Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ψηφίσματος για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

28 Μαρτίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, συνήλθε την Τετάρτη 27/3 στην Αταλάντη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δημήτριου Νικολάου, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών (24)  σε σύνολο (25) κηρύχθηκε από τον κ. προεδρεύων Σύμβουλο η έναρξη της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών κος Αθανάσιος Ζεκεντές προσκλήθηκε στη Συνεδρίαση και παρευρέθηκε.

Προσήλθαν μετά την έναρξη της συνεδρίασης:

Αποχώρησαν/διέκοψαν τη σύνδεση: μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. Α. Καραμίντζιος, Μ. Τζανακάκη, μετά τη συζήτηση  του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κ. Ε. Κυριάκου,

Απουσίαζε: ο κ. Λ. Τριανταφύλλου.

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: Χ. Βαποράκης, Α. Μοδιάτης, Ι. Νιαβής, Α. Κούρος, Α. Σανιδάς, Ι. Γιαννάρας, Δ. Μπρούτζος.

 

Θέμα 1ο: Ψήφισμα Δ.Σ. Λοκρών για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ.

Ο Κος Πρόεδρος ερχόμενος στο Θέμα της ημερησίας διάταξης περί Ψήφισμα Δ.Σ. Λοκρών για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, έδωσε τον λόγο στην  Γραμματέα Δ.Σ. Κα Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου η  οποία ανάγνωσε το ψήφισμα του Δ.Σ. Λοκρών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,
 1. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών (ΑΔΑ: ΨΧΘ0ΩΛΤ-7ΝΑ),
 2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 3. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 4. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»,
 5. την υπ’ αριθμόν 1-1/2.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΡΘΣΩΛΤ-Γ4Ζ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών  περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1426/8.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΧΛΟΡ10-Κ0Ε) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας,

 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών εκφράζει την αντίθεσή του στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα για το μέλλον του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ και δηλώνει ότι συντάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων και διεκδικεί:

 • Διατήρηση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης της εταιρείας στο νέο της ιδιοκτήτη.
 • Διασφάλιση της επαναδραστηριοποίησης και ανάπτυξής της.
 • Ανανέωση όλων των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.
 • Καμμία σκέψη για έξωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους από τον οικισμό της ΛΑΡΚΟ, που κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς στέγη εν μέσω σχολικής χρονιάς.
 • Διασφάλιση της απρόσκοπτης: α) υδροδότησης της Λάρυμνας και του οικισμού της ΛΑΡΚΟ, β) ηλεκτροδότησης του οικισμού συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών υποδομών του Γυμνασίου, των οδών και των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του οικισμού, γ) λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών του οικισμού, δ) φύλαξης και συντήρησης όλων των κρίσιμων εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών (λιμάνι, τελωνείο, λιμενικός σταθμός, μονάδα παραγωγής προπανίου κ.ά.), που προϋποθέτει την ανανέωση όλων των συμβάσεων.
 • Άμεση υπαγωγή στο Ε.Σ.Υ. του Ιατρείου της ΛΑΡΚΟ και του υπηρετούντος σε αυτό ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή.

Δεν επιτρέπουμε να μείνουν άνεργοι και άστεγοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ.

Αντιδρούμε στο κλείσιμο της βιομηχανίας, λέμε ΟΧΙ στις απολύσεις και στο μαρασμό της περιοχής και βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους.

Δείχνουμε έμπρακτα τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα τους με τη συμμετοχή μας την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στο συλλαλητήριο στην Αθήνα μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών στις 17:00 και καλούμε αρωγούς όλους τους δημότες μας.

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: τις διατάξεις του  Ν.3852/2010, τις διατάξεις του  Ν.3463/2006  μετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Λαμβανομένου υπ’ όψιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

αποφάσισε και ενέκρινε το ψήφισμα  για τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, ως κατωτέρω:

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Απριλίου 2024