε. αποτελούνται από:

α) το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σ’ αυτή,

β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της,

γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της και

δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Η Ι.Π.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην αυτών που αφορούν την απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, κληρονομιάς και από τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ.

Το τίμημα που εισπράττει η Ι.Π.Ε. από την αξιοποίηση και παραχώρηση των περιουσιακών της στοιχείων και οι κάθε είδους αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων ιαματικών πόρων και των εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών εγκαταστάσεων σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες της Ι.Π.Ε. για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένου στα έξοδα και του ποσού που αποδίδεται στον οικείο δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή τη δημόσια επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, κατανέμονται στους μετόχους της με βάση το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Πολλά είναι ίσως αυτά που θα αλλάξουν από το στάδιο της διαβούλευσης μέχρι την ψήφιση. Στο αρχικό στάδιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μάς μίλησαν οι Δήμαρχοι Ιστιαίας – Αιδηψού, Καμένων Βούρλων και Δομοκού, στις επικράτειες των οποίων υπάρχουν ιαματικές πηγές.

Με το Σχέδιο Νόμου ο Δήμος θα κληθεί να ιδρύσει Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Για το αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο ένας Δήμος απάντησε ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, Γιάννης Κοντζιάς. «Δεν είναι όλες οι λουτροπόλεις το ίδιο, ούτε οι Δήμοι που έχουν στην επικράτειά τους ιαματικές πηγές. Η λουτροθεραπεία και οι ιαματικές πηγές αποτελούν για τον Δήμο μας πολύ ισχυρό πυλώνα της οικονομίας. Τα λουτρά της Αιδηψού μπορούν να φιλοξενήσουν 25.000 ανθρώπους. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος. Εμείς έχουμε πηγές που ανήκουν σε ιδιώτες και πηγές που ανήκουν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, καμία δεν ανήκει στον Δήμο. Η διαχείριση μέχρι τώρα των πηγών απ’ την ΕΤΑΔ οδηγεί σε υποβάθμιση του προϊόντος και τελικά στην καταστροφή. Αν δηλαδή δεν υπήρχαν οι ιδιώτες, θα είχε διαλυθεί η λουτρόπολη! Άρα η ίδρυση μιας εταιρείας που σαν στόχο έχει μόνο τον ιαματικό τουρισμό, με κεντρικό συντονισμό, πιστεύω πως θα έχει θετικό πρόσημο», επισήμανε ο κ. Κοντζιάς.

Στον Δομοκό υπάρχουν δύο πηγές. Η μία είναι στη Μακρυράχη και λειτουργεί με διαδημοτική επιχείρηση Λουτρών Δρανίστας – Καΐτσας και η άλλη είναι στην Εκκάρα. Ο Δήμαρχος Δομοκού, Μπάμπης Λιόλιος, απάντησε στο αν ικανοποιεί το γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. μόνο μέσω της ΚΕΔΕ. «Δεν μας ικανοποιεί ούτε αυτή η συμμετοχή μέσω της ΚΕΔΕ, που προφανώς αυξάνει την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ούτε ότι τελικά το ποσοστό αυτό θα είναι 20% και το 80% θα είναι ιδιώτες. Μακάρι να βρίσκονταν οι ιδιώτες που θα επένδυαν κεφάλαια για να αξιοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις και να άφηναν και το αντίστοιχο έσοδο στους Δήμους. Όμως σαν πλάνο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για είναι αληθινό. Νομίζω πως θα πετύχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να εγκαταλειφθούν τελικά οι εγκαταστάσεις πιθανώς από κακούς αναδόχους που θα αναλάβουν τη λειτουργία τους», σημείωσε ο κ. Λιόλιος.

Για το αν θα επέλθει τελικά η πολυπόθητη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Γιάννης Συκιώτης, τόνισε: «Μακάρι! Το ευχόμαστε και το ξέρετε! Το να γίνει η αξιοποίηση και επένδυση είναι το αυτονόητο, καθώς έχουμε τον πλούτο αναξιοποίητο τόσα χρόνια. Εμείς έχουμε πάρει και σχετική απόφαση για την αξιοποίησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Απρίλιο, που στηρίζεται στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και της ιαματικής ιατρικής».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαΐου 2024