,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Λαμιέων

28 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 

26 Ιουνίου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

H δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ» 28 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28/6/2023
– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

Θέμα 1
ο Αίτημα για συζήτηση και λήψη απόφασης με βάση την από 19/06/2023 αίτηση δέκα εννέα (19) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Πάρκου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης και αίτημα για μερική τροποποίηση του κανονισμού.
Θέμα 2

Αίτημα για ενημέρωση για την ένταξη με δημόσια χρηματοδότηση των τριών έργων (ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας και Λαμίας και η αναβάθμιση της ΜΕΑ Άμφισσας), με βάση την από 19/06/2023 αίτηση δέκα εννέα (19) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας.
Θέμα 3
ο Έγκριση της αριθμ. 10/2023 (ΑΔΑ : 93ΚΙΟΕΦΖ-Ο0Λ) απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. ΄Ετους 2023».
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 4
ο Έγκριση της αριθμ. 15/2023 (ΑΔΑ : 6ΨΓΓΟΕΦΖ-Ρ1Ο) απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. ΄Ετους 2023».
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 5
4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 6
ο Περί «Απευθείας εκμίσθωσης κυλικείων του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας ΄΄ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ΄΄ στα πλαίσια του άρθρου 196 του Ν.4555/18»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 7
ο Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 8
ο Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας
(Ξηριώτισσας) με δημοπρασία»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 9
ο Παράταση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κουμαριτσίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 10ο

Περί παραχώρησης χρήσης αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λυχνού, στον εξωραϊστικό σύλλογο Λυχνιωτών «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 11ο
Τροποποίηση της αριθμ.276/2013 απόφασης (ΑΔΑ:ΒΛΩΒΩΛΚ-7ΝΜ) του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταβολής επιδόματος Ευδόκιμης Φοίτησης στους Δόκιμους Μουσικούς.
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 12ο Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Λαμιέων και των αντίστοιχων δαπανών και συμβάσεων, που αφορούν απευθείας αναθέσεις Υπηρεσιών λόγω του κατεπείγοντος».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 13ο Έγκριση αναθέσεων Υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών τους, σε συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 14ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α για απασχόληση στο Δήμο Λαμιέων kατά το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 15ο

Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 16ο

Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS
5002102 στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 17ο

Κατανομή ωρών και κανονισμός άρδευσης από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» Κοινότητας Υπάτης για την αρδευτική περίοδο 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

Θέμα 18ο
Τροποποίηση της αρ. 115/2023 ΑΔΣ, ως προς τον υδρονομέα άρδευσης Κοινότητας Κωσταλεξίου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
Θέμα 19ο Πραγματοποίηση Δακοκτονίας 2023 στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

Θέμα 20ο

Έκφραση άποψης για αποδοχή μέτρων βοσκής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 21ο

Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για τηνυλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος
Θέμα 22ο
Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θέμα 23ο Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Θέμα 24ο
Σημειακή τροποποίηση για τον καθορισμό ερυθρού περιγράμματοςθέσπισης όρων δόμησης εντός του χώρου της Πανελλήνιας ΄Εκθεσης
Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 25ο

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση της Πράξης: «Στερέωση Νοτίου και Νοτιοδυτικού Τμήματος Τειχών Κάστρου Λαμίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 26ο
Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης-διευθέτησης τμήματος του υδατορέματος «Γοργοπόταμος», πλησίον της οδικής γέφυρας Γοργοποτάμου στη Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 27ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και του Δήμου Λαμιέων για την επίβλεψη και διαχείριση του έργου “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας”
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 28ο Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 29ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία οδών και πλατειών στη Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
Θέμα 30ο

Κοπή και κλάδεμα δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου του Δήμου Λαμιέων, στην οδό Αρναουτέλη 4 στη Νέα Μαγνησία Λαμίας και στο γήπεδο Γαλανέικων στη Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 31ο

Κοπή και εκρίζωση δένδρων στα πεζοδρόμια της οδού ΒελουχιώτΠαγκράτι – Ρεβένια της περιοχής επέκτασης του Σχεδίου πόλεωΠαγγκράτι – Ρεβένια (Νεάπολη) Λαμίας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 32ο

Κοπή και εκρίζωσηδένδρων στη υπό διάνοιξη οδό 1 της περιοχής επέκτασης του Σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Λουτρών Υπάτης του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 33ο
Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 34ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου &
Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Κοινόχρηστοι Χώροι», με ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 35ο
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 36ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 37ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – Τμήμα 1: Οδός
Αθηνών»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 38ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 39ο

Έγκριση του 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ », αναδόχου « ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ »
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 40ο

Έγκριση του 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:« ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ », αναδόχου « ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ »
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 41ο

Έγκριση του 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ », αναδόχου « ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 42ο

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς και Στύρφακας Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 43ο

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: Ανάπλαση Πλατείας Καλυβίων Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 44ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 45ο
1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 46ο

Έγκριση πέμπτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου: «ενεργειακή αναβάθμιση χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 47ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και WC Α.Μ.Ε.Α.  σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 48ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 49ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαΐου 2024