Διαγωνισμός για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Θήβας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανάθεση εργασιών με τίτλο:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΘΗΒΑΙΩΝ

δια τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών με τίτλο:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάση τιμής προϋπολογισμού Ευρώ 47.499,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%).

Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων

ζώων(σκύλων), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, στα πλαίσια

εφαρμογής του Ν. 4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46

του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α΄) και ισχύει, με σκοπό την προστασία της δημόσιας

υγείας (λήψη μέτρων κατά της λύσσας κλπ), και της ευζωίας των ζώων όπως

περιγράφεται στην υπ’ αρ.: 2/28-5-2019 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

της παρούσας διακήρυξης .

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών.

(όπως περιγράφονται κατωτέρω )με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον

οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και

ώρα 11:00π.μ. στο κτίριο του Δήμου Θηβαίων, επί της οδού Κύπρου 3 Τ.Κ. 32200

στη Θήβα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής κατά την ως άνω

ημέρα & ώρα τις έγγραφες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν, μέσα σε

σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι και την

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη

25/7/2019 και ώρα 14.00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν

έγκαιρα στο Δήμο Θηβαίων επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να

αποσφραγιστούν.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανάθεση εργασιών με τίτλο:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΘΗΒΑΙΩΝ

δια τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών με τίτλο:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάση τιμής προϋπολογισμού Ευρώ 47.499,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%).

Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων

ζώων(σκύλων), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, στα πλαίσια

εφαρμογής του Ν. 4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46

του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32 Α΄) και ισχύει, με σκοπό την προστασία της δημόσιας

υγείας (λήψη μέτρων κατά της λύσσας κλπ), και της ευζωίας των ζώων όπως

περιγράφεται στην υπ’ αρ.: 2/28-5-2019 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

της παρούσας διακήρυξης .

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών.

(όπως περιγράφονται κατωτέρω )με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον

οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και

ώρα 11:00π.μ. στο κτίριο του Δήμου Θηβαίων, επί της οδού Κύπρου 3 Τ.Κ. 32200

στη Θήβα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής κατά την ως άνω

ημέρα & ώρα τις έγγραφες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν, μέσα σε

σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι και την

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη

25/7/2019 και ώρα 14.00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν

έγκαιρα στο Δήμο Θηβαίων επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να

αποσφραγιστούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ