Tροπολογία για τα Επιχειρηματικά Πάρκα κατέθεσε ο Γιώργιος Κοτρωνιάς

Κατάθεση τροπολογίας στο ΣΝ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με διατάξεις για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις ΒΙ.ΠΕ.

13 Οκτωβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Με τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο Πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», προτείνει διαφορετική αντιμετώπιση και μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη λειτουργούσες βιομηχανικές περιοχές και για τους εγκατεστημένους επιχειρηματίες μέσα σ αυτές.

Για το ίδιο θέμα απέστειλε προ ημερών τις προτάσεις του στον εισηγητή του νομοσχεδίου Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κ. Γ. Βλάχο.

Το κείμενο της τροπολογίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Άρθρο 8:   Όσον αφορά στην πρόβλεψη ότι η ΕΑΔΕΠ πρέπει να έχει την πλήρη κυριότητα του συνόλου της έκτασης όπου θα ιδρυθεί το ΕΠ και ότι οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να εισφέρουν στην ΕΑΔΕΠ την ιδιοκτησία τους, λαμβάνοντας αντίστοιχης αξίας μετοχές, θα πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις στις μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε υφιστάμενους ήδη οργανωμένους υποδοχείς (ΒΙ.ΠΕ., ΕΠ κλπ), διαφορετικά οδηγούμαστε σε πλήρη κατάλυση του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Επιπλέον, στην πράξη αυτό θα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί και χρονοβόρο στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες γης.

Άρθρο 13:   Να προβλεφθεί ότι η εισφορά σε γη και χρήμα θα είναι ανάλογη της κοστολόγησης των έργων που προέκυψαν από μελέτες εφαρμογής βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ώστε να μην υπάρχει ούτε έλλειμμα ούτε πλεόνασμα. Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία επιστροφής των αδιάθετων εισφορών σε χρήμα στους ιδιοκτήτες γης κατά την αναλογία τους.

Άρθρο 22:   Να προβλεφθούν διαδικασίες συμμετοχής των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις πράξεις διαχείρισης αλλά και ελέγχου στον καθορισμό και την τιμολόγηση των κοινόχρηστων δαπανών, με τη συμμετοχή στο ΔΣ εκπροσώπων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΕΠ πρέπει να είναι ισότιμα και να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη συμμετοχής στο Δ.Σ. της ΕΑΔΕΠ και εκπροσώπων των ιδιοκτητών γης, ως άμεσα ενδιαφερομένων για τις αποφάσεις της.

Άρθρο 23:    Να προβλεφθεί ότι το αποθεματικό και η αμοιβή της ΕΑΔΕΠ για τη διαχείριση, θα διαμορφώνονται συμβατικά μεταξύ των μερών, ή τουλάχιστον, ο κανονισμός λειτουργίας να περιλαμβάνει το ύψος του αποθεματικού και της αμοιβής της ΕΑΔΕΠ. Επίσης, προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της επιβολής σε βάρος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων χρεώσεων άνευ δυνατότητας διαπραγμάτευσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα εκάστοτε τιμολόγια της ΕΑΔΕΠ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και ότι οι διαφωνίες μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και της ΕΑΔΕΠ επιλύονται από τα αρμόδια κατά τόπο πολιτικά Δικαστήρια.

Άρθρο 27:   Να προβλεφθεί ότι στο μεταβατικό διάστημα της πενταετίας του άρθρου 47, για τους ήδη λειτουργούντες Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. είναι υποχρεωτική η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης ενός ΕΠ σε νέο φορέα (ανώνυμη εταιρία) που θα συσταθεί από τους ιδιοκτήτες γης κατά την αναλογία τους στα οικόπεδα του ΕΠ εφόσον το μετοχικό της κεφάλαιο εκπροσωπείται από το 50% των ιδιοκτητών γης και το 40% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος φορέας είναι ανώνυμη εταιρία και τεκμηριώνει την αξιοπιστία, φερεγγυότητα και χρηματοπιστωτική ικανότητά του, τη διοικητική και οργανωτική δομή με την οποία πρόκειται να ασκήσει τη μεταβιβασθείσα δραστηριότητα. Η μεταβίβαση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται μετά από αίτημα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Άρθρο 32:   Καθώς οι εισφορές σε χρήμα είναι αναγκαστικές και καταβάλλονται στην ΕΑΝΕΠ για δημόσια ωφέλεια, προτείνεται η προσθήκη διατάξεων με τις οποίες θα επεκτείνεται ο έλεγχος από το όργανο ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 4 και στο οικονομικό σκέλος της διαχείρισης των εισφορών σε χρήμα που θα έχουν δαπανηθεί για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, ως και των εισφορών των επιχειρήσεων για τη λειτουργία του Πάρκου. Για τον οικονομικό έλεγχο προτείνεται η πρόβλεψη συμμετοχής υπαλλήλων αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα συμπλήρωσης των Επιτροπών Ελέγχου με οικονομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Τέλος, προτείνεται να προστεθούν στην παράγραφο 6: στ) η διαχείριση των πόρων του Ε.Π και ότι η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από τον ισολογισμό της ΕΑΔΕΠ.

Άρθρο 47: Ο νέος νόμος να καταλαμβάνει τα ΕΠ που θα ιδρυθούν και εγκριθούν κατά την έναρξη ισχύος του (δημοσίευση σε ΦΕΚ) και να προβλεφθεί ρητώς ότι οι υφιστάμενοι Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. που διέπονται από τους ν. 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011 εξακολουθούν να διέπονται από το υφιστάμενο μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου νομικό καθεστώς, ενώ μπορούν εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου να υπαχθούν σε αυτόν, εφόσον υποχρεωτικά μεταβιβαστεί εντός της πενταετίας η διοίκηση και διαχείριση στο νέο φορέα (ανώνυμη εταιρία) που θα αποτελείται από τους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις κατά τα προτεινόμενα στο άρθρο 27.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

22 Μαρτίου 2023