,

Πράσινο φως στο ενημερωτικό δελτίο της Noval Property για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Την έγκρισή του ενημερωτικού δελτίο της Noval Property για την αρχική δημόσια προσφορά της για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

23 Μαΐου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Την έγκρισή του ενημερωτικού δελτίο της Noval Property για την αρχική δημόσια προσφορά της για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα η επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 86.000 ευρώ στην Προοδευτική ΑΤΕ και σε πέντε μέλη του ΔΣ της.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1020η/22.5.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 49.034.230,50 και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

-Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 86.000 στην εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» και σε πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση και τις επιτροπές ελέγχου και ειδικότερα των άρθρων 3, 5, 10, 14, 16, 17 του ν. 4706/2020 , 44 του ν. 4449/2017 και 76 παρ. 12 του ν. 1969/1991. Ειδικότερα επιβάλλεται:

– στην εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» συνολικό πρόστιμο € 40.000, λόγω παράβασης των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3, 14, 16 παρ. 1 και 17 του ν. 4706/2020 , του άρθρου 44 παρ.
1 περ. β΄, δ΄ και ζ΄ και παρ. 4 περ. β΄ του ν. 4449/2017 και του άρθρου 76 παρ. 12 του ν. 1969/1991.

– στον κ. Γεώργιο Κοντολάτη, Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, συνολικό πρόστιμο € 30.000, λόγω παράβασης του άρθρου 4
παρ. 3 του ν. 3016/2002, και των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3, 14, 16 παρ. 1, 17 του ν. 4706/2020.

– στην κα. Μορήν Ρέυμοντ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Προέδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, συνολικό πρόστιμο € 7.000, λόγω παράβασης των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3 και 4, 14, 16 παρ. 1, 17 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 περ. η΄ και θ΄ του ν. 4449/2017 – στον κ. Ανάργυρο Τσαδήμα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, συνολικό πρόστιμο €5.000, λόγω παράβασης των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3 και 4, 14, 16 παρ. 1, 17 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 περ. η΄ και θ΄ του ν. 4449/2017

– στον κ. Αλέξανδρο Γεωργολόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, συνολικό πρόστιμο € 3.000 , λόγω παράβασης των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3 και 4, 14, 16 παρ. 1, 17 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 περ. η΄ και θ΄ του ν. 4449/2017,

– στην κ. Ταξάκη Ειρήνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, συνολικό πρόστιμο € 1.000 , λόγω παράβασης των άρθρων 3, 5, 10 παρ. 3 και 4, 14, 16 παρ. 1, 17 του ν. 4706/2020.

Στην περίπτωση που η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 22.05.2024, θα είναι διαθέσιμο αυθημερόν, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων:

και των Κύριων Αναδόχων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 151 25, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «AΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), καθώς και των Κύριων Αναδόχων «Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ» (Αμερικής 18, 10671, Αθήνα), «AXIA Ventures Group Ltd.» (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 4, Αθήνα, Τ.Κ. 10674), «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 & Βραΐλα, Αθήνα, Τ.Κ. 11473), «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232) και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 151 25, τηλ: 216 8608088, 216 8608095  (αρμόδιοι Αικατερίνη Απέργη και Γεώργιος Καραπαναγιώτης).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14 Ιουνίου 2024