Η απόφαση του Δημάρχου Μακρακώμης, Γιώργου Χαντζή για τον ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημάρχου Μακρακώμης, Γιώργου Χαντζή για τον ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Παναγιώτης Κοντογεώργος παραμένει στη θέση του Αναπληρωτή Δημάρχου, ρόλος που του ανατέθηκε από τον περασμένο Μάρτιο, με αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς αναλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία, ενώ ανανεώθηκαν οι θητείες και των πέντε Αντιδημάρχων, μαζί με νέες αρμοδιότητες σε όλους, καθώς και στους εντεταλμένους συμβούλους.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Απόφαση Δημάρχου για α) Ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου β) Ορισμό Αντιδημάρχων, γ) Εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου ) του Νόμου 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 περ. 1΄ του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 .
  • Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 809/85741/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) με θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, (ΦΕΚ Β΄/3002/12-11- 2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον Παναγιώτη Κοντογεώργο του Βασιλείου , Δημοτικό Σύμβουλο να αναπληρώνει το Δήμαρχο και ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:
• Αναπληροί το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο
• Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας :
Υπευθυνότητα και Εποπτεία:
• Καθαριότητας
• Τεχνικής Υπηρεσίας
• Ανακύκλωσης
• Ηλεκτροφωτισμού
• Πρασίνου
• Νεκροταφείων
• Αδέσποτων ζώων

 

Β. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 1-1-2022 έως , 31-12-2022 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Υφαντή Αλέξανδρο του Παναγιώτη έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Γραφείο Περιβάλλοντος
• Γραφείου Ποιότητας Ζωής
• Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
• Γραφείο Σχεδιασμού και εποπτείας και ειδικότερα :

 1. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
  2. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  3. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών.
  4. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης Οχημάτων.
  5. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  6.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Την κ. Αρβανίτη Βασιλική του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποίο μεταβιβάζει την αρμοδιότητα χειρισμού
  Α) Των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, του Γραφείου Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης.
  2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6- 1959. ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
  Β) Προγραμματισμό -Πληροφορική
  Γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 2. Τον κ. Γεώργιο Στεφανή του Θωμά , άμισθο Αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Γραφείων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης , του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων.
  • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
  • Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
  • Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
  • Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
  • Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών.
  • Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 3. Τον κ. Κουτσολέλο Γεώργιο του Χρήστου άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής
  αρμοδιότητες:
 • Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης
  • Προστασία της δημόσιας υγείας
  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης.
  • Κέντρο δια βίου Μάθησης
  • Βοήθεια στο σπίτι
  • Μαθητικό Κέντρο
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Κοινωνικό Φαρμακείο και ειδικότερα :
  1. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.
  2.Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
  3.Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  4.Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. [4] [15] [31] [32] [37] [49]
  5.Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
  6.Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
  7.Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
  8.Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
  9.Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
  10.Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
  12.Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  13.Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
  14.Η υλοποίηση:
  • α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,
  • β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,
  • γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. [4] [45] [50]
  • Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. [19]
  • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής. [4]
  • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
  • Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
  • Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).
 1. Τον κ. Σπανό Κωνσταντίνο του Δημητρίου έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής
  αρμοδιότητες:
  • Ύδρευση -Αποχέτευση-Άρδευση-Βιολογικός Καθαρισμός
  • Υπεύθυνος Εμποροπανήγυρης Σπερχειάδας

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρήγα Λαμπρινή του Νικολάου και της μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:
• Παιδείας
• Πολιτισμού

2.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Παπασάρα του Παναγιώτη και μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
• Αθλητισμός-Αθλητικές εκδηλώσεις
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Βλάσιο Σοφιανό του Δημητρίου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας
  4.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Οδυσσέα Παπαευθυμίου του Νικολάου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης
  5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Στεφανή του Ευαγγέλου υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου-Τυμφρηστού.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης.

Ο Παναγιώτης Κοντογεώργος παραμένει στη θέση του Αναπληρωτή Δημάρχου, ρόλος που του ανατέθηκε από τον περασμένο Μάρτιο, με αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς αναλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία, ενώ ανανεώθηκαν οι θητείες και των πέντε Αντιδημάρχων, μαζί με νέες αρμοδιότητες σε όλους, καθώς και στους εντεταλμένους συμβούλους.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Απόφαση Δημάρχου για α) Ορισμό Αναπληρωτή Δημάρχου β) Ορισμό Αντιδημάρχων, γ) Εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου ) του Νόμου 3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 περ. 1΄ του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 .
  • Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 809/85741/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) με θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, (ΦΕΚ Β΄/3002/12-11- 2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον Παναγιώτη Κοντογεώργο του Βασιλείου , Δημοτικό Σύμβουλο να αναπληρώνει το Δήμαρχο και ως Υπεύθυνο Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:
• Αναπληροί το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο
• Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας :
Υπευθυνότητα και Εποπτεία:
• Καθαριότητας
• Τεχνικής Υπηρεσίας
• Ανακύκλωσης
• Ηλεκτροφωτισμού
• Πρασίνου
• Νεκροταφείων
• Αδέσποτων ζώων

 

Β. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 1-1-2022 έως , 31-12-2022 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Υφαντή Αλέξανδρο του Παναγιώτη έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Γραφείο Περιβάλλοντος
• Γραφείου Ποιότητας Ζωής
• Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
• Γραφείο Σχεδιασμού και εποπτείας και ειδικότερα :

 1. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
  2. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  3. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών.
  4. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης Οχημάτων.
  5. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  6.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας.

 1. Την κ. Αρβανίτη Βασιλική του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποίο μεταβιβάζει την αρμοδιότητα χειρισμού
  Α) Των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, του Γραφείου Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης.
  2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6- 1959. ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
  Β) Προγραμματισμό -Πληροφορική
  Γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 2. Τον κ. Γεώργιο Στεφανή του Θωμά , άμισθο Αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Γραφείων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης , του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων.
  • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
  • Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
  • Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
  • Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
  • Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών.
  • Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 3. Τον κ. Κουτσολέλο Γεώργιο του Χρήστου άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής
  αρμοδιότητες:
 • Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης
  • Προστασία της δημόσιας υγείας
  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης.
  • Κέντρο δια βίου Μάθησης
  • Βοήθεια στο σπίτι
  • Μαθητικό Κέντρο
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Κοινωνικό Φαρμακείο και ειδικότερα :
  1. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.
  2.Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
  3.Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  4.Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. [4] [15] [31] [32] [37] [49]
  5.Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
  6.Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
  7.Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
  8.Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
  9.Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
  10.Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
  12.Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  13.Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
  14.Η υλοποίηση:
  • α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,
  • β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,
  • γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. [4] [45] [50]
  • Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. [19]
  • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής. [4]
  • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
  • Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
  • Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).
 1. Τον κ. Σπανό Κωνσταντίνο του Δημητρίου έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής
  αρμοδιότητες:
  • Ύδρευση -Αποχέτευση-Άρδευση-Βιολογικός Καθαρισμός
  • Υπεύθυνος Εμποροπανήγυρης Σπερχειάδας

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρήγα Λαμπρινή του Νικολάου και της μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:
• Παιδείας
• Πολιτισμού

2.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Παπασάρα του Παναγιώτη και μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
• Αθλητισμός-Αθλητικές εκδηλώσεις
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Βλάσιο Σοφιανό του Δημητρίου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας
  4.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Οδυσσέα Παπαευθυμίου του Νικολάου Υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης
  5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Στεφανή του Ευαγγέλου υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου-Τυμφρηστού.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ