Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.