,

Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας

21η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

21 Αυγούστου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

“Καλείστε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί, την
21η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ́, μετά από πρόταση
του Δημάρχου Λαμιέων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το
άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.5
προστέθηκαν με το άρθρο 184 παρ.1 Ν.4635/2019, [ΦΕΚ Α ́ 167], για το 1ο
θέμα
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/2023 εγκύκλιο, η προθεσμία
υποβολής αιτημάτων είναι η 23η

/08/2023 και για το 2ο

θέμα σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/οικ.13255/2023 εγκύκλιο, η προθεσμία υποβολής
αιτημάτων είναι η 28η/08/2023.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. 375/02-06-2022 (αρ.πρωτ.
39167/22) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλούμε όπως τοποθετηθείτε επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης είτε στα e-mails : nianios.spyros@lamia-city.gr και frida_apo@lamia-city.gr,
είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στη Γραμματέα του Δ.Σ.: τηλέφωνο 22313-51019,
μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου να
διεκπεραιωθούν οι ληφθείσες αποφάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον
Πρόεδρο, σε επόμενη, τακτική συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού έτους 2024.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος
Θέμα 2ο Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαΐου 2024