Εξέταση ενστάσεων για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid

«Εξέταση Ενστάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» με Κωδικό ΟΠΣ 4994 (Κωδ. Απ. Ένταξης 13839), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

12 Αυγούστου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κου Σίμου Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κος Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε και ισχύει, και την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης από 21.572.865,18 € σε 21.674.562,43 €, βάσει των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της 5 ης, 6ης, 7ης και 8 ης τμηματικής αξιολόγησης πράξεων.

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Μέτρο, διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.1.9 (δ) 21.674.562,43 € 21.674.562,43 €
ΣΥΝΟΛΑ   21.674.562,43 € 21.674.562,43 €

 

Προστίθενται δέκα έξι (16) νέες Πράξεις στον πίνακα του Παραρτήματος 1 της υπ’ αριθ.2746/14-12-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων, με α/α 6.138-6.153 και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 1. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 101.697.25 € και διαμορφώνεται σε 21.674.562,43 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία :

 

ΚΩΔ. ΣΑ ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ

(ΚΩΔ. Εναρίθμου)

Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη) Πρόταση εγγραφής Δημόσια Δαπάνη
Ε086/1 2021ΣΕ08610158 ΝΑΙ   21.674.562,43 €

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης.

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης – πληρωμής των δικαιούχων υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 2746/14-12-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ.1288/01.07.2022 όμοιά της.

Ε. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

16 Μαΐου 2024