Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα

Για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο », διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ  (8) ώρες την ημέρα), εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες, φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:

 1. Προσωρινής απασχόλησης
 2. Τα νυχτερινά κέντρα
 3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχω στο  «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εργοδότης;

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ως εργοδότες θα πρέπει:

 • να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • να διαθέτετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 • να φροντίζετε για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
 • να φροντίζετε για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

Β. Θέλω να συμμετέχω στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας». Τι πρέπει να κάνω;

ΒΗΜΑ 1

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Στην περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνεται ότι επιθυμείτε να του διαθέσετε θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτή η «δεσμευμένη» θέση αναγγέλλεται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μαθητευόμενο.

ΒΗΜΑ 2

Τοποθέτηση Μαθητευόμενων

Αφού ενημερωθείτε από το ΕΠΑ.Λ. για την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δέχεστε στο χώρο εργασίας τον μαθητευόμενο με τον οποίο υπογράφετε «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Λ.

ΒΗΜΑ 3 Καταχώριση Εργάνη

Καταχωρείτε την έναρξη της Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας»,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση μου;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 27,59 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από  την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες  καταβάλλει μηνιαίως και ανέρχονται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 5,14€ + 0,45€ για 156 ημέρες. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€).

Δ. Ποια είναι η ασφάλιση των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας»;

Οι μαθητευόμενοι του προγράμματος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Για τα θέματα ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»  ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

 

Ε. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» ανά εργοδότη;

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα  «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται στον επόμενο Πίνακα 1:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)
Ατομική Επιχείρηση1
1  έως  51
6  έως  102
11  έως  142
 15  έως  203
21  έως  264
27  έως  325
 33  έως  386
39  έως  447
 45  έως  508
 51  έως  559
 56  έως  6110
Σημειώνεται ότι:

Α) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Β) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα ανά υποκατάστημα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

 

ΣΤ. Για ποιες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» την περίοδο 2021-2022;

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-22 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  Η διαθεσιμότητα των ειδικοτήτων εξαρτάται από το αν αυτές οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. κάθε περιοχής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεστε είναι διαθέσιμη μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με  τους Συντονιστές Π.Δ.Ε για τη Μαθητεία της Περιφέρειας σας :

1.       Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών16.  Τεχνικός Οχημάτων
2.       Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής17.  Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
3.       Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου18.  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
4.       Τεχνικός ζυθοποιίας19.  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
5.       Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων20.  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
6.       Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών21. Βοηθός Νοσηλευτή
7.       Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)22. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
8.       Γραφικών Τεχνών23.  Βοηθός Φαρμακείου
9.       Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης24.  Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
10.   Αργυροχρυσοχοΐας25.  Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
11.   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος26. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
12.   Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών27. Αισθητικής Τέχνης
13.   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων28.  Κομμωτικής Τέχνης
14.   Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού
15.   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Ζ. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας»;

 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  (για φορείς της Αττικής ή φορείς με μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια)
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Για θέματα υλοποίησης) Τμήμα B’ Οργάνωσης & Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους –  Τάξη Μαθητείας  τηλ. 210-3442478,     210 –  3442275 (mathiteia_deek@minedu.gov.gr“>mathiteia_deek@minedu.gov.gr)

(Για θέματα διάθεσης θέσεων) Τμήμα B’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας τηλ. 210-3442323 – 210-3442926 (dpd-vetlabor@minedu.gov.gr“>dpd-vetlabor@minedu.gov.gr)

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ2531083516pdeamthr@sch.gr
 
ΑΤΤΙΚΗΣ2106464193mail@attik.pde.sch.gr
 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2251048167mail@vaigaiou.pde.sch.gr
 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2610362429pdede@sch.gr
 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2461021161mail@dmaked.pde.sch.gr
 
ΗΠΕΙΡΟΥ2651083980mail@ipeir.pde.sch.gr
 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2410539214mail@thess.pde.sch.gr
 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2661082194(116)mail@ionion.pde.sch.gr
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2310889936mathiteia@sch.gr
 
ΚΡΗΤΗΣ2810347295mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr
 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241364853mail@naigaiou.pde.sch.gr
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2710230237mail@pdepelop.gr
 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2231066152mail@stellad.pde.sch.gr

 

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο », διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ  (8) ώρες την ημέρα), εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες, φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:

 1. Προσωρινής απασχόλησης
 2. Τα νυχτερινά κέντρα
 3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχω στο  «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εργοδότης;

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ως εργοδότες θα πρέπει:

 • να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • να διαθέτετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 • να φροντίζετε για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
 • να φροντίζετε για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

Β. Θέλω να συμμετέχω στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας». Τι πρέπει να κάνω;

ΒΗΜΑ 1

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Στην περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνεται ότι επιθυμείτε να του διαθέσετε θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτή η «δεσμευμένη» θέση αναγγέλλεται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μαθητευόμενο.

ΒΗΜΑ 2

Τοποθέτηση Μαθητευόμενων

Αφού ενημερωθείτε από το ΕΠΑ.Λ. για την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δέχεστε στο χώρο εργασίας τον μαθητευόμενο με τον οποίο υπογράφετε «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Λ.

ΒΗΜΑ 3 Καταχώριση Εργάνη

Καταχωρείτε την έναρξη της Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας»,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση μου;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 27,59 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από  την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες  καταβάλλει μηνιαίως και ανέρχονται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 5,14€ + 0,45€ για 156 ημέρες. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€).

Δ. Ποια είναι η ασφάλιση των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας»;

Οι μαθητευόμενοι του προγράμματος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Για τα θέματα ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»  ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

 

Ε. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» ανά εργοδότη;

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα  «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται στον επόμενο Πίνακα 1:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)
Ατομική Επιχείρηση1
1  έως  51
6  έως  102
11  έως  142
 15  έως  203
21  έως  264
27  έως  325
 33  έως  386
39  έως  447
 45  έως  508
 51  έως  559
 56  έως  6110
Σημειώνεται ότι:

Α) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Β) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα ανά υποκατάστημα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

 

ΣΤ. Για ποιες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» την περίοδο 2021-2022;

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-22 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  Η διαθεσιμότητα των ειδικοτήτων εξαρτάται από το αν αυτές οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. κάθε περιοχής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεστε είναι διαθέσιμη μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με  τους Συντονιστές Π.Δ.Ε για τη Μαθητεία της Περιφέρειας σας :

1.       Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών16.  Τεχνικός Οχημάτων
2.       Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής17.  Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
3.       Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου18.  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
4.       Τεχνικός ζυθοποιίας19.  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
5.       Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων20.  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
6.       Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών21. Βοηθός Νοσηλευτή
7.       Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)22. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
8.       Γραφικών Τεχνών23.  Βοηθός Φαρμακείου
9.       Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης24.  Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
10.   Αργυροχρυσοχοΐας25.  Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
11.   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος26. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
12.   Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών27. Αισθητικής Τέχνης
13.   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων28.  Κομμωτικής Τέχνης
14.   Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού
15.   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Ζ. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας»;

 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  (για φορείς της Αττικής ή φορείς με μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια)
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Για θέματα υλοποίησης) Τμήμα B’ Οργάνωσης & Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους –  Τάξη Μαθητείας  τηλ. 210-3442478,     210 –  3442275 (mathiteia_deek@minedu.gov.gr“>mathiteia_deek@minedu.gov.gr)

(Για θέματα διάθεσης θέσεων) Τμήμα B’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας τηλ. 210-3442323 – 210-3442926 (dpd-vetlabor@minedu.gov.gr“>dpd-vetlabor@minedu.gov.gr)

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ2531083516pdeamthr@sch.gr
 
ΑΤΤΙΚΗΣ2106464193mail@attik.pde.sch.gr
 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2251048167mail@vaigaiou.pde.sch.gr
 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2610362429pdede@sch.gr
 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2461021161mail@dmaked.pde.sch.gr
 
ΗΠΕΙΡΟΥ2651083980mail@ipeir.pde.sch.gr
 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2410539214mail@thess.pde.sch.gr
 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2661082194(116)mail@ionion.pde.sch.gr
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2310889936mathiteia@sch.gr
 
ΚΡΗΤΗΣ2810347295mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr
 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241364853mail@naigaiou.pde.sch.gr
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2710230237mail@pdepelop.gr
 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2231066152mail@stellad.pde.sch.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ