,

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου

27 Ιουνίου 2024

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η ΕΦΑ Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 2ου υποέργου «Αρχαιολογική παρακολούθηση του υποέργου 1 Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία Μαντουδίου» της Πράξης «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

Α) Καθημερινή επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής, χειρωνακτικών ή μηχανικών, χωματουργικών εργασιών, διαμορφώσεων, επιχωματώσεων και διενέργεια σωστικής ανασκαφής, όπου απαιτηθεί.

Β) Συντήρηση, φωτογράφιση και σχεδίαση ακίνητων και κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Γ) Αρχαιολογική τεκμηρίωση των ευρημάτων, δηλαδή καταγραφή — ηλεκτρονική και συμβατική.

Δ) Τακτοποίηση, αποθήκευση, μελέτη, προβολή και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού από την παρακολούθηση του έργου και τις πιθανές σωστικές ανασκαφές που θα διενεργηθούν.

Ε) Τοπογραφική-αρχιτεκτονική αποτύπωση και αεροφωτογράφιση (εφόσον απαιτηθούν).

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην εκτέλεσης εργασιών του 2ου υποέργου «Αρχαιολογική παρακολούθηση του υποέργου 1 Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία Μαντουδίου» της Πράξης «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004238 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα [2] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

19 Ιουλίου 2024