Γ. Αμυράς: «Δοµικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις για να υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά έργα πρόληψης και αποκατάστασης»

Απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Κυριάκο Βελόπουλο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

«Προκειµένου να υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης, θα λάβουν χώρα δοµικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις για τον καλύτερο συντονισµό, αλλά και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες», αναφέρει σε απάντηση προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Βελόπουλος είχε καταθέσει ερώτηση στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα: «Επιτακτικά τα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας», στην οποία ρωτούσε:

 1. Έχει χρηματοδοτηθεί η ως άνω ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για τα αντιπλημμυρικά έργα της πόλης της Ιστιαίας και εν γένει, επί της συνολικής έκτασης του εν λόγω Δήμου; Αν ναι, ποια από αυτά βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής τους και σε ποιες περιοχές του ανωτέρω Δήμου;
 2. Ποιες είναι οι άμεσες παρεμβάσεις, στις οποίες θα προβείτε ή ήδη έχετε προβεί, ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, όπως καθαρισμοί και εκβαθύνσεις ρεμάτων και χειμάρρων προκειμένου για την υποδοχή μεγαλύτερου όγκου ομβρίων υδάτων, κόψιμο δένδρων, κορμοδέματα, δημιουργίες βαθμίδων, δεξαμενές απορροής φερτών υλικών από τις πλαγιές κ.ά. και που έχουν λάβει χώρα αυτές οι παρεμβάσεις;

Αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σας γνωστοποιούµε ότι δεδοµένων των ορατών πλέον συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, όπως οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων από τις πυρκαγιές και στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εκτάσεων οι οποίες έχουν πληγεί, έχουν τεθεί προς επανεξέταση. Προκειµένου να υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης, θα λάβουν χώρα δοµικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις για τον καλύτερο συντονισµό, αλλά και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Ήδη εκδόθηκε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 143Α΄/13-8-2021) η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 4824/2021 (156 Α’) και περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν:

 • Στην υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και στη σύντµηση της προθεσµίας για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας.
 • Στη διοικητική µεταφορά των περιφερειακών ∆ασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 • Στην επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων.
 • Στην απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης των καµένων ιστάµενων δέντρων, εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες.

Προκειµένου να εφαρµοστεί ο Νόµος το Υπουργείο έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

 • Έκδοση τριών Υπουργικών Αποφάσεων µε τις οποίες ρυθµίζονται (α) θέµατα απόληψης καµένης βλάστησης εντός ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισµού, και µη διεπόµενων υπό των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, (β) οι διαδικασίες µελέτης και εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης και (γ) η άµεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών Ορεινών Υδρονοµικών Έργων µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος από τους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς των πληγεισών περιοχών.
 • Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες κατευθυντήριες και συνεχίζεται απρόσκοπτα η συνεργασία µε τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, µε σκοπό την υποστήριξή τους σε οικονοµικούς και διοικητικούς πόρους, την παρακολούθηση των ενεργειών και την επίλυση ειδικών ζητηµάτων που προκύπτουν κατά περίπτωση.
 • Έχουν προσδιοριστεί οι πηγές χρηµατοδότησης οι οποίες είναι οι εξής:
 • To Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
 • Οι Ανάδοχοι (µέχρι στιγµής ΕΡΕΝ, ∆ΕΗ)
 • Το Πράσινο Ταµείο

Ειδικότερα, στις 9-9-2021 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το έργο «Πρόληψη και αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων στις περιοχές του ∆ασαρχείου Ιστιαίας της Π.Ε. Ευβοίας» µε προϋπολογισµό 5.799.000 ευρώ και το έργο «Πρόληψη και αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων στις περιοχές του ∆ασαρχείου Λίµνης της Π.Ε. Ευβοίας» µε προϋπολογισµό 14.102.520 ευρώ. Επίσης, µε Απόφαση του ΥΠΕΝ στις 3-9-2021, εγκρίθηκε πίστωση ύψους 144.800 ευρώ για τη ∆/νση ∆ασών Εύβοιας προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Οι προσλήψεις έχουν σκοπό την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων προστασίας και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ήδη µε  απόφασή της στις 27-9-2021, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε στην πρόσληψη δώδεκα (12) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας οκτώ (8) µηνών. Τέλος, οµόφωνα το ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου στις 27-08-2021 αποφάσισε την ένταξη της έκτακτης χρηµατοδότησης για την στήριξη δέκα (10) ∆ασικών Συνεταιρισµών, µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση και τη διάθεση συνολικού ποσού 700.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Πράσινου Ταµείου. Οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αυτές οι οποίες θα ξεκινήσουν αφορούν αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία 170.000 στρ. Στη χρηµατοδότηση των εργασιών αυτών συµµετέχουν και οι ανάδοχοι (∆ΕΗ 2,8 εκ. ευρώ και ΕΡΕΝ 0,992 εκ. ευρώ).

Επισηµαίνουµε ότι τόσο η ∆ιεύθυνση ∆ασών Εύβοιας, όσο και τα αρµόδια ∆ασαρχεία Λίµνης και Ιστιαίας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ανταπόκρισης στις επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει. Πιο συγκεκριµένα, σε διάστηµα 20 ηµερών από το τέλος της πυρκαγιάς συντάχθηκε αναγνωριστική µελέτη από τη ∆/νση ∆ασών Εύβοιας, η οποία καλύπτει πάνω από 500.000 στρέµµατα και οδηγεί σε 18 επιµέρους οριστικές µελέτες ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. Έχουν ήδη εγκριθεί οι τρεις εξ’ αυτών και άµεσα ολοκληρώνονται οι 8 εξ’ αυτών. Επίσης, έχει εκκινήσει η υλοτόµηση καµένων κορµών κατά µήκος των δρόµων και άµεσα θα ξεκινήσουν και τα αντιδιαβρωτικά έργα.

«Προκειµένου να υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης, θα λάβουν χώρα δοµικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις για τον καλύτερο συντονισµό, αλλά και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες», αναφέρει σε απάντηση προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Βελόπουλος είχε καταθέσει ερώτηση στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα: «Επιτακτικά τα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας», στην οποία ρωτούσε:

 1. Έχει χρηματοδοτηθεί η ως άνω ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για τα αντιπλημμυρικά έργα της πόλης της Ιστιαίας και εν γένει, επί της συνολικής έκτασης του εν λόγω Δήμου; Αν ναι, ποια από αυτά βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής τους και σε ποιες περιοχές του ανωτέρω Δήμου;
 2. Ποιες είναι οι άμεσες παρεμβάσεις, στις οποίες θα προβείτε ή ήδη έχετε προβεί, ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, όπως καθαρισμοί και εκβαθύνσεις ρεμάτων και χειμάρρων προκειμένου για την υποδοχή μεγαλύτερου όγκου ομβρίων υδάτων, κόψιμο δένδρων, κορμοδέματα, δημιουργίες βαθμίδων, δεξαμενές απορροής φερτών υλικών από τις πλαγιές κ.ά. και που έχουν λάβει χώρα αυτές οι παρεμβάσεις;

Αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σας γνωστοποιούµε ότι δεδοµένων των ορατών πλέον συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, όπως οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων από τις πυρκαγιές και στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εκτάσεων οι οποίες έχουν πληγεί, έχουν τεθεί προς επανεξέταση. Προκειµένου να υλοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης, θα λάβουν χώρα δοµικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις για τον καλύτερο συντονισµό, αλλά και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Ήδη εκδόθηκε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 143Α΄/13-8-2021) η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 4824/2021 (156 Α’) και περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν:

 • Στην υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και στη σύντµηση της προθεσµίας για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας.
 • Στη διοικητική µεταφορά των περιφερειακών ∆ασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 • Στην επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων.
 • Στην απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης των καµένων ιστάµενων δέντρων, εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες.

Προκειµένου να εφαρµοστεί ο Νόµος το Υπουργείο έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

 • Έκδοση τριών Υπουργικών Αποφάσεων µε τις οποίες ρυθµίζονται (α) θέµατα απόληψης καµένης βλάστησης εντός ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισµού, και µη διεπόµενων υπό των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, (β) οι διαδικασίες µελέτης και εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης και (γ) η άµεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών Ορεινών Υδρονοµικών Έργων µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος από τους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς των πληγεισών περιοχών.
 • Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες κατευθυντήριες και συνεχίζεται απρόσκοπτα η συνεργασία µε τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, µε σκοπό την υποστήριξή τους σε οικονοµικούς και διοικητικούς πόρους, την παρακολούθηση των ενεργειών και την επίλυση ειδικών ζητηµάτων που προκύπτουν κατά περίπτωση.
 • Έχουν προσδιοριστεί οι πηγές χρηµατοδότησης οι οποίες είναι οι εξής:
 • To Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
 • Οι Ανάδοχοι (µέχρι στιγµής ΕΡΕΝ, ∆ΕΗ)
 • Το Πράσινο Ταµείο

Ειδικότερα, στις 9-9-2021 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το έργο «Πρόληψη και αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων στις περιοχές του ∆ασαρχείου Ιστιαίας της Π.Ε. Ευβοίας» µε προϋπολογισµό 5.799.000 ευρώ και το έργο «Πρόληψη και αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων στις περιοχές του ∆ασαρχείου Λίµνης της Π.Ε. Ευβοίας» µε προϋπολογισµό 14.102.520 ευρώ. Επίσης, µε Απόφαση του ΥΠΕΝ στις 3-9-2021, εγκρίθηκε πίστωση ύψους 144.800 ευρώ για τη ∆/νση ∆ασών Εύβοιας προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Οι προσλήψεις έχουν σκοπό την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων προστασίας και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ήδη µε  απόφασή της στις 27-9-2021, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε στην πρόσληψη δώδεκα (12) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας οκτώ (8) µηνών. Τέλος, οµόφωνα το ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου στις 27-08-2021 αποφάσισε την ένταξη της έκτακτης χρηµατοδότησης για την στήριξη δέκα (10) ∆ασικών Συνεταιρισµών, µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση και τη διάθεση συνολικού ποσού 700.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Πράσινου Ταµείου. Οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αυτές οι οποίες θα ξεκινήσουν αφορούν αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία 170.000 στρ. Στη χρηµατοδότηση των εργασιών αυτών συµµετέχουν και οι ανάδοχοι (∆ΕΗ 2,8 εκ. ευρώ και ΕΡΕΝ 0,992 εκ. ευρώ).

Επισηµαίνουµε ότι τόσο η ∆ιεύθυνση ∆ασών Εύβοιας, όσο και τα αρµόδια ∆ασαρχεία Λίµνης και Ιστιαίας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ανταπόκρισης στις επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει. Πιο συγκεκριµένα, σε διάστηµα 20 ηµερών από το τέλος της πυρκαγιάς συντάχθηκε αναγνωριστική µελέτη από τη ∆/νση ∆ασών Εύβοιας, η οποία καλύπτει πάνω από 500.000 στρέµµατα και οδηγεί σε 18 επιµέρους οριστικές µελέτες ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. Έχουν ήδη εγκριθεί οι τρεις εξ’ αυτών και άµεσα ολοκληρώνονται οι 8 εξ’ αυτών. Επίσης, έχει εκκινήσει η υλοτόµηση καµένων κορµών κατά µήκος των δρόµων και άµεσα θα ξεκινήσουν και τα αντιδιαβρωτικά έργα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ