Φάρμα Παλυβού: Μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στα Νέα Στύρα Εύβοιας

Επιχειρηματίες που μάχονται κάτω από αντίξοες συνθήκες σ’ αυτή τη χώρα κι επενδύουν προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αξίζουν της προβολής γι’ αυτή τους την προσπάθεια. Αυτό συμβαίνει και με την Φάρμα Παλυβού που δραστηριοποιείται

Επιχειρηματίες που μάχονται κάτω από αντίξοες συνθήκες σ’ αυτή τη χώρα κι επενδύουν προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αξίζουν της προβολής γι’ αυτή τους την προσπάθεια. Αυτό συμβαίνει και με την Φάρμα Παλυβού που δραστηριοποιείται από το 1950 στην περιοχή των Νέων Στύρων Ευβοίας, όταν ο Γιώρ­γος Πα­λυ­βός ξε­κί­νη­σε με έ­να μι­κρό στάβλο, λί­γα μο­σχά­ρια και αρ­νιά, που ή­ταν ο θε­μέ­λιος λί­θος για αυτήν την οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση.

Ο γιός του Νί­κος α­νέ­λα­βε τα η­νί­α με τη σύ­ζυ­γό του Σο­φί­α το 1980 ε­φαρ­μό­ζο­ντας ό­σα μα­θή­τευ­σε κο­ντά στον πα­τέ­ρα του. Η ε­μπει­ρί­α και η ε­πι­μο­νή του βελ­τί­ω­σαν τις συν­θή­κες ε­κτρο­φής σύμ­φω­να με τις σύγ­χρο­νες α­παι­τή­σεις. Σή­με­ρα  στην οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση κα­θή­κο­ντα α­νέ­λα­βαν οι γιοί τους Γιώρ­γος και Γιάν­νης.

Τα προ­ϊ­ό­ντα της ε­κτρο­φής προ­σφέ­ρο­νται στον κα­τα­να­λω­τή από το κρε­ο­πω­λείο και την τα­βέρ­να που βρί­σκο­νται στην πλα­τεί­α των Στύ­ρων, αλλά και στο κατάστημα του Β’ παραλιακού δρόμου των Νέων Στύρων.

Εκτροφή

ΤΟ ΚΡΕ­ΑΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΕ­ΤΑΙ ΜΕ ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΣΙΑ­ΚΟ ΤΡΟ­ΠΟ

Η Εύ­βοια κατέχει α­πο τ’ αρ­χαί­α χρό­νια την πρώ­τη θέ­ση στην Ελ­λά­δα στην παρα­γω­γή βο­εί­ου κρέ­α­τος. Στις σύγ­χρο­νες ε­γκα­τα­στά­σεις της φάρ­μας η ε­κτρο­φή α­κο­λου­θεί πα­ρα­δο­σιακούς ρυθ­μούς. Ε­κτρέ­φο­νται μο­σχά­ρια, χοι­ρι­νά και α­μνο­ε­ρί­φια – αρ­νιά ε­λευ­θέ­ρας βο­σκής και τα ονομαστά κα­τσί­κια Καρύστου . Οι τρο­φές εί­ναι α­πό­λυ­τα φυ­σι­κές χω­ρίς ορ­μό­νες και χη­μι­κά πρό­σθε­τα, ό­πως σα­νός βρώ­μης, κα­λα­μπό­κι και κρι­θά­ρι α­πο το μύ­λο τους. Η σω­στή δια­τρο­φή των ζώ­ων δια­σφα­λί­ζει την ποιό­τη­τα.

Το ή­πιο κλί­μα δη­μιουρ­γεί τις ι­δα­νι­κές συν­θή­κες για πα­ρα­γω­γή υ­ψη­λής ποιότη­τας φυ­σι­κού κρέ­α­τος. Το μο­σχα­ρί­σιο κρέ­ας (κόκ­κι­νο), εί­ναι πλού­σιο σε πρω­τε­ΐ­νες και σί­δη­ρο, στοιχεί­α α­πα­ραί­τη­τα στην κα­θη­με­ρι­νή δια­τρο­φή.

Σφαγείο

Η λει­τουρ­γί­α του σφα­γεί­ου στη­ρί­ζε­ται στην τε­λευ­ταί­α λέ­ξη της τε­χνο­λο­γίας σύμ­φω­να με τις προ­δια­γρα­φές της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.

Στους χώ­ρους του σφα­γεί­ου οι συν­θή­κες υ­γει­ϊνής εί­ναι αυ­στη­ρές, τα σφά­γεια ε­λέγ­χο­νται πά­ντοτε από κτη­νί­α­τρο (κρε­ο­σκο­πι­κός έ­λεγ­χος) και ο­δη­γούνται α­μέ­σως στα ψυ­γεί­α απ’ ό­που δια­τί­θε­νται προς κα­τα­νά­λω­ση α­πό­λυ­τα ε­λεγ­μέ­να και υγι­ή.

Ταβέρνα

Στην τα­βέρ­να προ­σφέ­ρο­νται ποι­κι­λί­ες κρε­ά­των ψη­μέ­νων στα κάρ­βου­να, ό­πως πα­ϊ­δά­κια, μπι­φτέ­κια, ντό­πιο λου­κά­νι­κο με μο­να­δική γεύ­ση, μπρι­ζό­λες μο­σχα­ρί­σιες και χοι­ρι­νές.

Το αρ­νί στη σού­βλα και το κο­κο­ρέ­τσι προ­σφέ­ρουν γα­στρι­μαρ­γι­κές α­πο­λαύ­σεις.

Στο κρε­ο­πω­λεί­ο θα βρεί­τε τα προ­ϊ­ό­ντα μας πά­ντο­τε φρέ­σκα.

Η πα­ρά­δο­ση και η ποιό­τη­τα στε­γά­ζο­νται στο πε­τρό­κτι­στο οί­κημα στην πλα­τεί­α των Στύ­ρων.

Παράδοση

Η οι­κο­γε­νεια­κή πα­ρά­δο­ση, η ε­μπει­ρί­α, ο ε­παγ­γελ­μα­τι­σμός και τα υ­περ­σύγ­χρονα τε­χνι­κά μέ­σα δια­σφα­λί­ζουν την ποιό­τη­τα και την τιμή.
Επικοινωνία: Γιάννης Παλυβός
Τηλ: 22240-51228 , 6944-354062

 

Επιχειρηματίες που μάχονται κάτω από αντίξοες συνθήκες σ’ αυτή τη χώρα κι επενδύουν προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αξίζουν της προβολής γι’ αυτή τους την προσπάθεια. Αυτό συμβαίνει και με την Φάρμα Παλυβού που δραστηριοποιείται από το 1950 στην περιοχή των Νέων Στύρων Ευβοίας, όταν ο Γιώρ­γος Πα­λυ­βός ξε­κί­νη­σε με έ­να μι­κρό στάβλο, λί­γα μο­σχά­ρια και αρ­νιά, που ή­ταν ο θε­μέ­λιος λί­θος για αυτήν την οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση.

Ο γιός του Νί­κος α­νέ­λα­βε τα η­νί­α με τη σύ­ζυ­γό του Σο­φί­α το 1980 ε­φαρ­μό­ζο­ντας ό­σα μα­θή­τευ­σε κο­ντά στον πα­τέ­ρα του. Η ε­μπει­ρί­α και η ε­πι­μο­νή του βελ­τί­ω­σαν τις συν­θή­κες ε­κτρο­φής σύμ­φω­να με τις σύγ­χρο­νες α­παι­τή­σεις. Σή­με­ρα  στην οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση κα­θή­κο­ντα α­νέ­λα­βαν οι γιοί τους Γιώρ­γος και Γιάν­νης.

Τα προ­ϊ­ό­ντα της ε­κτρο­φής προ­σφέ­ρο­νται στον κα­τα­να­λω­τή από το κρε­ο­πω­λείο και την τα­βέρ­να που βρί­σκο­νται στην πλα­τεί­α των Στύ­ρων, αλλά και στο κατάστημα του Β’ παραλιακού δρόμου των Νέων Στύρων.

Εκτροφή

ΤΟ ΚΡΕ­ΑΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΕ­ΤΑΙ ΜΕ ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΣΙΑ­ΚΟ ΤΡΟ­ΠΟ

Η Εύ­βοια κατέχει α­πο τ’ αρ­χαί­α χρό­νια την πρώ­τη θέ­ση στην Ελ­λά­δα στην παρα­γω­γή βο­εί­ου κρέ­α­τος. Στις σύγ­χρο­νες ε­γκα­τα­στά­σεις της φάρ­μας η ε­κτρο­φή α­κο­λου­θεί πα­ρα­δο­σιακούς ρυθ­μούς. Ε­κτρέ­φο­νται μο­σχά­ρια, χοι­ρι­νά και α­μνο­ε­ρί­φια – αρ­νιά ε­λευ­θέ­ρας βο­σκής και τα ονομαστά κα­τσί­κια Καρύστου . Οι τρο­φές εί­ναι α­πό­λυ­τα φυ­σι­κές χω­ρίς ορ­μό­νες και χη­μι­κά πρό­σθε­τα, ό­πως σα­νός βρώ­μης, κα­λα­μπό­κι και κρι­θά­ρι α­πο το μύ­λο τους. Η σω­στή δια­τρο­φή των ζώ­ων δια­σφα­λί­ζει την ποιό­τη­τα.

Το ή­πιο κλί­μα δη­μιουρ­γεί τις ι­δα­νι­κές συν­θή­κες για πα­ρα­γω­γή υ­ψη­λής ποιότη­τας φυ­σι­κού κρέ­α­τος. Το μο­σχα­ρί­σιο κρέ­ας (κόκ­κι­νο), εί­ναι πλού­σιο σε πρω­τε­ΐ­νες και σί­δη­ρο, στοιχεί­α α­πα­ραί­τη­τα στην κα­θη­με­ρι­νή δια­τρο­φή.

Σφαγείο

Η λει­τουρ­γί­α του σφα­γεί­ου στη­ρί­ζε­ται στην τε­λευ­ταί­α λέ­ξη της τε­χνο­λο­γίας σύμ­φω­να με τις προ­δια­γρα­φές της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.

Στους χώ­ρους του σφα­γεί­ου οι συν­θή­κες υ­γει­ϊνής εί­ναι αυ­στη­ρές, τα σφά­γεια ε­λέγ­χο­νται πά­ντοτε από κτη­νί­α­τρο (κρε­ο­σκο­πι­κός έ­λεγ­χος) και ο­δη­γούνται α­μέ­σως στα ψυ­γεί­α απ’ ό­που δια­τί­θε­νται προς κα­τα­νά­λω­ση α­πό­λυ­τα ε­λεγ­μέ­να και υγι­ή.

Ταβέρνα

Στην τα­βέρ­να προ­σφέ­ρο­νται ποι­κι­λί­ες κρε­ά­των ψη­μέ­νων στα κάρ­βου­να, ό­πως πα­ϊ­δά­κια, μπι­φτέ­κια, ντό­πιο λου­κά­νι­κο με μο­να­δική γεύ­ση, μπρι­ζό­λες μο­σχα­ρί­σιες και χοι­ρι­νές.

Το αρ­νί στη σού­βλα και το κο­κο­ρέ­τσι προ­σφέ­ρουν γα­στρι­μαρ­γι­κές α­πο­λαύ­σεις.

Στο κρε­ο­πω­λεί­ο θα βρεί­τε τα προ­ϊ­ό­ντα μας πά­ντο­τε φρέ­σκα.

Η πα­ρά­δο­ση και η ποιό­τη­τα στε­γά­ζο­νται στο πε­τρό­κτι­στο οί­κημα στην πλα­τεί­α των Στύ­ρων.

Παράδοση

Η οι­κο­γε­νεια­κή πα­ρά­δο­ση, η ε­μπει­ρί­α, ο ε­παγ­γελ­μα­τι­σμός και τα υ­περ­σύγ­χρονα τε­χνι­κά μέ­σα δια­σφα­λί­ζουν την ποιό­τη­τα και την τιμή.
Επικοινωνία: Γιάννης Παλυβός
Τηλ: 22240-51228 , 6944-354062

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *