Νέα ειδική άδεια δημοσίων υπαλλήλων με “δελτίο καιρού”

Κατατέθηκε η τροπολογία

2 Μαρτίου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

Μια νέα άδεια που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούν να λείψουν από τις δουλειές τους εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με ονομασία : «Σύστημα Καινοτομίας δημόσιο Τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για λειτουργία των 0.Τ.Α. α’ και βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σύμφωνα λοιπόν με την εν’ λόγω τροπολογία η άδεια λόγω καιρού φέρει τον επίσημο τίτλο “Ειδική άδεια δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών” και καθορίζεται ως εξής:

1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων ΠολιτικώνΔιοικητικώ ν Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), προστίθεται παρ. 11, ως εξής: «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

2. Στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), προστίθεται παρ. 11, ως εξής: «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαΐου 2024