Ενίσχυση παραγωγών για τις απώλειες εξαιτίας των μέτρων αναστολής

Η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση, δεν εκχωρείται σε τρίτους και για την καταβολή της, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σο Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Tροφίμων, καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – χρηματοδότησης με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Δικαιούχοι ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο σύνολο τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής :

 1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019
 3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων : Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε, Ο.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.
 4. Τηρούν απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019.
 7. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις.
 8. Δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.
 9. Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11
 10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, σύμφωνα την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.
 11. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) έως (δ) του άρθρου 10 του Καν. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.
 12. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων :
 13. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.
 14. Σο σύνολο των προβλεπόμενων – από την ισχύουσα νομοθεσία – εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Δικαιούχο – στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους – έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

 1. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

Η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση, δεν εκχωρείται σε τρίτους και για την καταβολή της, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.΢.Κ.Ε), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 01-10-2021 & ώρα 12.00 και μέχρι 15-10-2021 & ώρα 14.00.

Ο δυνητικός Δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ε.Τ.Δ.Ε.Π.ΑΛ.Θ. θα αποστέλλει στο φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Π.΢.Κ.Ε, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το δυνητικό Δικαιούχο της Πράξης, (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και εφόσον η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο υποβολής και όχι αξιολόγησης. ΢ε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της Πράξης.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.Θ. (Μιχαλακοπούλου 103 – 115 27 ΑΘΗΝΑ), στα Σηλ. : 2131501186 κ. Κουντουράκης, 2131501181 κος Σωτηρόπουλος & 2131501183 κος Σακελλαρίου.

Σο Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Tροφίμων, καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – χρηματοδότησης με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Δικαιούχοι ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο σύνολο τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής :

 1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019
 3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων : Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε, Ο.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.
 4. Τηρούν απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019.
 7. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις.
 8. Δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.
 9. Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11
 10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, σύμφωνα την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.
 11. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) έως (δ) του άρθρου 10 του Καν. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.
 12. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων :
 13. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.
 14. Σο σύνολο των προβλεπόμενων – από την ισχύουσα νομοθεσία – εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Δικαιούχο – στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους – έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

 1. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

Η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση, δεν εκχωρείται σε τρίτους και για την καταβολή της, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.΢.Κ.Ε), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 01-10-2021 & ώρα 12.00 και μέχρι 15-10-2021 & ώρα 14.00.

Ο δυνητικός Δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ε.Τ.Δ.Ε.Π.ΑΛ.Θ. θα αποστέλλει στο φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Π.΢.Κ.Ε, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το δυνητικό Δικαιούχο της Πράξης, (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και εφόσον η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο υποβολής και όχι αξιολόγησης. ΢ε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της Πράξης.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.Θ. (Μιχαλακοπούλου 103 – 115 27 ΑΘΗΝΑ), στα Σηλ. : 2131501186 κ. Κουντουράκης, 2131501181 κος Σωτηρόπουλος & 2131501183 κος Σακελλαρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ