Λαμία: Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές από το Ίδρυμα Πανουργιά

Τέσσερις υποτροφίες, αξίας 1.250 ευρώ η κάθε μία.

21 Απριλίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Μια σημαντική οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα «Γεωργίου & Ελένης Πανουργιά» για νέους και νέες από τη Λαμία που εισήχθησαν κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος σε ΑΕΙ.

Ακολουθεί η επίσημη πρόσκληση-προκήρυξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ», που εδρεύει στη Λαμία, ανακοινώνει ότι,  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (εισαχθέντες  το 2020) , πρόκειται να προσφέρει έως τέσσερις (4) υποτροφίες σε Νεοεισαχθέντες φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, προς εκατόν είκοσι πέντε  (125) ευρώ εκάστη ανά μήνα και για δέκα (10) μήνες, για το τρέχον  ακαδημαϊκό  έτος. (ΣΕΠΤ 2021- ΙΟΥΝ 2022).

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν γεννηθεί και να κατοικούν στην πόλη της Λαμίας ή να κατοικούν στη Λαμία αυτοί και οι γονείς τους μόνιμα και όχι πρόσκαιρα και περιστασιακά.
 2. Να είναι οικονομικά αδύνατοι, με όριο οικονομικής αδυναμίας το ποσό των € 15.000 (οικογενειακό), συν € 5.000 για κάθε παιδί.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι  (νεοεισαχθέντες),να έχουν βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου «Άριστα» και στην περίπτωση μη υπαρχόντων τέτοιων να έχουν βαθμό «Λίαν Καλώς», με την προϋπόθεση η επίδοσή τους αυτή να διαρκεί καθ’ όλη τη φοίτησή τους, άνευ διακοπής μη οφειλομένης σε ανωτέρα βία.
 4. Να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο και ηλικία όχι μεγαλύτερη των είκοσι δύο (22) ετών, κατά το χρόνο έναρξης της υποτροφίας και να διάγουν έντιμο και ηθικό βίο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) ή ταχυδρομικά , μέχρι τις  20/05/2022   και ώρα 12.00 πμ ,στο συνεργαζόμενο Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών  <<ΑGREFIN– Κ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ-Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19Γ-ΛΑΜΙΑ   (έναντι ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ οδού ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) τηλ. 2231066758-6932584737), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία ν’ αναγράφονται τα στοιχεία τους.
 2. Πιστοποιητικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι είναι φοιτητής/τρια ή  ότι έχει γραφεί σ’ αυτό, στο οποίο θα αναφέρονται τα μόρια  εισαγωγής τους.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86:

Α. ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία και ότι φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.

Β.  ότι είναι άνεργος/η.

Γ. ότι ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του δεν διαθέτουν άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία πέραν της αναφερόμενης στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2020  και  Ε9 2021.

 1. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
 2. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, καθώς και αντίγραφο της κατατεθείσης φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
 5. Αντίγραφο δήλωσης ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9) 2021 ιδίου και γονέων..
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, οι δε υπογραφές του ενδιαφερομένου θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νομίμως για το γνήσιο.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ. Σ. του Ιδρύματος, κατόπιν μελέτης και   αξιολόγησης ,σύμφωνα με τους όρους της συστατικής πράξης του Ιδρύματος, θα προτιμηθούν δε οι οικονομικά ασθενέστεροι σε συνδυασμό με την επίδοσή τους.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, οι δε υπογραφές του ενδιαφερομένου θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νομίμως για το γνήσιο.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ. Σ. του Ιδρύματος, κατόπιν μελέτης και σύμφωνα με τους όρους της συστατικής πράξης του Ιδρύματος, θα προτιμηθούν δε οι οικονομικά ασθενέστεροι σε συνδυασμό με την επίδοσή τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαρτίου 2023