Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Θηβαίων.Διακήρυξη ως 12 Ιουλίου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ.

ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 148.598,41 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

CPV 45236210-5

(Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Οδός : ΚΥΠΡΟΥ 3

Ταχ.Κωδ. : 32200

Τηλ. : 2262350637, 641

Telefax : 2262027628

E-mail : lianalavda@thiva.gr , adimitriadou@thiva.gr

Πληροφορίες: : Κ. ΛΑΒΔΑ, Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων πλήν της περίπτωσης

1(ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΘΗΒΑΙΩΝ

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή

στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους

προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία

κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4,

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

υποσυστήματος,

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,

ι) το υπόδειγμα ….6

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

ιβ) η τεχνική μελέτη,

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

αναθέτουσα αρχή επί όλων

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www . promitheus . gov .gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (Αναθέτουσα Αρχή)

http://www.thiva.gr/portal/page/portal/dimosThivas. 8 9

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/07/201910 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/07/2019.

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ.

ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 148.598,41 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

CPV 45236210-5

(Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Οδός : ΚΥΠΡΟΥ 3

Ταχ.Κωδ. : 32200

Τηλ. : 2262350637, 641

Telefax : 2262027628

E-mail : lianalavda@thiva.gr , adimitriadou@thiva.gr

Πληροφορίες: : Κ. ΛΑΒΔΑ, Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων πλήν της περίπτωσης

1(ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΘΗΒΑΙΩΝ

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή

στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους

προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία

κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4,

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

υποσυστήματος,

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,

ι) το υπόδειγμα ….6

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

ιβ) η τεχνική μελέτη,

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

αναθέτουσα αρχή επί όλων

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www . promitheus . gov .gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (Αναθέτουσα Αρχή)

http://www.thiva.gr/portal/page/portal/dimosThivas. 8 9

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/07/201910 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/07/2019.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ