1.200.000€ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς μέσω του Φιλόδημος ΙΙ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Επιτέλους λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης ,υπογράφηκε απο τον Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ 

η Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων».

Αν και είχαμε να επισκεφθούμε τον Δημοτικό Στάδιο πολύ καιρό,η πρόσφατη επίσκεψη που κάναμε, μας έδωσε την αίσθηση του εγκαταλελειμμένου.Πολύ υγρασία,πλημμύρες και αποδυτήρια απαράδεκτα. Ενώ ταυτόχρονα στον έξω χώρο, καθιζήσεις εδάφους καθώς και φθαρμένο ταρτάν ήταν αποκαρδιωτικά.

Ευτυχώς που οι αθλητές που προπονούνται στο στάδιο αυτό,είναι πεισματάρηδες και αγαπούν όσο λίγοι τον αθλητισμό.

Επιθυμούν διακαώς να δημιουργηθεί στο λεγόμενο “πέταλο” του γηπέδου σκάμμα και να μπορούν οι αθλητές να προπονούνται και σε άλλα αθλήματα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν,λόγω της  έλλειψης των αναγκαίων υποδομών.

Ίδωμεν.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ. 51814

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

Email

: Σταδίου 27

: 10183, Αθήνα

: Μ. Μπαλάσκα

: 2131364724,4728,4726

: 2131364713

m.mpalaska@ypes.gr

filodimos2@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας

ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής

διαταραχής…».

 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

 1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999)

«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154)

«Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των

σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

 1. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
 2. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
 3. Το π.δ. 58/2019 (Α΄ 98) «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών».
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

«Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία

αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με

αριθμ. πρωτ. 30204/19-04-2019 απόφαση.

 1. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και

δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων».

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 13111/ 24-02-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΨΠ465ΧΘ7-4ΔΛ) 1η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 32008/ 24-04-2019 (ΑΔΑ : 6Γ6Φ465ΧΘ7-0Ξ1) 2η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 44048/ 7-6-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΟΜ465ΧΘ7-Ξ49) 3η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη

ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με εν’άριθμο

2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

 1. Τα υπ’ αριθμ. 2729 / 5/2/2019 και 5580/ 12/3/2019 αιτήματα ένταξης του Δήμου

Λεβαδέων (Ν. Βοιωτίας).

 

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της

Πράξης: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» συνολικού προϋπολογισμού

1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λεβαδέων

(Ν. Βοιωτίας)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                 600.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ                                                                   1.200.000,00€

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης

IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια

Δήμος Λεβαδέων, Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση

 1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9
 2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

 

 1. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
 2. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
 3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η

παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/proskliseis-technika-deltia-ii

Επιτέλους λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης ,υπογράφηκε απο τον Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ 

η Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων».

Αν και είχαμε να επισκεφθούμε τον Δημοτικό Στάδιο πολύ καιρό,η πρόσφατη επίσκεψη που κάναμε, μας έδωσε την αίσθηση του εγκαταλελειμμένου.Πολύ υγρασία,πλημμύρες και αποδυτήρια απαράδεκτα. Ενώ ταυτόχρονα στον έξω χώρο, καθιζήσεις εδάφους καθώς και φθαρμένο ταρτάν ήταν αποκαρδιωτικά.

Ευτυχώς που οι αθλητές που προπονούνται στο στάδιο αυτό,είναι πεισματάρηδες και αγαπούν όσο λίγοι τον αθλητισμό.

Επιθυμούν διακαώς να δημιουργηθεί στο λεγόμενο “πέταλο” του γηπέδου σκάμμα και να μπορούν οι αθλητές να προπονούνται και σε άλλα αθλήματα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν,λόγω της  έλλειψης των αναγκαίων υποδομών.

Ίδωμεν.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ. 51814

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

Email

: Σταδίου 27

: 10183, Αθήνα

: Μ. Μπαλάσκα

: 2131364724,4728,4726

: 2131364713

m.mpalaska@ypes.gr

filodimos2@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας

ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής

διαταραχής…».

 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

 1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999)

«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154)

«Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των

σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

 1. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
 2. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
 3. Το π.δ. 58/2019 (Α΄ 98) «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών».
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

«Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία

αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με

αριθμ. πρωτ. 30204/19-04-2019 απόφαση.

 1. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και

δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων».

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 13111/ 24-02-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΨΠ465ΧΘ7-4ΔΛ) 1η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 32008/ 24-04-2019 (ΑΔΑ : 6Γ6Φ465ΧΘ7-0Ξ1) 2η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Την υπ΄αριθμ. 44048/ 7-6-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΟΜ465ΧΘ7-Ξ49) 3η Τροποποίηση της

Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 1. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη

ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με εν’άριθμο

2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

 1. Τα υπ’ αριθμ. 2729 / 5/2/2019 και 5580/ 12/3/2019 αιτήματα ένταξης του Δήμου

Λεβαδέων (Ν. Βοιωτίας).

 

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της

Πράξης: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» συνολικού προϋπολογισμού

1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λεβαδέων

(Ν. Βοιωτίας)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                 600.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ                                                                   1.200.000,00€

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης

IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια

Δήμος Λεβαδέων, Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση

 1. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9
 2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

 

 1. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
 2. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
 3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η

παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/proskliseis-technika-deltia-ii

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ