Χρ. Σταϊκούρας: Τι αλλάζει στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βίντεο)

Τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανέπτυξε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας

14 Σεπτεμβρίου 2021

του/της Newsroom

Τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανέπτυξε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Τα κυριότερα σημεία της τοποθέτησης του κ. Σταϊκούρα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, είναι οι ακόλουθες:

1ον. Ηλεκτρονική Λειτουργία του ΝΣΚ – Εκσυγχρονισμός, ψηφιοποίηση και απλοποίηση λειτουργιών.

 • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και φακέλων.
 • Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ (Ολομέλειες, Τμήματα κ.λπ.) με τηλεδιασκέψεις και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.
 • Ηλεκτρονική εντολή για χειρισμό υποθέσεων από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, προσφυγών εφέσεων, καθώς και κοινοποίηση κλήσεων, εκθέσεων επιθεώρησης κ.λπ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.
 • Δημιουργία Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών, δεδομένων διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων.

2ον. Χωροταξική Αναδιάρθρωση του ΝΣΚ.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του ΝΣΚ (15/09/2022), οπότε και πιθανολογείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή δίκης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, τα 30 Δικαστικά Γραφεία που βρίσκονται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, θα συγχωνευθούν σταδιακά σε 11 και θα λειτουργούν εφεξής ως Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στις έδρες Περιφερειών.

3ον. Αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του ΝΣΚ – Απλοποίηση – Επίσπευση διαδικασιών.

 • Δημιουργούνται 8 θεματικοί Σχηματισμοί κατά τομείς δικαίου, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση των λειτουργών του ΝΣΚ και τον ομοιόμορφο τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, ενώ γίνεται και σημαντική οικονομία σε προσωπικό και μέσα.
 • Επέρχονται αλλαγές στον τρόπο αποδοχής των αποφάσεων ή κλεισίματος των υποθέσεων, με Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής – Πράξη – Επισημειωματική Πράξη.
 • Αυξάνεται το ύψος του ποσού για έγκριση Πρακτικού από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, από τις 60.000 στις 150.000 ευρώ.
 • Μεταφέρονται αρμοδιότητες από την Πλήρη στην Τακτική Ολομέλεια, γεγονός που θα συμβάλει στην ευελιξία λήψης αποφάσεων.
 • Προβλέπεται η ηλεκτρονική διακίνηση εισηγήσεων και σχετικών εγγράφων για τις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων, και συνακόλουθα επιβάλλεται και ψηφιακή υπογραφή.
 • Εισάγονται αλλαγές στην άσκηση του γνωμοδοτικού έργου, προκειμένου αυτό να γίνει πιο ευέλικτο και γρήγορο, με πρόβλεψη συνεργασίας με την ερωτώσα υπηρεσία για τη σύννομη υποβολή του, 3μηνης προθεσμίας για απάντηση, και άμεση έκδοση γνωμοδότησης σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
 • Προβλέπεται εφεξής, ως προς τη σύναψη ρήτρας διαιτησίας Δημοσίου, η σχετική επεξεργασία να γίνεται από τον αρμόδιο Σχηματισμό Διαιτησιών του ΝΣΚ, και όχι από την Ολομέλεια.
 • Προτείνονται αλλαγές στη συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες.
 • Προτείνεται η εκ μέρους διοικητικών οργάνων δικαστική εκπροσώπηση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων σε απλές υποθέσεις, χωρίς ουσιαστικά νομικά ζητήματα.
 • Προβλέπεται ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου και σε Νομικούς Συμβούλους στα Δικαστικά Γραφεία, όπου κρίνεται ότι συντρέχει σχετική υπηρεσιακή ανάγκη.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων από λειτουργούς του ΝΣΚ.
 • Ενισχύεται η αρμοδιότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, με ιδιώτες.
 • Εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσληψη δικηγόρων του Δημοσίου και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, καθώς και αλλαγές στις αμοιβές τους.
 • Εισάγονται νέες διατάξεις για τα κριτήρια επιλογής δικηγόρων στην αλλοδαπή, αλλά και δικηγόρων για σοβαρές διαιτητικές υποθέσεις.

4ον. Διαγωνισμός για την εισαγωγή στο ΝΣΚ.

 • Προβλέπεται ότι εισαγωγικός διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ διεξάγεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιτρέπει στο ΝΣΚ να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς κενές οργανικές θέσεις των λειτουργών του.

 • Δεν συντάσσεται πλέον πίνακας επιτυχόντων – επιλαχόντων με ετήσια διάρκεια, αλλά πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, από τον οποίο διορίζονται ισάριθμοι με τις κενές θέσεις για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
 • Δεν απαιτείται πλέον ο υποψήφιος να είναι δικηγόρος, αλλά αρκεί να έχει ασκήσει δικηγορία.
 • Εισάγονται αλλαγές στην εξεταστέα ύλη, στον τρόπο βαθμολόγησης και στην πρόκριση υποψηφίων που ισοβαθμούν.

5ον. Υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.

 • Αυστηροποιούνται τα κριτήρια μονιμοποίησης των Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, καθώς και τα κριτήρια προαγωγής στους λοιπούς βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ.
 • Προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, νομική υπεράσπιση των λειτουργών του ΝΣΚ, με κρατική επιβάρυνση.
 • Εισάγεται ειδική ρύθμιση για συμμετοχή, με παράλληλα καθήκοντα, στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των λειτουργών του ΝΣΚ.
 • Εισάγεται ειδική ρύθμιση για άδεια υποβοηθούμενης τεκνοποιίας στις λειτουργούς του ΝΣΚ.
 • Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένα δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα μεταθέσεων, με κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί και με πάγια ad hoc νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό τις, κατά το δυνατόν, λιγότερες μεταθέσεις και μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ και τη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Προβλέπεται έγκαιρη γνωστοποίηση των θέσεων που κενώνονται και έγκαιρη, κατά κανόνα, σε σχέση με την έναρξη του δικαστικού έτους πραγματοποίησή τους.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγου λειτουργού, με απόσπαση ή μετάθεση του συζύγου στον τόπο που υπηρετεί ο λειτουργός, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών, με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της οικογένειας των λειτουργών του ΝΣΚ.

6ον. Σύστημα Επιθεώρησης λειτουργών του ΝΣΚ.

 • Δημιουργείται αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης.
 • Προβλέπεται ότι τα μέλη του Γραφείου Επιθεώρησης επιλέγονται από την Πλήρη Ολομέλεια, με τριετή θητεία, και ότι η σύνθεση του Γραφείου αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ και τρεις Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, με τους αναπληρωτές τους.
 • Προτείνεται η θέσπιση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και αποτελεσματικού τρόπου επιθεώρησης των Δικαστικών Πληρεξούσιων και Παρέδρων του ΝΣΚ.
 • Θεσπίζεται η αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων, μετά από υποχρεωτική λήψη της γνώμης, με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολόγιου, από όλους τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτές.
 • Επανακαθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου αυτά να συμβαδίζουν με τις αυξημένες σύγχρονες απαιτήσεις και τις προσδοκίες για την ποιότητα και ποσότητα της εργασίας που οφείλει να παρέχει ένας ανώτατος δημόσιος λειτουργός, όπως ο λειτουργός του ΝΣΚ.

7ον. Πειθαρχικό δίκαιο λειτουργών του ΝΣΚ.

 • Εκσυγχρονίζεται, απλοποιείται και αυστηροποιείται το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ, σε εναρμόνιση και προς την ad hoc νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Επιταχύνεται η διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων με πλήρη, όμως, διασφάλιση της μυστικότητας της διαδικασίας, αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα των πειθαρχικά διωκόμενων.
 • Προβλέπονται νέα πειθαρχικά παραπτώματα και αυστηρότερες πειθαρχικές ποινές, γεγονός που συμβαδίζει με την ειδική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, ως ανώτατων κρατικών λειτουργών.
 • Επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική δικαιοδοσία και στα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων.
 • Επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία οριστικής παύσης.

8ον. Διοικητικό Προσωπικό ΝΣΚ.

 • Προβλέπεται ότι κάθε οργανική θέση διοικητικού προσωπικού που κενώνεται, μετατρέπεται σε θέση Κλάδων ΠΕ Νομικών, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, με σκοπό την κάλυψη με κατάλληλο προσωπικό των εν λόγω θέσεων.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης, με απόσπαση ή μετάθεση του συζύγου, εφόσον ο τελευταίος είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

18 Μαΐου 2024