Δήμοι-Περιφέρειες: Ποια χρέη προς το Δημόσιο μπορούν να «κουρευτούν» κατά 70%

Το καθεστώς «κουρέματος» μέρους των οφειλών των Δήμων και των Περιφερειών προς την εφορία και τα ταμεία ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

8 Απριλίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Σύμφωνα με αυτήν, βεβαιωμένες οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α. (σ.σ. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης), καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), που έχουν λυθεί ή λύονται, στη Φορολογική Διοίκηση, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς τρίτους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. (Δήμο ή Περιφέρεια), μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στην περίπτωση αυτή, απαλείφονται κατά ποσοστό 70% κάθε μορφής, τόκοι, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης και προσαυξήσεις, εξαιρουμένων των αυτοτελώς βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων, από οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο οικείος Ο.Τ.Α. μετά από την επαναβεβαίωση των οφειλών της λυθείσας επιχείρησης, αναλαμβάνει την κύρια οφειλή και το υπολειπόμενο ποσοστό του 30%, των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, πρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως αυτά προκύπτουν από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή πρόσθετης επιβάρυνσης ή καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών ή οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω τελεσίδικης απόρριψης των προσφυγών, που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής.

Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων εντάσσονται και οι οφειλές των κάθε είδους: εταιρειών, των οποίων οι εταίροι ή μέτοχοι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του εταιρικού ή μετοχικού τους κεφαλαίου πλέον ενός ακόμη εταιρικού μεριδίου ή μετοχής και μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αν εταίρος ή μέτοχος είναι Περιφέρεια ή τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας έχει υπεισέλθει η Περιφέρεια, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Αν εταίρος ή μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποίος κατέχει έως το 5% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου της λυθείσας επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο Ο.Τ.Α. που κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών της λυθείσας επιχείρησης, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να βεβαιώσει την ως άνω αδυναμία και να αναλάβει το σύνολο των οφειλών που αναλογούν στον συνεταιρισμό.

Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει έκαστος Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή άλλος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης προκύπτει από τον λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο.

Στην περίπτωση αυτή, το ύψος των τόκων, προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, προσαυξήσεων και προσθέτων επιβαρύνσεων που διαγράφονται κατά ποσοστό 70% είναι ανάλογο του ποσοστού της κύριας οφειλής που αναδέχεται ο Ο.Τ.Α. ή λοιπός φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί ή εισπραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο για τις οφειλές της λυθείσας επιχείρησης από την ίδια, από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα ή από τον οικείο ΟΤΑ, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται, αλλά συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση των οφειλών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 Μαΐου 2024