Παράταση υποβολής φακέλου CLLD LEADER Φωκίδος

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Παρατείνεται για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 η υποβολή φακέλων για την χρηματοδότηση σε ιδιώτες του Υπομέτρου 19.2  του Τ.Π. CLLD Leader ανακοίνωσε η ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα)

 του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  σε περιοχή παρέμβασης του Νομού Φωκίδας»

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ»

ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 και 19.2.3 (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

  • 2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
  • 2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
  • 2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

 

«Άμφισσα  Απρίλιος 2019»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ)

 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER σε περιοχή παρέμβασης του Νομού Φωκίδας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β’) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

 

Κ Α Λ Ε Ι

τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 

  • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα), του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Το προκηρυσσόμενο Μέτρο 19.2 περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις / Υποδράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

19.2.2   Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

200.000,00

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 280.000,00
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 530.000,00
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 150.000,00
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

105.000,00

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

375.000,00

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

340.000,00

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 

280.000,00

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 

150.000,00

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. 40.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ     2.450.000,00

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης

Όλες οι ως άνω υποδράσεις του πίνακα αφορούν ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος η οποία αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας)  εκτός των Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών (αναλυτικά βλέπε 1η Πρόσκληση Παράρτημα ΙΙΙ_6 Χάρτης και Πίνακας Περιοχής παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος ΑΝΦΩΑΕ).

Τα ανωτέρω ποσά του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 13214 /30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’/6-12-2017), όπως τροποποιήθηκε, 1η τροποποίηση της με την YA 7888/14-9-18 (ΦΕΚ 4178/Β’/21-09-2018) και 2η τροποποίηση της με την ΥΑ 355/17-01-2019 (ΦΕΚ 65/Β’/22-01-2019) περί πλαισίου υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες ανά υποδράση, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική 1η Πρόσκληση, το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά προτεινόμενη πράξη θα μπορεί να είναι μέχρι 600.000 € (στις περιπτώσεις ενισχύσεων με βάση τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας de minimis), η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ανά τριετία). Ο χρόνος έναρξης της επιλεξιμότητας των κατά περίπτωση δαπανών περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 5 της 1η Πρόσκλησης, της οποίας τα περιεχόμενα περιγράφονται στον Πίνακα Νο 0 που την συνοδεύει, με τίτλο: «Πίνακας περιεχομένων τεύχους Προκήρυξης».

 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης (με συνημμένα τα  φορολογικά έντυπα που προβλέπονται και συμπληρωμένο το έντυπο Ι_2 (Αίτηση στήριξης – Συμπληρωματικά στοιχεία), σε μορφή pdf) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό/ή δικαιούχο. Κάθε νέος χρήστης του ΠΣΚΕ αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της  είναι: ΑΦΜ.

 

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ο/η  δυνητικός/ή δικαιούχος, υποβάλλει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), στη διεύθυνση Γιδογιάννου 37, Τ.Κ. 33100,  Άμφισσα εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών φάκελο με την ένδειξη «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά  Έργα του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης Μ.19 CLLD/LEADER Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. Φωκίδας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης (ηλεκτρονικής), υπογεγραμμένη την αίτηση ενίσχυσης και όλα τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση στοιχεία και δικαιολογητικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική (κατά περίπτωση) μορφή.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Τετάρτη 10 / 04 / 2019 ώρα 13:00.

 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Τετάρτη 10 / 07 / 2019 ώρα 15:00.

Με την αριθ. 26/12/19-06-2019 απόφαση της ΕΔΠ του Τ.Π CLLD LEADER της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ έως την Δευτέρα 16 / 09 / 2019 ώρα 15:00.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Πατρινού Πηνελόπη  και η Παπουτσή Παναγιώτα (τηλ. 22650-79281,  e-mail: anfokiki@gmail.com).

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά και περισσότερες πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anfok.gr/.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και της ΕΔΠ CLLDLEADER της ΑΝΦΩΑΕ

 

 

 

        Ευάγγελος Κατσαγούνος

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατείνεται για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 η υποβολή φακέλων για την χρηματοδότηση σε ιδιώτες του Υπομέτρου 19.2  του Τ.Π. CLLD Leader ανακοίνωσε η ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα)

 του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD  σε περιοχή παρέμβασης του Νομού Φωκίδας»

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ»

ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 και 19.2.3 (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

  • 2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
  • 2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
  • 2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

 

«Άμφισσα  Απρίλιος 2019»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ)

 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER σε περιοχή παρέμβασης του Νομού Φωκίδας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β’) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

 

Κ Α Λ Ε Ι

τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 

  • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα), του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Το προκηρυσσόμενο Μέτρο 19.2 περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις / Υποδράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

19.2.2   Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

200.000,00

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 280.000,00
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 530.000,00
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 150.000,00
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

105.000,00

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

375.000,00

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

340.000,00

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 

280.000,00

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 

150.000,00

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. 40.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ     2.450.000,00

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης

Όλες οι ως άνω υποδράσεις του πίνακα αφορούν ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος η οποία αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δωρίδας)  εκτός των Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών (αναλυτικά βλέπε 1η Πρόσκληση Παράρτημα ΙΙΙ_6 Χάρτης και Πίνακας Περιοχής παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος ΑΝΦΩΑΕ).

Τα ανωτέρω ποσά του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 13214 /30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’/6-12-2017), όπως τροποποιήθηκε, 1η τροποποίηση της με την YA 7888/14-9-18 (ΦΕΚ 4178/Β’/21-09-2018) και 2η τροποποίηση της με την ΥΑ 355/17-01-2019 (ΦΕΚ 65/Β’/22-01-2019) περί πλαισίου υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες ανά υποδράση, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική 1η Πρόσκληση, το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά προτεινόμενη πράξη θα μπορεί να είναι μέχρι 600.000 € (στις περιπτώσεις ενισχύσεων με βάση τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας de minimis), η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ανά τριετία). Ο χρόνος έναρξης της επιλεξιμότητας των κατά περίπτωση δαπανών περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 5 της 1η Πρόσκλησης, της οποίας τα περιεχόμενα περιγράφονται στον Πίνακα Νο 0 που την συνοδεύει, με τίτλο: «Πίνακας περιεχομένων τεύχους Προκήρυξης».

 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης (με συνημμένα τα  φορολογικά έντυπα που προβλέπονται και συμπληρωμένο το έντυπο Ι_2 (Αίτηση στήριξης – Συμπληρωματικά στοιχεία), σε μορφή pdf) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό/ή δικαιούχο. Κάθε νέος χρήστης του ΠΣΚΕ αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της  είναι: ΑΦΜ.

 

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ο/η  δυνητικός/ή δικαιούχος, υποβάλλει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), στη διεύθυνση Γιδογιάννου 37, Τ.Κ. 33100,  Άμφισσα εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών φάκελο με την ένδειξη «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά  Έργα του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης Μ.19 CLLD/LEADER Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. Φωκίδας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης (ηλεκτρονικής), υπογεγραμμένη την αίτηση ενίσχυσης και όλα τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση στοιχεία και δικαιολογητικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική (κατά περίπτωση) μορφή.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Τετάρτη 10 / 04 / 2019 ώρα 13:00.

 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Τετάρτη 10 / 07 / 2019 ώρα 15:00.

Με την αριθ. 26/12/19-06-2019 απόφαση της ΕΔΠ του Τ.Π CLLD LEADER της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ έως την Δευτέρα 16 / 09 / 2019 ώρα 15:00.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι η Πατρινού Πηνελόπη  και η Παπουτσή Παναγιώτα (τηλ. 22650-79281,  e-mail: anfokiki@gmail.com).

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά και περισσότερες πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anfok.gr/.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και της ΕΔΠ CLLDLEADER της ΑΝΦΩΑΕ

 

 

 

        Ευάγγελος Κατσαγούνος

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ